Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2019r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Hanna Ratajczak

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Słup-Ostrawska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2019r w Poznaniu

sprawy z powództwa S. P., F. P.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów S. P. i F. P. kwotę 74.863,33 złotych ( siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy zł 33/100) tytułem nakładów na rewitalizację akustyczną wraz z ustawowymi odsetkami

- od dnia 10 maja 2014r. do dnia zapłaty od kwoty 50.000zł

- od dnia 20 listopada 2019r do dnia zapłaty od kwoty 39.118,33zl

z tym, że od dnia 1 stycznia 2016r z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie co do odsetek

3.  kosztami postepowania obciąża w całości pozwanego, pozostawiając szczegółowe rozliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

/-/Hanna Ratajczak

Uzasadnienie wyroku z dnia 03 grudnia 2019 roku

Pozwem z 07 lutego 2014 roku (k. 1- 191) powodowie S. P. i F. P. domagali się od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zapłaty 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wyjaśnili, że na dochodzoną kwotę składa się 50.000 zł tytułem odszkodowania związanego z koniecznością poniesienia nakładów akustycznych w budynku mieszkalnym powódki i 50.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości ich nieruchomości. Wskazali, że niniejszym pozwem dochodzą zapłaty odszkodowania za szkodę wywołaną działalnością lotniska P. - Ł. w P. tj. hałasem emitowanym przez lotnisko, a także faktem wprowadzenia wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania. Wskazali, że w strefie tej zlokalizowana jest należąca do powódki nieruchomość mieszkalna. Jednym ze skutków działalności lotniska i wzrastającego w ostatnich latach hałasu, co skutkowało wprowadzeniem strefy ograniczonego użytkowania, jest spadek wartości nieruchomości powodów. Argumentowali, że w związku z obniżeniem wartości nieruchomości ponieśli szkodę majątkową, którą pozwany winien naprawić. Powodowie wezwali pozwanego do dobrowolnego naprawienia szkody, jednak ich żądanie nie zostało spełnione.

W odpowiedzi na pozew z 29 maja 2014 roku (k. 215-330) pozwany (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Pełnomocnik pozwanego podniósł, że powodowie nie wykazali legitymacji czynnej w sprawie bowiem nie przedstawili, że należąca do nich nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Podał, że nie podziela stanowiska powodów odnośnie powstania szkody w związku z opisanymi w pozwie okolicznościami. Zaprzeczył aby okoliczności te wywołały spadek wartości nieruchomości powodów. Lotnisko zdaniem pozwanego emituje stosunkowo niewielką ilość hałasu, a biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w stosunku do lotniska, hałas docierający do niej nie jest znacznie odczuwalny. Sam fakt utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nie wypłynął na wartość nieruchomości powodów, nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w korzystaniu z ich nieruchomości. Co istotne (...) utworzono z uwagi na możliwość zaistnienia maksymalnego natężenia hałasu. Nie jest to równoznaczne z tym, że hałas w takim natężeniu istnieje cały czas. Od lat nie zmienił się sposób wykorzystywania nieruchomości przez powodów. Pozwany czyni starania o to, by poziom hałasu w jak największym stopniu zminimalizować. Pozwany zakwestionował też żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu. Podał, że w tym momencie nie pozostawał w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia.

Pismem procesowym z 12 lutego 2015 roku (k. 433- 435) złożonym na rozprawie w dniu 15 lutego 2015 roku powodowie wnieśli o wydanie wyroku częściowego i zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powód kwoty 64.026 zł tytułem spadku wartości nieruchomości powodów wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto precyzując, iż na kwotę 100.000 zł dochodzoną pozwem składają się: 64.026 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości nieruchomości strony powodowej oraz 35.974 zł tytułem odszkodowania związanego z koniecznością ponoszenia nakładów akustycznych w budynku mieszkalnym strony powodowej.

