Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 614/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Bożena Oblińska

w obecności

Prokuratora Piotra Barczewskiego

po rozpoznaniu dnia 08.10.2019r., 05.11.2019r.

sprawy P. M. , urodz. (...) w W.

syna J. i H. z d. W.

oskarżonego o to, że: w dniu 31 stycznia 2019r. ok. godz. 16:40 w L. na skrzyżowaniu ulicy (...) naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym poprzez niezachowanie szczególnej ostrożności i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jadącemu ul. (...) na wprost rowerem M. S. i potrącenie go na skrzyżowaniu prowadzonym przez siebie pojazdem marki N. (...) nr rej. (...) i spowodowanie w ten sposób nieumyślnie wypadku, w którym M. S. doznał obrażeń ciała w postaci urazowego pęknięcia krążka międzykręgowego ze stłuczeniem i obrzękiem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego w odcinku C4-C5 z powstaniem niedowładu kończyn górnych, zaburzeniem czucia na tułowiu od poziomu Th4, głębokiego niedowładu spastycznego kończyn dolnych oraz złamania kości czaszki w postaci złamania zatoki czołowej prawej skutkujących powstaniem u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; -

tj. o czyn z art.177§2kk

orzeka:

oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.177§2kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; - na podstawie art.69§1 i §2kk i art.70§1kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat; -

- na podstawie art.46§2kk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego M. S. kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset) tytułem nawiązki; -

- na podstawie art.72§1 pkt1.kk w okresie próby zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby; -

- na podstawie art.73§1kk w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora; -

- na podstawie art.627kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 345 zł (trzysta czterdzieści pięć) tytułem kosztów sądowych w tym 180 zł (sto osiemdziesiąt) tytułem opłaty oraz na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. S. kwotę 804 zł (osiemset cztery) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.