Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P-upr 26/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2018 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Andrzej Matkiewicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r.

sprawy B. J. (1), T. M. (1), E. C., A. P. (1)

przeciwko Stowarzyszeniu (...) w O.

o wynagrodzenie za pracę

I.  Zasądza od pozwanego Stowarzyszenia (...) w O. na rzecz powodów:

1.  B. J. (1) kwotę 2625,00 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć zł), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.03.2018r. do dnia zapłaty;

2.  T. M. (1) kwotę 2625,00 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć zł), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.03.2018r. do dnia zapłaty;

3.  E. C. kwotę 2100,00 zł (dwa tysiące sto zł), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.03.2018r. do dnia zapłaty;

4.  A. P. (1) kwotę 6300,00 zł (sześć tysięcy trzysta zł), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.05.2018r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów: B. J. (1), T.

M., E. C., kwoty po 675,00 zł, a na rzecz powódki A. P. (1) kwotę 1350,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi od których strony powodowe są zwolnione z mocy ustawy;

IV.  wyrokowi w pkt I ppkt 1, 2 do kwoty 2625,00 zł , a wyrokowi w pkt I ppkt 3, 4 do kwoty 2100,00 zł nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powodowie : 1) B. J. (1), 2) T. M. (1) wnieśli o zasądzenie od pozwanego - Stowarzyszenia (...) w O. wynagrodzenia za pracę w kwocie 2625,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 marca 2018r. oraz zasądzenie kosztów procesu; 3) E. C. – o zasądzenie wynagrodzenia za pracę w kwocie 2100,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 marca 2018r. oraz kosztów procesu, 4) A. P. (1) kwoty 6300,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 maja 2018r. do dnia zapłaty i kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podali, że pozwany rozwiązał z powodami umowy o pracę nie wypłacając należnego im wynagrodzenia za pracę.

Pozwany w odpowiedzi na pozwy wniósł o ich oddalenie i zarzucił, że niewypłacenie wynagrodzeń nie nastąpiło z winy pozwanego, gdyż działalność pozwanego opiera się na zasadzie działań publicznych zleconych przez samorządy, a zadania są opłacane z dotacji, którą przekazywał (...)- (...) Urząd Wojewódzki w O. samorządom, a samorządy pozwanemu. Z uwagi na wstrzymanie przekazywania dotacji przez Urząd Wojewódzki w O. od lutego 2018r. pozwany nie posiada środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

Na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018r. Prezes Stowarzyszenia nie kwestionował należności powodów proponując zawarcie ugody w której Stowarzyszenie wypłaciłoby dochodzone należności przez pracowników w terminie do końca 2018r.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód B. J. (1) był zatrudniony u pozwanego na stanowisku kierowcy w wymiarze 1-go etatu z wynagrodzeniem 2.100 ,00 zł, konserwatora w wymiarze ¼ etatu z wynagrodzeniem 525,00 zł. Umowy o pracę zostały rozwiązane z dniem 28 lutego 2018r. ( d umowy o pracę, świadectwa pracy k.7-12 akt).

Powód T. M. (1) był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jako opiekun w Środowiskowym (...) Samopomocy w R. z wynagrodzeniem 2.100,00 zł oraz dodatkowo jako kierowca w wymiarze ¼ etatu z wynagrodzeniem 525,00 zł. Umowy zostały rozwiązane z dniem 28 lutego 2018r. ( d. umowy o pracę, świadectwa pracy k.7-10 akt IV P 29/18).

Powódka E. C. była zatrudniona u pozwanego jako instruktor terapii pracowni muzycznej w (...) w R. z wynagrodzeniem 2.100,00 zł miesięcznie do dnia 28 lutego 2018r. ( d. umowa o pracę, świadectwa pracy k.7-10 akt IV P 30/18).

Powódka A. P. (1) była zatrudniona u pozwanego do dnia 30 kwietnia 2018r. z wynagrodzeniem miesięcznym 2.100,00 zł jako opiekunka w (...) w R. ( d. k. 7-10).

Powodowie B. J., T. M., E. P.-C. nie otrzymali wynagrodzenia za miesiąc luty 2018r a powódka A. P. za miesiące luty-kwiecień 2018r. (bezsporne).

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, których autentyczności strony nie kwestionowały.

W ocenie Sądu roszczenia powodów zasługują na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, że strony łączyły umowy o pracę. Art. 22 § 1 kp zawiera definicję stosunku pracy jako podstawowego pojęcia w kodeksie pracy.

Stosunek ten jest stosunkiem zobowiązaniowym prawa pracy zachodzącym między dwiema stronami, z których każda jest wobec drugiej uprawniona i zarazem zobowiązana do określonego świadczenia ( pracownik – do wykonywania pracy, pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jest to stosunek prawny o charakterze zobowiązującym dwustronnie.

Na pracodawcy ciąży obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia, gdyż wynagrodzenie za pracę stanowi konieczny składnik stosunku pracy ( art. 94 pkt. 5 kp).

Pracownicy zgodnie z treścią art. 22 § 1 kp odpowiadają za sumienność i staranność przy wykonywaniu pracy, a ryzyko ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej obciąża pracodawcę. Umowa o pracę jest tzw. umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Pracodawca bowiem jako podmiot silniejszy od pracownika w ramach stosunku pracy obciążony jest dodatkowymi obowiązkami, jak: dodatkowym ryzykiem w związku z prowadzoną działalnością. Niewypłacalność pracodawcy, powstała nawet z przyczyn niezawinionych przez niego nie ma znaczenia dla oceny zasadności roszczeń powodów, albowiem w przeciwnym wypadku nastąpiłoby przerzucenie na pracowników ryzyka ekonomicznego prowadzenia działalności gospodarczej przez pozwanego, które obciąża wyłącznie pracodawcę.

W niniejszej sprawie poza sporem jest, że powodowie w spornych okresach świadczyli pracę i nie otrzymali za świadczoną pracę wynagrodzenia, a tym samym pozwany nie wykonał zobowiązania wynikającego z art. 86 kp ( obowiązek wypłacania wynagrodzenia za pracę w miejscu, terminie i czasie określonych w przepisach o wynagrodzeniu, który to obowiązek jest najważniejszym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika wynikający z art. 22 § 1 kp).

Niewypłacanie w terminie wynagrodzenia za pracę pracownikowi może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie art. 55 § 1 1 kp, choćby pracodawca z przyczyn niezależnych od niego nie uzyskał środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia. (por. wyk. SN z 4.04.2000r., I PKN 516/99, (...) i US 2001, nr 16, poz. 516).

Dlatego też mając powyższe okoliczności na względzie, jak również fakt, iż wysokość i zasadność zgłaszanych roszczeń przez powodów, nie była kwestionowana przez pozwanego, a jedynie podnoszony przez stronę pozwaną był zarzut, że działalność pozwanego opiera się na środkach otrzymanych z zewnątrz, Sąd na podstawie art. 86 kp orzekł jak w pkt. I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 § 1 kpc.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 477 2§ 1 kp.

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przy zastosowaniu art.102 kpc.