Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II K 145/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach – w II Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący : SSR Krzysztof Branecki

Protokolant : st. sekr. sąd. Marta Borowska-Pieniuk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach – A. A.

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 r. na rozprawie w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec:

A. Z., syna J. i I. zd. M. ur. (...) w L.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 341/10, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 8 lipca 2011 r. sygn. akt V Ka 370/11, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione z 19/20 lutego 2010 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 oraz grzywnę 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na 10 zł; na poczet ww. kary grzywny zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20 lutego 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r., z tym iż:

- postanowieniem z dnia 18 lutego 2016 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 11 kwietnia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r.

2. Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt X K 729/10, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt V Ka 213/11, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione 19 września 2010 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 12 października 2010 r. do dnia 30 grudnia 2010 r.

(kara wykonana w całości),

3. Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sygn. akt X K 6/15, zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 r. sygn. akt V Ka 869/16, za przestępstwa z art. 159 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 276 k.k. popełnione w dniach 26 i 27 lipca 2014 r. na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 27 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

4. Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie sygn. akt X K 264/15 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. akt V Ka 769/16, za przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 stycznia 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3

przy czym w dniu 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Radomiu w sprawie sygn. akt II K 785/16 wydał wyrok łączny (utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. sygn. akt V Ka 427/17), mocą którego połączył wymierzone wobec skazanego kary wynikające z wyroków Sądu Rejonowego w Radomiu wydanych w sprawach: II K 341/10 w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności i X K 6/15 w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności i orzekł karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 11 kwietnia 2010 r. – 19.maja 2010 r. oraz 27-29 lipca 2014 r., umarzając postepowanie odnośnie skazania w sprawie X K 729/10

(przewidywany okres wykonywania kary łacznej: od dnia 19.07.2016 r. do dnia 04.02.2019 r.)

5. Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sygn. akt II K 615/17, za przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. popełnione w dniu 28 czerwca 2017 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności

ORZEKA;

I. na podstawie art. 85 § 1, 2 i 3 k.k., art. 86 § l k.k. i art. 89 § 1 b k.k. w zw. z art. 569 § l k.p.k. łączy wymierzone skazanemu A. Z. karę i karę łączną orzeczone prawomocnymi:

1)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie sygn. akt X K 264/15 w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 3,

1)  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Radomiu w dniu 20 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II K 785/16 w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności

i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu karę dotychczas odbytą w sprawie II K 785/16 Sądu Rejonowego w Radomiu, w tym okresy zaliczone na poczet tej kary od dnia 11.04.2010 r. do 19.05.2010 r. oraz od 27.07.2014 r. do 29.07.2014 r.

III. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte niniejszym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

IV. na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie o wydanie wyroku łącznego umarza;

V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. T. kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł wraz z należnym podatkiem Vat tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w postępowaniu sądowym o wydanie wyroku łącznego;

VI. na podstawie art. 624 § 1 k.k. zwalnia skazanego w całości z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

SSR Krzysztof Branecki

z/

1)  odnotować

2)  za 7 dni lub z wnioskiem o uzasadnienie

B-ce 30.07.2018 r.