Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 220/18

PR 2 Ds. 648.2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 5 września 2018 roku, 31 października 2018 roku, 14 listopada 2018 roku sprawy karnej

A. C.

ur. (...) w Ś.

syna F. i S. z domu H.

oskarżonego o to, że:

w dniu 196 grudnia 2017 roku w S., woj. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości przy zwartości 0,34 mg/l (I badanie), 0,65 ‰ (II badanie) i 0,69‰ (III badanie) alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...)

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

I.  oskarżonego A. C. uznaje za winnego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę grzywny w wysokości 150
(stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując iż wysokość jednej dziennej stawki grzywny wynosi 10 (dziesięć) złotych;

II.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego A. C. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego A. C. świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu A. C. na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 19 grudnia 2017 roku do dnia 14 listopada 2018 roku;

V.  na podstawie art. 626 § 1 kpk i w zw. z art. 627 kpk zasądza od oskarżonego A. C. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem wydatków, a na podstawie art. 3.1 ustawy o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 150 (stu pięćdziesięciu) złotych.