Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 154/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz

Protokolant: (...)

w obecności oskarżyciela skarbowego: T. P.

w obecności Prokuratora: Maria Wawer

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 22 czerwca, 17 sierpnia, 24 sierpnia, 08 listopada 2017 roku, 10 stycznia 2018 roku

sprawy R. G. , s. J. i R. z d. R., ur. (...) w K., oskarżonego o to, że:

w okresie od 25 lutego 2010 roku do 14 kwietnia 2011 roku w W., działając w warunkach czynu ciągłego, to jest w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zajmując się jako prezes zarządu i osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi Biura Handlu Zagranicznego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...), (...)-(...) W. (poprzednio Biuro Handlu Zagranicznego (...) Sp. z o.o.), będącej podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składając Naczelnikowi Urzędu Skarbowego W. M. deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010 roku oraz zeznanie podatkowe CIT-8 za 2010 rok podał w nich nieprawdę, gdyż nie wykazał sprzedaży na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przy ul. (...), (...)-(...) W., (...) Sp. z o.o. ul. (...), (...)-(...) P., (...) Sp. z o.o. ul. (...) 18A, (...)-(...) W., (...) Sp. z o.o. ul. (...), (...)-(...) W. (obecnie (...) Sp. z o.o. ul. (...), (...)-(...) W.), (...) .H.-U. (...) R. S., ul. (...), (...)-(...) B., naruszając tym przepisy art. 29 ust. 1, art. 99 ust. 1, art. 99 ust. 12, art. 103 ust. 1, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54 poz. 535 ze zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity D. U. z 2000 roku Nr 54 poz. 654 ze zm.), czym spowodował uszczuplenie zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie 2.966.527,00 zł, przy czym kwota uszczuplonego podatku stanowi wielką wartość, w tym podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2010 roku w łącznej kwocie 1.591.794,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok w kwocie 1.374.733,00 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt. 1 k.k.s.

orzeka:

I.  oskarżonego R. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. skazuje go, zaś na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt. 1 k.k.s., stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych -----------------------------------------------------------------

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. J. kwotę 1 056 (jednego tysiąca pięćdziesięciu sześciu) złotych plus VAT tytułem obrony skarżonego R. G. wykonywanej z urzędu -----------------------------------------------------------------------------------

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych ---------------------------------------------------------