Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1633/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Katarzyna Biernat –Jarek ( sprawozdawca)

Sędziowie:

SO Katarzyna Oleksiak

SO Magdalena Meroń-Pomarańska

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2019r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie R. B.

przy uczestnictwie (...)w K. i

(...) S.A. w K.

o wpis do księgi wieczystej

na skutek apelacji uczestnika (...) w K. od postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

z dnia 28 lutego 2019r., sygnatura akt DzKw/KR1P/0000 1389/19

postanawia: oddalić apelację.

SSO Katarzyna Oleksiak SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Magdalena Meroń -Pomarańska

UZASADNIENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie R. B. złożył na podstawie art. 927 ust. 2 k.p.c. wniosek o wpisanie w dziale III księgi wieczystej (...) obejmującej nieruchomość stanowiącą lokal niemieszkalny w budynku (...) przy ul. (...). (...)w K. przyłączenia do egzekucji z nieruchomości dłużnika (...)w K. na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.06.2017 r. I Nc 550/17 .

Jako podstawę dokonania wpisu powołał Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu z dnia 16 maja 2018 roku .

W uwzględnieniu powyższego wniosku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w osobie Referendarza Sądowego w dniu 14 listopada 2018 roku dokonał wpisu przyłączenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem na dokumenty dołączone do wniosku.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie - w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego utrzymał w mocy dokonany przez referendarza Sądowego w dziale III księgi wieczystej nr
(...) wpis przyłączenia do już toczącego się postępowania egzekucyjnego kolejnego wierzyciela. Na uzasadnienie swego stanowiska przywołał treść art. 924 k.p.c., 925 k.p.c. i 927 k.p.c. oraz art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i art. 626 8 § 2 k.p.c. określający zakres kognicji w postępowaniu wieczystoksięgowym i stwierdził, że według zgodnego w tej materii orzecznictwa, przyłączenie się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego (celem zaspokojenia z wierzytelności stwierdzonej konkretnym tytułem wykonawczym) na podstawie przepisu art. 927 k.p.c. należy traktować jako wszczęcie egzekucji na jego rzecz, co wiąże się z zastosowaniem przepisów art. 924 k.p.c. i 925 k.p.c. zarówno w zakresie dokonania wpisu w księdze wieczystej, jak i skutków określonych w przepisie art. 930 § 1 k.p.c. Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu, a badanie tego stanu rzeczy, ogranicza się do zbadania treści wniosku komornika, dołączonych do wniosku zawiadomienia z wezwaniem do zapłaty oraz treści księgi wieczystej, do której skierowano wniosek.

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji podpisanym przez komornika, wskazano dane wierzyciela i dłużnika, tytuł wykonawczy, w oparciu o który prowadzona jest egzekucja, oraz podano dane nieruchomości, do której skierowano egzekucję. Z treści księgi wynika, iż dłużnikowi przysługuje prawo własności nieruchomości, do której skierowano egzekucję.

Spełnione zatem zostały przesłanki do dokonania wpisu, a jeśli w czasie pomiędzy złożeniem wniosku a dokonaniem wpisu (jak również, oczywiście, po jego dokonaniu) zaszłoby zdarzenie skutkujące odpadnięciem podstawy prowadzenia postępowania egzekucyjnego, to przepis art. 924 § 2 k.p.c, obliguje komornika do złożenia wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji, do którego załącza on stosowny dokument.

Apelację od powyższego postanowienia wniósł uczestnik (...) w K. i zaskarżając je w całości wskazał, że dłużnik na czynności prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza R. B. wniosła skargi , nadto Prokuratura Rejonowa K. wszczęła śledztwo z art. 231 kk w sprawie przekroczenia przez Komornika R. B. w którym Spółka i jej wspólnicy mają status pokrzywdzonych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja uczestnika jako oczywiście bezzasadna podlegała oddaleniu.

Stosownie do art. 626 8 § 2 k.p.c. kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym ograniczona jest do zbadania treści wniosku, treści dołączonych do niego dokumentów oraz treści księgi wieczystej. Oznacza to. że również Sąd II instancji rozstrzyga jedynie, czy wpis (lub jego odmowa) pozostaje w zgodzie z prawem w świetle treści zgłoszonego wniosku, treści i formy przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wpisu oraz treści księgi wieczystej. Kontrola zaskarżonego orzeczenia (wpisu lub jego odmowy) dokonywana przez Sąd II instancji na skutek wniesionej apelacji powinna być zatem ograniczona tylko do tego, czy w świetle dokumentów załączonych do wniosku i którymi dysponował Sąd I instancji, była podstawa do dokonania, bądź odmowy wpisu, zgodnie z wnioskiem o wpis (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2014 r., II CSK 225/13).

Sąd Okręgowy w pełni podziela przywołane wyżej wywody prawne Sądu I instancji, które znajdują potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zgodzić się należy z poglądem, że wniosek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie R. B. o ujawnienie w ww. księdze wieczystej przyłączenia do wszczętej egzekucji z nieruchomości, odpowiada wymogom określonym w art. 626 8 k.p.c. i do wniosku tego zostały dołączone dokumenty, które stanowią wystarczająca podstawę do dokonania żądanego wpisu. Zatem Sąd Rejonowy nie przekroczył granic swojej kognicji, bowiem prawidłowo opierał się na dokumentach złożonych wraz z wnioskiem.

Sąd Okręgowy podziela przywołaną w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., III CZP 80/09, której nadano moc zasady prawnej, że sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu.

Mając na uwadze powyższe. Sąd Okręgowy uznał, że zarzuty apelacji, sprowadzające się do podnoszenia okoliczności związanych z rozpoznawaniem przez sądy skarg na czynności komornika sądowego nie mogą odnieść skutku, podobnie jak i prowadzone sprawy kanie.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

SSO Katarzyna Oleksiak SSO Katarzyna Biernat-Jarek SSO Magdalena Meroń -Pomarańska