Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 2488/17

POSTANOWIENIE

Dnia 17 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Hupa-Dębska

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 kwietnia 2018 r. w G.

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko P. P. (1) i W. P.

o obniżenie aliementów

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt III RC 233/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Hupa – Dębska

Sygn. akt III Cz 2488/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...)w postanowieniu z dnia
29 09 2017r. oddalił wniosek powoda M. P. o udzielenie mu zabezpieczenia powództwa poprzez zobowiązanie go do uiszczania na rzecz pozwanych P. P. (1) i W. P. alimentów w kwotach

po 600 zł miesięcznie, łącznie po 1 200zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat.

W motywach orzeczenia Sąd pierwszej instancji stwierdził, że powód
nie uprawdopodobnił, iż znacząco zmniejszyły się koszty utrzymania małoletnich, ani też że zmalały jego możliwości majątkowe i zarobkowe, a uwzględnienie jego wniosku o zabezpieczenie spowodowałoby, że rzeczywisty ciężar utrzymania dzieci, przynajmniej w toku sprawy spoczywałby jedynie na ich matce.

Orzeczenie zaskarżył powód M. P. , który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz zasą-dzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zarzucał popełnienie błędu w ustaleniach faktycznych przez przyjęcie, że uspra-wiedliwione potrzeby P. i W. wynoszą odpowiednio 2 000zł i 1 400zł miesięcznie zamiast po 1 000zł miesięcznie każdej z nich.

Ponadto zarzucił, że przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia naruszono regulacje:

-

art. 730 § 1 k.p.c. i art. 753 § 1 k.p.c. poprzez uwzględnienie wniosku powoda o zabezpieczenie na czas trwania postępowania kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich P.
i W., mimo że powód uprawdopodobnił zmniejszenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletnich córek
oraz zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych powoda pozwalających na ponoszenie przez niego kosztów utrzymania małoletnich dzieci w kwocie po 1000 zł miesięcznie na każdą z córek;

-

art. 135§ 1 k.r.o. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędne uznanie, że możliwości zarobkowe i majątkowe powoda pozwalają
mu na ponoszenie usprawiedliwionych kosztów małoletnich córek
w kwocie po 1 000 zł na każdą z małoletnich, podczas gdy znacznie zmieniła się sytuacja majątkowa powoda oraz uległy znacznemu powiększeniu koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

W uzasadnieniu zażalenia między innym podnosił, iż w następstwie zmiany przez pozwane miejsca zamieszkania zmniejszyły się koszty ich utrzymania (pozwane wraz z matką wyprowadziły się z W. i zamieszkały w P.). Równocześnie doszło do istotnego pogorszenia się jego sytuacji materialnej,

gdyż na skutek zmiany siedziby jego firmy i zwiększenia się przez to kosztów najmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz utraty klientów, zmniejszyły się jego dochody.

W następstwie tego został zmuszony do zamieszkania z rodzicami, a jego obecne zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 60 000zł.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Stosownie do regulacji art. 753 § 1 k.p.c. udzielenie zabezpieczenia
jest wyłącznie uzależnione od uprawdopodobnienia roszczenia, co w realiach niniejszej sprawy oznacza, iż powód zobowiązany jest do uprawdopodobnienia,

iż od czasu ustalenia ostatnich alimentów nastąpiła taka zmiana sytuacji rodzinnej i majątkowej stron, która powoduje, iż zachodzi potrzeba ich obniżenia.

Powód we wniosku o zabezpieczenia powództwa oraz w zażaleniu wskazuje przede wszystkim na pogorszenie się jego sytuacji finansowej, przez co nie posiada on obecnie możliwości zarobkowych umożliwiających mu ponoszenie alimentów w dotychczasowej wysokości po 1.000zł na rzecz każdej z powódek

oraz że na skutek zmiany miejsca zamieszkania pozwanych zmniejszyły się ich koszty utrzymania.

Słusznie powód podnosi, że po wydaniu wyroku ustalającego alimenty zmieniła się sytuacja bytowa pozwanych, gdyż zmieniło się miejsce ich zamieszkania i obecnie mieszkają one w P. (poprzednio mieszkały w W.).

Wbrew jednak temu co zarzuca zażalenie nie miało to wpływu na zakres obowiązków alimentowania pozwanych.

Pozwana W. bowiem liczy 5 lat i uczęszcza do publicznego przedszkola.

Nie licząc kosztów mieszkania, jej bieżące miesięczne koszty utrzymania wynoszą 800 – 920zł (140 - 160zł – opłata za przedszkole, 200 - 250zł – wyżywienie, 50zł – środki czystości, 100 - 150zł – odzież, 4x25zł =100zł opłaty za basen, 60zł – zajęcia z piłki nożnej, 50zł – wydatki związane z zapewnieniem jej rozrywki, 100zł – leczenie stomatologiczne).

Do wskazanych kosztów jej utrzymania dochodzą jednak także ponoszenia przez jej matkę koszty wakacji zimowych i letnich, wobec czego przyjąć należy, iż poza kosztami mieszkania jej średnie koszt koszty utrzymania przewyższają kwotę 1.000zł miesięczne.

Pozwana P. liczy 8 lat i uczęszcza do 3 klasy szkoły podstawowej.

Poza kosztami mieszkania, jej bieżące miesięczne koszty utrzymania wynoszą 1380 – 1400zł (300zł – wyżywienie, 50-70zł – obiady w szkole, 50zł – środki czystości, 300zł – odzież, 4x25zł =100zł opłaty za basen, 40zł – opłata za telefon komórkowy, 50zł – wydatki związane z zapewnieniem jej rozrywki, 100zł – leczenie stomatologiczne, 50zł – zajęcia taneczne, 180zł – nauka gry na keyboardzie, 160zł nauka języka angielskiego), które wraz z ponoszonych przez jej matkę kosztami wakacji zimowych i letnich także przewyższają kwotę 1.000zł miesięcznie.

Matka pozwanych J. B. przez dostarczenie im mieszkania

oraz osobiste starania o ich wychowanie oraz przez sprawowanie nad nimi bieżącej pieczy w pełni realizuje ciążący na niej obowiązek ich alimentacji i tym samym na powodzie ciąży obowiązek dostarczenia im środków finansowych na pokrycie wskazanych powyżej pozostałych kosztów ich utrzymania.

Niewątpliwie od czasu ustalenia ostatnich alimentów pogorszyła się jego sytuacja materialna, gdyż z niezależnych od niego przyczyn doszło do zmiany siedziby jego firmy, utraty przez to części klientów i co za tym idzie zmniejszenia się osiąganych przez niego dochodów.

Jego średnie miesięczne dochody wynoszą jednak w dalszym ciągu 4 000zł, z których jest on w stanie - przy uwzględnieniu własnych kosztów utrzymania oraz płaconych na rzecz córki alimentów w kwotach po 700zł miesięcznie alimentów - łożyć na rzecz pozwanych dotychczasowe alimenty.

W tej sytuacji w materiale sprawy nie uprawdopodobniono, że nastąpiła wskazana na wstępie zmiana stosunków uzasadniająca uwzględnienie powództwa, a to czyni to wniosek powoda o udzielenie mu zabezpieczenia nieuzasadnionym.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu. przez co zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. i jako takie z mocy zawartej
w nim regulacji podlegało ono oddaleniu.

Resumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c.
w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Hupa – Dębska