Wyrokiem częściowym z 19 lutego 2015 roku (k. 443) sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów S. i F. P. kwotę 64.026 zł do wspólności małżeńskiej majątkowej wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 50.000 zł od dnia 10 maja 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 14.026 zł od dnia 13 lutego 2015 roku do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za spadek wartości nieruchomości, a w pozostałym zakresie w tej części powództwo oddalił.

Apelację od wyroku złożył pozwany. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 01 października 2015 roku (k. 525), wydanym w sprawie o sygn. akt IACa 502/15 oddalił apelację, a rozstrzygniecie o kosztach postępowania apelacyjnego pozostawił do rozstrzygnięcia sądowi I Instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Pismem procesowym z dnia 09 lipca 2019 roku (k. 1005- 1009) powodowe rozszerzyli żądanie pozwu o kwotę 38.889,33 zł i wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 74.863,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania związanego z koniecznością poniesienia nakładów akustycznych, a to w miejsce żądania pozwu zmodyfikowanego następnie do kwoty 35.974 zł pismem z dnia 12 lutego 2015 roku w tym zakresie. Powodowie wyjaśnili, że na powyższą kwotę składają się: 35.745 zł tytułem nakładów akustyczny bez sytemu wentylacji oraz 39.118,33 zł tytułem wentylacji.

Pełnomocnik pozwanego na rozprawie w dniu 19 listopada 2019 roku wniósł o oddalenie rozszerzonego powództwa.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż ustalenia faktyczne poczynione dotąd przez sąd, a stanowiące podstawę do wydania wyroku częściowego, pozostają niezmienne i stanowią integralną część ustaleń faktycznych także w odniesieniu do drugiego z żądań zgłoszonych przez stronę powodową.

Dla przypomnienia istotnych okoliczności należy wskazać, że w P. zlokalizowane jest lotnisko P.Ł., które pozostaje własnością (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.. W kilku ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na usługi lotnicze obsługiwane przez (...). W 2000 r. z portu skorzystało 227.847 pasażerów i zanotowano wówczas 13.225 operacji lotniczych, natomiast w 2008 r. liczba pasażerów wyniosła już 1.274.679 przy 23.609 operacjach lotniczych. W 2012 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1.594.929 i 25.256

Dowód: okoliczności niesporne, a nadto decyzja (...) Dyrektora Ochrony Środowiska w P. (k. 92- 115), wydruk z historii lotniska (k. 70-71)

W dniu 30 stycznia 2012 r. Sejmik Województwa (...) podjął uchwałę nr(...)w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska P.-Ł. w P.. Uchwała utworzyła obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska P.-Ł. w P., którego zarządcą jest (...) Sp. z o.o. Uchwała wyznaczyła zewnętrzną granicę obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie: 1) izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 55 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych; 2) izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy LAeqN = 45 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych; 3) izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 50 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska; 4) izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy LAeqN = 40 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska. W obszarze ograniczonego użytkowania wyodrębniono dwie strefy: 1) zewnętrzną, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca granicą obszaru ograniczonego użytkowania, a od wewnątrz linia będąca obwiednią izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 60 dB oraz dla nocy LAeqN = 50 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 55 dB oraz dla nocy LAeqN = 45 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska; 2) wewnętrzną, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca obwiednią, o której mowa w pkt 1, a od wewnątrz linia biegnąca wzdłuż granicy lotniska. W uchwale wprowadzono wymagania techniczne dotyczące budynków położonych w strefie wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania w postaci obowiązku zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. W uchwale wskazano, że przez odpowiednią izolacyjność akustyczną przegród budowlanych należy rozumieć izolacyjność akustyczną określoną zgodnie z Polskimi Normami w dziedzinie akustyki budowlanej z uwzględnieniem poziomu hałasu powodowanego przez starty, lądowania, przeloty statków powietrznych, operacje naziemne i inne źródła hałasu związane z funkcjonowaniem lotniska, przy zapewnieniu wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu, a także wymaganej izolacyjności cieplnej. Wskazano również, że przez właściwy klimat akustyczny w budynkach rozumie się poziom dźwięku zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami w dziedzinie akustyki budowlanej. Uchwała ta weszła w życie 28 lutego 2012 r.

Okoliczności bezsporne

Na obszarze, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość w dniu 28 lutego 2012 roku obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy T.. Zgodnie ze studium uchwalonym uchwałą nr(...)Rady Gminy T. z dnia 21 czerwca 2011 r. teren na którym położona jest nieruchomość powodów w P. przy ul. (...), działka nr (...) oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności.

Z dniem 28 lutego 2012 r. nieruchomość powodów znalazła się w strefie wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lotniska P.Ł..

Dowód: pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu (...) z 28.12.2012 r. (k. 31), wydruk z księgi wieczystej o nr kw (...) (k. 37- 40), opinia biegłego R. D. z 20 października 2014 roku. (k. 346-380, protokół na płacie CD k. 438)

Wartość nieruchomości powodów w związku z funkcjonowaniem lotniska i w związku z wprowadzeniem uchwałą Sejmiku Województwa (...) nr (...) obszaru (...) użytkowania dla lotniska P.Ł. w P. uległa zmniejszeniu o 64.026 zł.

Dowód: opinia biegłego R. D. (2) z 20 października 2014 roku (k. 346-380, protokół na płycie CD k.438)

Prawomocnym wyrokiem częściowym z 19 lutego 2015 roku sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów S. i F. P. kwotę 64.026 zł do wspólności małżeńskiej majątkowej wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 50.000 zł od dnia 10 maja 2014 roku do dnia zapłaty, od kwoty 14.026 zł od dnia 13 lutego 2015 roku do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za spadek wartości nieruchomości.

Budynek zlokalizowany na nieruchomości (w dniu powstania szkody oraz wytoczenia powództwa stanowiącej własność powodów) to budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Powyższy stan budynku istniał w dniu 28 lutego 2012 roku.

Dowód: opinia biegłego sądowego T. W. z listopada 2016 roku (k. 592-630)

Przedmiotowy budynek nie spełnia wymagań normowych przy uwzględnieniu występującego obecnie hałasu lotniczego i wymaga nakładów w celu ograniczenia przenikającego do wnętrza budynku hałasu lotniczego i doprowadzenia go do stanu zgodnego z wymaganiami dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń szczególnie w godzinach nocnych.

W celu zachowania wymaganego komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych analizowanego budynku w warunkach akustycznych stwarzanych działaniem lotniska Ł. należy dokonać wymiany okien 1, 3, 4 na parterze budynku, nr 6, 7, 8, 10, 11 na piętrze budynku, wykonać mechaniczną instalację wentylacyjną nawiewno- wywiewną z wymiennikiem krzyżowym oraz zwiększyć izolacyjność akustyczną stropodachu.

Niezbędne są uzupełniające zabezpieczenia akustyczne budynku, chroniące przed przenikaniem hałasu lotniczego do pomieszczeń mieszkalnych tzn.: wymiana okien, zwiększenie izolacyjności akustycznej stropodachu, wprowadzenie wentylacji mechanicznej.

Ważne jest równoczesne zabezpieczenie akustyczne wszystkich przegród w budynku, gdyż słabsza izolacyjność jednego z elementów obniży efekt wypadkowy.

Projektowane zabezpieczenia poza wymogami akustycznymi spełniać muszą również wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń (pozwalających na wykluczenie otwierania okien szczególnie w nocy) w zakresie ochrony cieplnej i przeciwpożarowej, a w szczególnych przypadkach wytrzymałość (ściany, stropodachy).

Budynek znajduje się blisko osi pasa startowego w kierunku P., co stawia go w grupie budynków o najwyższych zagrożeniach akustycznych.

Wartość tych nakładów wynosi 74.863,33 zł.

Dowód: opinia biegłego sądowego T. W. z listopada 2016 roku (k. 592- 630), opinia biegłego sądowego K. J. z dnia 09 czerwca 2017 roku (k. 700- 722), opinia biegłego sądowego M. T. z dnia 07 stycznia 2019 roku (k. 877- 889), zeznania biegłego K. J. (e-protokół z dnia 24 sierpnia 2017 roku k. 747), zeznania biegłego T. W. (e-protokół z dnia 05czerwca 2018 roku k. 810), zeznania biegłego M. T. (e-protokół z dnia 16 kwietnia 2019 roku k. 965), opinia uzupełniająca biegłego sądowego M. T. z dnia 24 czerwca 2019 roku (k. 984- 1000)

Pismem z dnia 20 grudnia 2012 r. powodowie zgłosili pozwanemu roszczenie w trybie art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wzywając go do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości szkody. Pismem z dnia 22 lutego 2013 roku pozwany odmówił podjęcia negocjacji.

Następnie pismem z dnia 13 lutego 2014 roku powodowie poinformowali pozwanego, że w ich ocenie należne im odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości oraz za nakłady akustyczne wynosi łącznie 300.000 zł.

Przed wytoczeniem powództwa powodowie nie wzywali pozwanego do wypłaty odszkodowania w skonkretyzowanej wysokości.

Dowód: kopia zgłoszenia roszczenia z dnia 20 grudnia 2012 roku z dowodem nadania (k. 35-36 i k. 41), odpowiedź na wezwanie do zapłaty (k. 44), kopia pisma z 13 lutego 2014 roku (k. 1009)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych w treści uzasadnienia dokumentów prywatnych i urzędowych, a także kopii dokumentów i opiniach biegłych T. W., K. J. oraz M. T., uzupełnionych zeznaniami biegłych złożonymi na rozprawie.

W myśl art. 244 § 1 kpc dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Z kolei w świetle brzmienia art. 245 kpc dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Strony nie kwestionowały prawdziwości zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów, a i sąd nie znalazł podstaw, by czynić to z urzędu. Ustalenia faktyczne w sprawie sąd oparł także na treści kopii dokumentów, które co prawda dokumentami nie są, jednak odzwierciedlają treść dokumentów.

Opinia wydana przez biegłego sądowego z dziedziny akustyki T. W. wraz z zeznaniami złożonymi na rozprawie stanowiła pełnowartościowy i kluczowy dowód w sprawie w kwestii ustalenia czy na nieruchomości powodów dochodzi do przekroczenia norm hałasu. Biegła wskazała, że dla zachowania odpowiedniego klimatu akustycznego w budynku należy wymienić stolarkę okienną, wprowadzić wentylację mechaniczną oraz zwiększyć izolacyjność akustyczną stropodachu.

Sąd ocenił, iż opinia została sporządzona w sposób jasny i rzeczowy. Biegła wskazała na czym oparła się wydając opinię, z jakich korzystała źródeł i jaką posłużyła się metodologią. Sąd w dużej mierze oparł dokonane ustalenia faktyczne o wiadomości specjalne biegłego akustyka, działając w zaufaniu do biegłego sądowego, jego rzetelności i bezstronności.

Sąd nie znalazł podstaw by uznać opinię biegłej za nieprzydatną z urzędu, albowiem opinia została opracowana przez fachowca posiadającego wiedzę specjalną oraz doświadczenie w teorii i praktyce. Opinia jest szczegółowo uzasadniona. Nie budził wątpliwości sądu przyjęty tok rozumowania biegłej, opinia była rzetelna, a jej wnioski logiczne i spójne.

W zakresie wyceny nakładów sąd przeprowadził dowód z opinii biegłego K. J., który dokonał wyceny nakładów wskazanych przez biegłego akustyka. Opinię biegłego Sąd uznał za rzetelną i przydatną. Biegły K. J. ustalając wartość nakładów przedstawił pełną analizę średnich kosztów wymiany stolarki dźwiękoszczelnej, zakupu materiałów i robocizny dla dokonania prac niezbędnych w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropodachu.

