Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1696/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2019r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SO Magdalena Baion - Hajduk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 stycznia 2019r. w G.

sprawy ze skargi W. H. i A. H. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 września 2018r.

w sprawie (sygn. akt III Cz 331/18) z powództwa (...) (...) w W.

przeciwko A. H. i W. H.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 30 sierpnia 2017r., sygn. akt I Nc 3781/15

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1696/18

UZASADNIENIE

Skarżący A. H. i W. H. skargą datowaną na 26 września 2018 roku wnieśli skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygn. III Cz 331/18 Sądu Okręgowego w Gliwicach zakończonego postanowieniem z dnia 5 września 2018r.

Zgodnie z art. 399 § 1 k.p.c. w wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Zgodnie natomiast z art. 399 § 2 k.p.c. na podstawie określonej w art. 401 1 [gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie] postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

Postanowieniem z dnia 5 września 2018r. Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie skarżących na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 maja 2018r. którym oddalono zażalenie pozwanych na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2017 r. którym odrzucił zażalenie pozwanych A. H. i W. H..

Skarżący w skardze z dnia 26 września 2018 roku domagali się wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 5 września 2018r., a wskazywana przez nich postawa (nieważność postępowania) nie stanowi, zgodnie z art. 399 § 2 k.p.c., podstawy do wznowienia wskazanego przez nich postępowania, co oznaczało, ze skarga w sprawie o sygn. akt III Cz 331/18 Sądu Okręgowego w Gliwicach zakończonego postanowieniem z dnia 5 września 2018r., jest niedopuszczalna.

Wobec powyższego podlegała ona odrzuceniu na podstawie art. 410 § 1 k.p.c.

SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda