Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 782/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Antonina Dera

Protokolant: Joanna Opala

w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Dariusza Lendo

Po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 roku, 14 marca 2018 roku, 18 kwietnia 2018 roku, 22 czerwca 2018 roku, 13 lipca 2018 roku na rozprawie,

sprawy:

M. W. (W.), syna J. i M., ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 22 lipca 2017 r. w C. przy ul. (...) na parkingu przed sklepem (...) poprzez uderzenie ręką w głowę i popchnięcie pokrzywdzonego A. W., a następnie dwukrotne uderzenie go głową w twarz spowodował u niego obrażenia ciała w postaci wybicia dwóch zębów oraz złamania kompresyjnego kręgu powodując rozstrój zdrowia na okres przekraczający 7 dni

tj. o czyn z art. 157 § 1 kk

II.  W dniu 22 lipca 2017 r. w C. przy ul. (...) na parkingu przed sklepem (...) kierował groźby karalne uszkodzenia ciała pod adresem A. W. przy czym groźbami tymi wzbudził u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

1)  uznaje oskarżonego M. W. za winnego tego, że w dniu 22 lipca 2017 r. w C. poprzez uderzanie i popchnięcie spowodował u pokrzywdzonego A. W. obrażenia ciała w postaci urazu twarzoczaszki, złamania zębów 11,12,13, złamania kompresyjnego kręgu L-3, co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonego i rozstrój jego zdrowia na okres trwający dłużej niż siedem dni, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. i za to na mocy art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. i art. 33§ 1i §3 k.k. wymierza mu karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40,00 (czterdzieści) złotych;

2)  uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego powyżej w pkt II;

3)  na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonego A. W. kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia od dnia 20 lipca 2018 roku do dnia zapłaty;

4)  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego A. W. obowiązek zapłaty kwoty 5766,36 złotych (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia od dnia 20 lipca 2018 roku do dnia zapłaty;

5)  na mocy art. 627 k.p.k. i art. 630 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( t.j. Dz. U. z 1983 Nr 49 poz. 223) zasądza od oskarżonego :

a)  na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie 886,32 ( osiemset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze) i opłatę w kwocie 800,00 (osiemset) złotych,

b)  na rzecz oskarżyciela posiłkowego A. W. wydatki w kwocie (...),00 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć ) złotych związane z ustanowieniem w sprawie jednego pełnomocnika z wyboru.