Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 323/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego M. H.

Sędziowie: Sądu Okręgowego M. R.

Sądu Okręgowego B. B.

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. S.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie sygn. I Co 309/19 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Marcin Rak

Sygn. akt III S 323/19

UZASADNIENIE

Skarżąca M. S. wniosła skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. I Co 309/19 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, domagając się stwierdzenia przewlekłości tego postępowania i zasądzenia od Skarbu Państwa na swoją rzecz kwoty 3000 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 75), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przez "tok postępowania w sprawie" w znaczeniu przyjętym w ustawie należy rozumieć "postępowanie co do istoty", a nie postępowanie incydentalne (uboczne), którego bieg nie powoduje "przejścia" rozpoznania sprawy do sądu wyższej instancji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r., (...) 15/12, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2014 r., III SP 227/14, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2018r., (...) 2/17).

Oznacza to, że nie jest dopuszczalna skarga na przewlekłość postępowania w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie o podział majątku wspólnego, które jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania co do istoty.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, należało orzec jak w sentencji.

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Marcin Rak