Odnosząc się do zarzutów kierowanych przez strony pod adresem opinii biegłego K. J., Sąd również nie znalazł powodów, aby odmówić prawidłowości wniosków opinii. W ocenie Sądu opinia sporządzona została w sposób jasny, rzeczowy i przejrzysty. Biegły wskazał na czym oparł się wydając opinię, z jakich korzystał źródeł i jaką posłużył się metodologią. W sposób zrozumiały przedstawił wnioski opinii oraz w jaki sposób do nich doszedł. Sąd nie miał też wątpliwości co do tego, że biegły posiada kompetencje i doświadczenie potrzebne do wydania opinii w sprawie. W ocenie Sądu biegły sądowy w sposób rzeczowy i przekonujący odniósł się w swoich ustnych zeznaniach na rozprawie oraz w treści opinii uzupełniającej, do zarzutów zgłoszonych przez strony do wydanej przez niego opinii pisemnej.

Biegły K. J. w zakresie zastosowania sytemu wentylacji, wskazał, iż powyższa kwestia nie należy do jego specjalności i w tym zakresie winien wywiedzieć się inny biegły. Wobec powyższego sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z dziedziny budownictwa i instalacji wentylacyjnych M. T..

Sąd uznał za całkowicie wiarygodną i przydatną dla rozstrzygnięcia sprawy opinię biegłego sądowego M. T.. Biegły dokonał analizy właściwości istniejących możliwych do zastosowania systemów wentylacyjnych, dla zapewnienia należytej wentylacji w budynku powodów. Nadto oszacował koszt zaprojektowania, zakupu i montażu niezbędnego systemu wentylacji. Biegły w sposób przejrzysty i jasny wskazał na sposób dokonania wyceny nakładów. W ocenie Sądu opinia sporządzona została w sposób jasny, rzeczowy i przejrzysty. Sąd nie miał też wątpliwości co do tego, że biegły posiada kompetencje i doświadczenie potrzebne do wydania opinii w sprawie. Mając to na uwadze sąd oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego z dziedziny wentylacji.

Ostatecznie Sąd doszedł do wniosku, że strony nie zgłosiły takich zarzutów, które skutecznie podważyłyby prawidłowość i rzetelność opracowanych opinii, a wszystkie podniesione wątpliwości zostały rzeczowo i rzetelnie wyjaśnione. Sąd uznał opinie za w pełni przydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż pozostawały w zgodzie z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, osoby ją sporządzające dysponowały wysokim poziomem wiedzy i doświadczenia zawodowego, a sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków nie budził zastrzeżeń sądu.

Sąd pragnie podkreślić, że w/w opinie zostały sporządzone przez biegłych dysponujących wiedzą i doświadczeniem w sporządzaniu opinii w analogicznych sprawach i są zgodne z zasadami logiki. Dodatkowo biegli w sposób wyczerpujący i stanowczy ustosunkowali się do zarzutów stron zarówno pisemnie jak również zeznając przed Sądem, w szczególności do zarzutów strony pozwanej. Podkreślić należy, że to do biegłego należy wybór metodyki opracowania opinii, a okoliczność, że opinia biegłych okazała się niekorzystna dla strony nie oznacza, że jest ona niekompletna czy wadliwa.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wobec uprawomocnienia się wyroku częściowego do rozpoznania pozostawało roszczenie powodów domagających się zasądzenia na ich rzecz kwoty 74.863,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania związanego z koniecznością poniesienia nakładów akustycznych, a to w miejsce żądania pozwu tj. kwoty 50.000zł, zmodyfikowanego następnie do kwoty 35.974 zł pismem z dnia 12 lutego 2015 roku w tym zakresie.

Podstawą prawną dla żądania pozwu jest przepis art. 129 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, przy czym szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Na konieczność zapewnienia właściwych warunków akustycznych budynków wskazują wymagania wskazane w załączniku nr 3 rozporządzenia. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 136 ust. 3 u.p.o.ś. w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

Przy dokonywaniu wykładni wskazanego przepisu należy wziąć pod uwagę, że celem uregulowań art. 129 i 136 ustawy p.o.ś. jest ułatwienie osobom poszkodowanym w wyniku wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Zatem należy przyjąć, że wskazanie na koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań technicznych przez istniejące budynki miało wyeliminować spory co do objęcia tych kosztów obowiązkiem naprawienia szkody. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Odszkodowanie bowiem ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, istniejący od chwili wyrządzenia szkody do czasu, gdy zobowiązany wpłaci poszkodowanemu sumę pieniężną odpowiadającą szkodzie ustalonej w sposób przewidziany prawem (por. uchwała Sądu Najwyższego z 15 dnia listopada 2001r. III CZP 68/01, OSNC 2002, z.6, póz. 74; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2008 r. I ACa 2/08, M.Prawn. 2010/12/692).

W niniejszej sprawie dla wykazania istnienia i wysokości szkody związanej z koniecznością zapewnienia komfortu akustycznego niezbędne było wydanie opinii przez biegłego z dziedziny wyceny nieruchomości, akustyki budowlanej oraz budownictwa i instalacji wentylacyjnych. Sąd ustalając istotne okoliczności sprawy, oparł się w całości na treści opinii biegłej T. W., biegłego K. J. oraz biegłego M. T..

Wskazać należy, że szkoda w majątku powodów przejawiająca się w konieczności poniesienia nakładów rewitalizacyjnych powstała już w dacie wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa (...) z dnia 30 stycznia 2012 roku tj. w dniu 28 lutego 2012 roku. W związku z powyższym ustalając stan techniczny budynku mieszkalnego i wymagania akustyczne jakie ten budynek winien spełniać uwzględniono stan na dzień wejścia w życie w/w uchwały. Jak wskazano powyżej, w związku z usytuowaniem budynku powodów w strefie wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Ł. w P., winni oni zapewnić właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

Z opinii biegłej akustyk wynika, że w najbardziej niekorzystnej ½ godziny w ciągu nocy w miejscu lokalizacji nieruchomości powodów na zewnątrz budynku mieszkalnego poziom hałasu równoważnego wynosi 64 dB. W związku z powyższym biegła T. W. ustaliła, że w pomieszczeniach chronionych dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Należy zastosować wentylację mechaniczną z rekuperacją oraz wymienić stolarkę okienną, na nową o wyższej wypadkowej izolacyjności akustycznej, zwiększyć izolacyjność akustyczną stropodachu.

Sąd zaprezentowane przez biegłą akustyk rozwiązanie w zakresie wentylacji uznał jako zasadne, mimo iż nie jest rozwiązaniem standardowym w budownictwie. Sądowi z urzędu są znane fakty, że na rynku są dostępne okna z pakietem szybowym o wyższej izolacyjności akustycznej, które nie wymagają stosowania systemu rekuperacji. Niemniej jednak z uwagi na bliskie położenie nieruchomości powodów względem lotniska, tj. blisko osi pasa startowego w kierunku P., stawia go w grupie budynków o najwyższych zagrożeniach akustycznych. Dlatego standardowe rozwiązania dla zapewniania prawidłowego klimatu akustycznego w budynku nie jest wystraczające. Okoliczności te zostały potwierdzone w treści opinii biegłego sądowego M. T., który jednoznacznie wskazał, iż dla zapewnienia należytej wentylacji w budynku powodów wystarczającym i koniecznym systemem wentylacyjnym będzie wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna z rekuperacją.

Mając na uwadze powyższe, sąd uznał że zaproponowane przez biegłą akustyk rozwiązanie w zakresie wentylacji stanowi nakład konieczny dla zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w nieruchomości powodów.

Łączna wartość nakładów niezbędnych do poniesienia celem zapewniania właściwego klimatu akustycznego stanowi kwotę 74.863,33 złotych.

Również wątpliwości Sądu nie budziła legitymacja czynna powoda. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Nadto odszkodowanie ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, istniejący od chwili wyrządzenia szkody czyli w przedmiotowej sprawie na dzień 28 lutego 2012 roku. Wówczas powodowie byli właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

W konsekwencji, na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy, zasądzeniu tytułem odszkodowania podlegała na rzecz powoda kwota 74.863,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami, od dnia 10 maja 2014 roku do dnia zapłaty od kwoty 50.000 zł, od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia zapłaty od kwoty 39.118,33 zł, z tym, że od dnia 1 stycznia 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, o czym Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku.

O odsetkach ustawowych od zasądzonej należności głównej Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc, zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Roszczenie o odszkodowanie jest roszczeniem bezterminowym, a zatem staje się ono wymagalne, z uwagi na brzmienie przepisu art. 455 kc, po wezwaniu dłużnika do zapłaty.

Żądanie zapłaty odsetek ustawowych od zasądzonego świadczenia znajdowało uzasadnienie w powołanych wyżej przepisach.

Roszczenie powodów stało się wymagalne z chwilą skutecznego doręczenia pozwanemu wezwania do zapłaty. Na tym etapie pozwany mógł ocenić zasadność żądania powodów tak co do zasady, jak i wysokości. Powodowie przed wytoczeniem powództwa wezwali pozwanego jedynie do podjęcia negocjacji w kwestii ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania. Nie wezwali go natomiast to zapłaty konkretnego świadczenia, a zatem na tym etapie pozwany nie pozostawał w opóźnieniu w jego spełnieniu. Nastąpiło to dopiero z chwilą doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, zawierającego żądanie zapłaty 50.000 zł tytułem zmniejszenia wartości nieruchomości w dniu 09 maja 2014 roku. Od dnia 10 maja 2014 roku pozwany pozostawał, zatem w opóźnieniu w zapłacie odszkodowania w wysokości 50.000 zł.

Pismem procesowym z dnia 09 lipca 2019 roku (k. 1005- 1009) powodowe rozszerzyli żądanie pozwu o kwotę 38.889,33 zł i wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 74.863,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania związanego z koniecznością poniesienia nakładów akustycznych, a to w miejsce żądania pozwu zmodyfikowanego następnie do kwoty 35.974 zł pismem z dnia 12 lutego 2015 roku w tym zakresie. Powodowie wyjaśnili, że na powyższą kwotę składają się: 35.745 zł tytułem nakładów akustyczny bez sytemu wentylacji oraz 39.118,33 zł tytułem wentylacji.

Pismo zawierające rozszerzanie powództwa zostało doręczone pozwanemu w dniu 19 listopada 2019 roku, zatem należało przyjąć, że pozwany od dnia następnego pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia w tym zakresie.

Mając to na uwadze Sąd oddalił żądanie zapłaty odsetek ustawowych od zasądzonego świadczenia za okres poprzedzający zgłoszenie roszczenia, o czym orzekł jak w punkcie II sentencji wyroku.

O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 108 kpc i obciążył nimi w całości stronę pozwaną. Roszczenie zgłoszone przez powodów w zakresie odszkodowania za spadek wartości nieruchomości jak również tytułem odszkodowania za nakłady akustyczne zostało uwzględnione przez sąd w całości, natomiast wyłącznie w części oddaleniu podlegało roszczenie odsetkowe. Mając na uwadze powyższe sąd kosztami postępowania w całości obciążył pozwanego, przy czym szczegółowe rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Mając na uwadze powyższe na podstawie powołanych przepisów należało orzec jak w sentencji wyroku.

SSO Hanna Ratajczak

ZARZĄDZENIE

1. Odnotować;

2. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego;

3. Przedłożyć za 14 dni lub z apelacją.

P. dnia 12 grudnia 2019 r.

SSO Hanna Ratajczak