Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 371/16

POSTANOWIENIE

Dnia 20 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...) w W.

przeciwko B. G. (G.)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 17 grudnia 2015r., sygn. akt I C 789/15

p o s t a n a w i a:

zmienić zaskarżone postanowienie poprzez uchylenie.

SSO Barbara Braziewicz

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 17 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w (...) odrzucił apelację powoda z dnia 7 października 2015r. od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 lipca 2015r. W uzasadnieniu wskazano, że zarządzeniem doręczonym pełnomocnikowi powoda w dniu 19 listopada 2015r. został on wezwany do uzupełnienia braków formalnych apelacji poprzez uiszczenie opłaty od apelacji w kwocie 100 zł oraz wykazanie swojego umocowania właściwym odpisem (...) w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia apelacji. Pełnomocnik przedłożył wyciąg datowany na 18 sierpnia 2014r., a pełnomocnictwo zostało udzielone w dniu 6 sierpnia 2014r., tym samym, w ocenie Sądu Rejonowego, pełnomocnik nie wykazał swojego umocowania i w oparciu o art. 370 k.p.c. Sąd odrzucił apelację powoda.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód zaskarżając je w całości. Orzeczeniu zarzucił naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 370 k.p.c. w zw. z art. 89 § 1 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie apelacji powoda wskutek błędnego przyjęcia, że pełnomocnik powoda nie był należycie umocowany do reprezentacji powoda podczas, gdy pełnomocnik powoda przedłożył uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby należycie umocowane do reprezentacji powoda oraz art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez błędną ocenę materiału dowodowego polegającą na uznaniu, iż przedłożone przez powoda dokumenty w postaci odpisu KRS z dnia 12 sierpnia 2014r. oraz wyciągu z rejestru funduszu inwestycyjnych z dnia 18 sierpnia 2014r. nie wykazują umocowania osób, które podpisały pełnomocnictwo procesowe z dnia 6 sierpnia 2014r. do reprezentowania powoda w sytuacji, gdy z załączonego do pozwu wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych z dnia 18 sierpnia wynika, iż od dnia udzielenia pełnomocnictwa procesowego nie zaszły jakiekolwiek zmiany w zakresie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego i reprezentującego powoda, a także w składzie osób uprawnionych do reprezentowania powoda oraz w sposobie jego reprezentacji, a ostatni wpis w wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych z dnia 18 sierpnia 2014r. dokonany był w dniu 4 lipca 2014r. W oparciu o powyższe zarzuty powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego wg norm przepisanych lub uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego. W uzasadnieniu przytoczył szeroką argumentację na poparcie swojego stanowiska podkreślając, że ostatnia zmiana w rejestrze powoda została wprowadzona przed datą udzielenia pełnomocnictwa, co wynika z przedłożonego wyciągu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda odniosło skutek.

Zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej do akt sprawy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Dokument wykazujący osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej stanowi element pełnomocnictwa procesowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2010r., III CSK 42/10). Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jak wynika z art. 45 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 157 z późn. zm., dalej jako ustawa o funduszach inwestycyjnych) podmiotem zarządzającym funduszem oraz reprezentującym go wobec osób trzecich jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które, zgodnie z art. 38 wyżej powołanej ustawy, występuje w obrocie jako spółka akcyjna. Informacja o tym, jaki podmiot zarządza funduszem inwestycyjnym, ujawniona jest w rubryce 4 wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych. Wobec tego, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest spółką akcyjną, to informacji o sposobie jego reprezentacji należy poszukiwać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak też, aby prawidłowo wykazać umocowanie do reprezentowania funduszu inwestycyjnego koniecznym jest przedłożenie przez pełnomocnika nie tylko pełnomocnictwa, ale i wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych i odpisu KRS.

