Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1579/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2019r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2019r. w G.

sprawy z wniosku(...) w W.

z udziałem B. R.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 26 lipca 2018r., sygn. akt I Co 1258/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w (...) oddalił wniosek wierzyciela (...) w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu stwierdzając, że następstwo prawne nie zostało wykazane w sposób przewidziany brzmieniem art. 788 § 1 k.p.c., co skutkowało oddaleniem wniosku.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wierzyciel (...) w W., domagając się jego zmiany i nadania klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego na rzecz wnioskodawcy.

Zarzucił naruszenie przez Sąd art. 65 k.c. w zw. z art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art.788 § 1 k.p.c. poprzez błędne uznanie, iż wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży z dnia 19 grudnia 2016r. nie odpowiada wymaganiom formalnym podczas gdy zgodnie z treścią umowy sprzedaży z dnia 19 grudnia 2016r. załączniki te stanowią integralną część umowy sprzedaży z dnia 19 grudnia 2016r., a zatem poświadczenie notarialne odnosi się do podpisów złożonych pod ww. umową sprzedaży oraz na załącznikach, a w konsekwencji naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że wnioskodawca nie wykazał, że jest następcą prawnym pierwotnego wierzyciela tj. (...) w W. co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że wnioskodawca nie nabył wierzytelności względem dłużnika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy słusznie przyjął, że dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę nie spełniają wymogów art. 788 § 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Podstawowe znaczenie ma to, że wymóg z art. 788 § 1 k.p.c. dotyczący formy dokumentującej przejście uprawnień, odnosi się do wszystkich elementów czynności, w następstwie której nastąpiła zmiana wierzyciela. Podkreślić należy, że z uwagi na specyfikę postępowania o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego, wynikającą z faktu, że postępowanie to toczy się bez udziału dłużnika, który o wydanym postanowieniu uwzględniającym wniosek dowiaduje się dopiero po wszczęciu przeciwko niemu egzekucji sądowej, należy rygorystycznie podchodzić do określonych w wyżej powołanym przepisie przesłanek uzasadniających wniosek. Uwzględnienie wniosku dopuszczalne jest zatem tylko w sytuacji, gdy przejście praw i obowiązków udokumentowane jest w sposób, który nie budzi jakichkolwiek wątpliwości.

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie treść dołączonej do wniosku umowy sprzedaży wierzytelności – stanowiącej dokument prywatny z podpisami urzędowo poświadczonymi przez notariusza – nie wskazuje na konkretne wierzytelności podlegające przeniesieniu, a jedynie odwołuje się w § 3 ust. 1 w/w umowy, do wskazania, że zostaną one określone w załącznikach od nr 1 do nr 9 do w/w umowy. Wierzytelność wobec dłużnika wskazana została w pozycji 13210 Załącznika nr (...) do umowy (...)= (...) (k. 11). Z wniosku nie wynika, że załącznik ten miał formę z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nadto, z oświadczenia notariusza (k. 15v) wynika, że podpisy zostały złożone jedynie pod umową sprzedaży wierzytelności.

Wykazanie dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisami notarialnie poświadczonymi przejścia uprawnień było obowiązkiem procesowym wierzyciela w niniejszej sprawie (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.). W ocenie Sądu Okręgowego obowiązkowi temu wnioskodawca nie sprostał.

Skoro przedłożone dokumenty, wbrew zarzutom wnioskodawcy, nie pozwalały na stwierdzenie, że stosownie do art. 788 § 1 k.p.c., wykazał on przejście na niego wierzytelności wobec wskazanego dłużnika, to Sąd Rejonowy prawidłowo nie uwzględnił wniesionego w niniejszej sprawie wniosku.

Z podanych przyczyn Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie jako bezzasadne.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda