Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 801/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący –

SSO Katarzyna Bartosiewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w G.

przeciwko (...) sp. z o.o. w W., Bank (...) S.A. w L.

o ustalenie

oraz powództwa wzajemnego (...) sp. z o.o. w W.,

przeciwko (...) S.A. w G.

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  nakazać zwrot ze Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz powoda (...) S.A. w G. kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu,

3.  nakazać zwrot ze Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz pozwanego (powoda wzajemnego) (...) sp. z o.o. w W. 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu wzajemnego.

SSO Katarzyna Bartosiewicz

UZASADNIENIE

Powód (...) SA w G. wniósł pozew przeciwko (...)sp.z o.o. w W. i Bank (...) SA z siedzibą w L. o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego. Z kolei pozwany (...) sp. z o.o. w W. wraz z odpowiedzią na pozew wniósł pozew wzajemny o zapłatę 7697.449,15 zł (k. 15). Odpis pozwu pozwanemu przedsiębiorcy zagranicznemu został doręczony w dniu 30 maja 2018 r, na adres siedziby (k. 773) i nie zajął on stanowiska w sprawie. Odpis pozwu wzajemnego doręczono powodowi (pozwanemu wzajemnemu) jak wynika z (...) w dniu 15 maja 2018 r.

Strony zaczęły prowadzić rozmowy ugodowe, wyznaczono nawet posiedzenie na zawarcie ugody ale zostało ono odwołane, gdyż strony nie były jeszcze gotowe zawrzeć ugodę.

Pismem z 19 lipca 2018 r. powód (...) S.A. w G. cofnął w całości pozew przeciwko pozwanym, zrzekając się wszelkich roszczeń powoda objętych powództwem głównym oraz cofając wniosek o zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w związku z czym wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., a także o zwrot połowy uiszczonej opłaty sądowej na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 j.t.). – k. 775 – 776.

W tym samym dniu pozwany (...) sp. z o.o. w W. cofnął w całości pozew wzajemny, zrzekając się wszelkich roszczeń objętych powództwem wzajemnym oraz cofając wniosek o zasądzenie od strony przeciwnej kosztów procesu, wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. oraz o zwrot połowy uiszczonej opłaty sądowej na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 j.t.) k. 773 – 774.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z normą zawartą w art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Ponadto z treści art. 204 § 3 k.p.c. wynika, iż przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego. W niniejszej sprawie cofnięcie pozwów wraz ze zrzeczeniem się roszczeń nastąpiło przed rozpoczęciem rozprawy, nie była zatem wymagana zgoda stron.

Sąd nie znalazł podstaw do uznania, że cofnięcie pozwu jest niedopuszczalne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Powód zrzekł się roszczenia w stosunku do pozwanych, natomiast pozwany (...) sp. z o.o. w W. zrzekł się wszelkich roszczeń objętych powództwem wzajemnym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. w zw. z art. 355 § 1 i 2 k.p.c. postępowanie należało umorzyć.

Warto wskazać, że odpisy pism cofające pozew powinny być doręczane przez Sąd inaczej nie ma możliwości oceny czy np. strona zachowała dwutygodniowy termin, o którym mowa w art. 203 § 2 kpc zd. drugie. Jednakże w okolicznościach niniejszej sprawy w sytuacji oświadczeń o cofnięciu wniosków o zasądzenie kosztów Sąd uznał, iż nie ma potrzeby doręczenia tych pismo przez Sąd (tym podmiotom, które otrzymały doręczenie bezpośrednio).

Nie ma także potrzeby w tym wypadku orzekania o kosztach procesu. Strony wycofały wnioski o zasądzenie od strony przeciwnej kosztów procesu a pozwany Bank (...) SA z siedzibą w L. nie poniósł żadnych kosztów.

Z uwagi na fakt, że pozew i pozew wzajemny został cofnięty przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana a po wysłaniu odpisu pozwu i odpisu pozwu wzajemnego, to Sąd uznał, iż stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 j.t.) należało zwrócić na rzecz powoda oraz powoda wzajemnego połowę opłaty od pozwu i pozwu wzajemnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Katarzyna Bartosiewicz

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Katarzyna Bartosiewicz