Ponadto Sąd Okręgowy, kierując się tezami wskazanymi w uchwale Sądu Najwyższego z 8 listopada 2007r., sygn. akt III CZP 92/07, przyjmuje, że prawidłowe wykazanie umocowania osób uprawnionych do reprezentacji spółki na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wymaga zasadniczo przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z daty udzielenia pełnomocnictwa albo z daty wcześniejszej. Jednakże przedłożenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego w późniejszym terminie nie świadczy per se o wadliwym wykazaniu umocowania. W tym przypadku rozstrzygająca jest data ostatniego wpisu, a zatem istotnym jest, aby wpis ten został dokonany przed datą udzielenia pełnomocnictwa. Dopiero w przypadku, gdy data ostatniego wpisu jest późniejsza niż data udzielenia pełnomocnictwa należy uznać, że wykazanie umocowania jest nieprawidłowe, a tym samym konieczne jest zastosowanie odpowiednich skutków prawnych. Powyższa uwaga dotyczy także wyciągu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

W wypadku, gdy umocowanie nie zostało wykazane Sąd winien jest wezwać stronę do wykazania umocowania.

Zarządzeniem z dnia 19 października 2015r. Przewodniczący Sądu Rejonowego w (...) wezwał pełnomocnika powoda do wykazania swojego umocowania właściwym odpisem wyciągu (...) w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia apelacji. Wraz z pismem datowanym na 26 listopada 2015r. powód przedłożył uwierzytelniony odpis wyciągu z rejestru (...) datowany na 18 sierpnia 2014r. Zgodnie z treścią rubryki 4 wyciągu podmiotem zarządzającym (...) jest (...) w W. (dalej jako (...) S.A.).

W ocenie Sądu Okręgowego, pomimo, że sam wyciąg pochodzi z daty późniejszej niż data udzielenia pełnomocnictwa - 6 sierpnia 2014r., umocowanie zostało przez skarżącego wykazane, albowiem, zgodnie z tym, co zresztą podnosi skarżący, warunkiem koniecznym do wykazania umocowania nie jest przedłożenie wyciągu z daty udzielenia pełnomocnictwa albo z daty wcześniejszej poprzedzającej udzielenie pełnomocnictwa. Do prawidłowego ustalenia tego, czy istnieje uzasadnione domniemanie, że w dacie udzielenia pełnomocnictwa podmiotem zarządzającym funduszem był ten, który został wskazany w rubryce 4 rejestru konieczna jest analiza rubryki 11 rejestru, względnie rubryki 10. Zgodnie z tym, co wskazano w rubryce 11 rejestru ostatni wpis do rejestru miał miejsce 4 lipca 2014r., a więc przed datą udzielenia pełnomocnictwa. Wobec tego, należy uznać, że (...) była podmiotem uprawnionym do reprezentowania funduszu wobec osób trzecich i udzielenia pełnomocnictwa bowiem treść rejestru nie uległa zmianie od dnia 4 lipca 2014r. do momentu sporządzenia wyciągu.

Sąd Okręgowy dodatkowo zauważa, że nawet, gdyby data ostatniego wpisu była z dnia późniejszego niż data udzielenia pełnomocnictwa, to w rubryce 10 rejestru funduszu inwestycyjnego zamieszczana jest informacja o przejęciu zarządzania funduszem wraz z datą przejęcia. W wypadku, gdy ta rubryka jest pusta należy domniemywać, że nie doszło do zmiany podmiotu zarządzającego funduszem, a z taką sytuacja mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Ponadto Sąd Okręgowy wskazuje, że Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z KRS -u pochodzi z dnia 12 sierpnia 2014r., ale ostatnia zmiana w rejestrze została dokonana 29 kwietnia 2014r. (data dokonania ostatniego wpisu), zatem wykazano również, że osoby, które udzieliły pełnomocnictwa były umocowane do działania w imieniu (...)

Z tych względów, a także mając na uwadze okoliczności podniesione przez żalącego, zmieniono zaskarżone postanowienie poprzez jego uchylenie.

Reasumując, z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia, w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Barbara Braziewicz