Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 744/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2019roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant: Ewelina Pasławska

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nysie B. N.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2019 roku sprawy karnej

G. S. (S.) s. W. i E. z domu D.

ur. (...) w P.

skazanego:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 28 maja 2019 r. sygn. akt II K 301/19, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 maja 2019 r. sygn. II K 1376/18, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. oraz art. 91 § 2 k.k. w miejsce kar wymierzonych wyrokami z pkt I i II części wstępnej wyroku orzeka wobec skazanego G. S. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres kary pozbawienia wolności odbytej dotychczas na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 301/19,

3.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach wskazanych pkt I i II części wstępnej wyroku pozostawia do odrębnego wykonania,

4.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza z budżetu Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B. opłatę w wysokości 147 (stu czterdziestu siedmiu) złotych i 60 groszy, w tym podatek VAT, z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu,

5.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

W wyniku postępowania przeprowadzonego na rozprawie sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Skazany G. S. ma obecnie wprowadzone do wykonania:

- karę 2 lat pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt II K 1376/18,

- karę 2 lat pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt II K 301/19.

/dowód: wykaz wykonywanych kar; dane o karalności; opinia z jednostki penitencjarnej/

Z opinii o skazanym sporządzonej w jednostce penitencjarnej wynikało, iż jego zachowanie oceniono jako umiarkowane, przy czym nie budziło ono zastrzeżeń i nie uczestniczył on w podkulturze przestępczej. Jednocześnie prognoza penitencjarna była umiarkowana.

/dowód: opinia z jednostki penitencjarnej/

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne.

Przepis art. 85a k.k. stanowi, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na podstawie art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorbcji) do ich sumy (zasada kumulacji), nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Zgodnie z przepisem art. 91 § 2 k.k. jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 k.k. popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału.

Przepis art. 577 k.p.k. przewiduje, że w wyroku łącznym należy w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

Mając na uwadze powyższe oraz ustalony w sprawie stan faktyczny sąd stwierdził,
że w niniejszej sprawie zachodziły warunki do orzeczenia kary łącznej obejmującej kary podlegające obecnie wykonaniu.

Najwyższą z kar jednostkowych podlegających łączeniu była kara 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast na sumę kar podlegających łączeniu składały się dwie kary pozbawienia wolności – po 2 lata każda.

Sąd wymierzył karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Sąd miał na uwadze, że obecnie zgodnie z brzmieniem przepisu art. 85a k.k. instytucja wyroku łącznego ze swej istoty winna uwzględniać w pierwszej kolejności dyrektywy prewencji indywidualnej, tj. cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Dlatego też postawa oskarżonego w trakcie odbywania kary oraz opinia z jednostki penitencjarnej
- rzutujące na przebieg resocjalizacji sprawcy i wynikająca stąd umiarkowana prognoza kryminologiczna powinny mieć i miały w niniejszej sprawie wpływ na wymiar kary łącznej. Okoliczności te przemawiały zdaniem sądu za odstąpieniem od zasady absorbcji i orzeczeniem kary łącznej przy uwzględnieniu zasady asperacji, czyli powyżej najwyższej z kar jednostkowych będących podstawą wymiaru kary łącznej. Sąd baczył jednocześnie na potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, gdyż orzeczenie kary łącznej w niższym wymiarze mogłoby być odebrane jako społecznie niesprawiedliwie w przypadku osoby karanej za liczne oszustwa.

Reasumując, sąd uznał, że kara w takim wymiarze spełni przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do samego skazanego, jak również w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na poczet orzeczonej kary łącznej sąd zaliczył skazanemu okres kary pozbawienia wolności odbytej dotychczas na podstawie wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 301/19.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w powyższych wyrokach pozostawiono do odrębnego wykonania.

Ponadto z uwagi na to, iż skazany odbywa karę pozbawienia wolności sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Nadto zasądzono opłatę na rzecz obrońcy z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu.