Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 2110/18

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela K. S.

z udziałem dłużnika (...). (...) spółka jawna w (...) R.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) G. C. w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 881/16 oraz przyłączenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku wierzyciela pod sygn. akt Km 881/16 do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego pod sygn. akt Km 3076/14

na skutek zażalenia dłużnika

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt I Co 796/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 1 postanowienia z dnia 16 marca 2018r. odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie z 12 lutego 2018r. w oparciu o art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c., a to wobec nieopłacenia zażalenia.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik zaskarżając je w całości oraz wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i sporządzenie uzasadnienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażaleniem z dnia 24 marca 2017r. dłużnik zaskarżył postanowienie z dnia 27 lutego 2017r. w całości oraz wniósł o zwolnienie od opłaty od zażalenia. Wniosek, ten jako ponowny wniosek dłużnika o zwolnienie od opłaty od zażalenia, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 785 z późniejszymi zmianami), podlegał podrzuceniu.

Wobec stwierdzenia, że zażalenie nie zostało opłacone, zastosowanie przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c.

Z tych też przyczyn, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie dłużnika.

SSO Andrzej Dyrda