Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 479/19

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSA Jan Kremer

Sędziowie : SSA Paweł Rygiel

SSO Wojciech Żukowski ( del.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Krakowie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko T. P.

o rozwód - w przedmiocie zabezpieczenia

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt XI C 77/19

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

SSA Paweł Rygiel SSA Jan Kremer SSO Wojciech Żukowski

I ACz 479/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie zabezpieczył roszczenie alimentacyjne małoletniej córki stron M. w ten sposób, że zobowiązał pozwanego do łożenia na utrzymanie dziecka kwot po 600zł miesięcznie przez czas trwania procesu i oddalił dalej idący wniosek powódki.

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka ma(...) lata posiada wykształcenie wyższe pracuje jako pielęgniarka anestezjologiczna w szpitalu i zarabia netto 3146zł. Ponadto jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. 5 h. i otrzymuje czynsz dzierżawny. W wyniku częściowego podziału majątku dorobkowego stałą się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym powstałym w trakcie związku małżeńskiego bez spłat i dopłat. Przejęła spłatę kredytu w (...) i spłaca raty po 780 zł miesięcznie. Mieszka z dwójką dzieci - pełnoletnim synem, jego żoną i ich córką i córką stron.

Pozwany ma(...) lata, ma wykształcenie wyższe techniczne, ale nie pracował w zawodzie pracuje w agencji ochrony mienia i zarabia netto 1900zł plus dodatki i premie z którymi wysokość zarobków wynosi netto miesięcznie około 2400zł. Ponadto jest właścicielem starego domu w K. wymagającego remontu w którym mieszka z matką i jej konkubinem. Ponadto jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. 1,4ha i dzierżawi ok. 1 ha, które uprawia i osiąga niewielki dochód .

Pozwany przekazywał żonie po 500zł miesięcznie, a aktualnie przekazuje po 600zł miesięcznie.

Małoletnia M. ma (...) lat, jest niepełnosprawna, cierpi na szpotawość stóp i wadę wzroku. Mieszka z matką, ma swój pokój, zalecono dziecku rehabilitację w postaci jazdy na rowerze i pływania.

Sąd Okręgowy wskazując na treść art. 730 § 1 k.p.c., art. 730 1 § 1 k.p.c. i art. 753 § 1 k.p.c. oraz art. 133 § 1 i 135 § 1 i 2 k.r.o. wskazał, że córka stron ma (...)lat, wymaga utrzymania przez rodziców, jej potrzeby są zwiększone z powodu niepełnosprawności w stosunku do wieku. Rodzice dotąd porozumiewali się w sprawach zakupu droższych rzeczy dla córki np. tabletu i wspólnie je finansowali. Sąd I instancji rozważył i omówił ponoszone przez strony koszty utrzymania, odniósł się do realnie uzyskiwanych zarobków i możliwości zarobkowych stron. Ponadto ocenił zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i ponoszone w związku z tym koszty. Uwzględniając wszystkie okoliczności faktyczne orzekł o zabezpieczeniu w kwocie po 600zł miesięcznie.

Postanowienie to zaskarżyła zażaleniem powódka wnosząc o jego zmianę i zabezpieczenie alimentów kwotą po 1000zł miesięcznie. Zarzuciła, że udzielone zabezpieczenie jest rażąco niski i niesłuszne. Podniosła, że powódka spłaca od kilku lat kredyt zaciągnięty na dom, oraz inny na jego wykończenie. Ponadto ponosi koszty utrzymania dziecka w znacznym rozmiarze.

Pozwany w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie i odwołał się do wysokości zarobków pozwanego i jego możliwości a nadto podniósł, że strony wspólnym staraniem wybudowały dom którego właścicielem w wyniku porozumienia stron jest obecnie powódka, zaś pozwany zamieszkuje w starym wymagającym remontu domu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powódki nie jest zasadne.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne i wywody prawne Sądu I instancji i przyjmuje je za własne. Sąd Okręgowy realnie ocenił koszty utrzymania córki stron, z uwzględnieniem możliwości majątkowych i zarobkowych obu stron. W czasie małżeństwa strony ponosiły koszty budowy domu, a następnie spłaty kredytów i pożyczek, osiągały zarobki na poziomie zbliżonym do aktualnego, a ewentualne różnice są wynikiem zmian poziomu wynagrodzeń w miejscach pracy. Niewielkie zmiany wynikają ze sposobu wykorzystania gospodarstw rolnych. Ocena kosztu utrzymania dziecka także jest trafna.

Sąd Apelacyjny zauważa, że w pozwie powódka określiła koszty utrzymania dziecka na 2500zł, a więc kwotę którą strony nie dysponowały w czasie a i obecnie w razie zgodnego pożycia; żądanie alimentów określono na 1200 zł. Na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. pełnomocnik powódki ograniczył żądanie w przedmiocie zabezpieczenia do kwoty po 800zł miesięcznie a pozwany uznawał żądanie do kwoty 600zł miesięcznie. Na rozprawie pozwany podniósł, że przy częściowym podziale majątku dorobkowego strony ustaliły wysokość alimentów na kwotę 600zł, a miało to miejsce w grudniu 2018 r. Powódka nie zaprzeczyła temu stwierdzeniu.

Podsumowując, orzeczenie Sądu I instancji jest trafne, wyważone i odpowiada możliwością majątkowym i zarobkowym stron, jak i sytuacji dziecka a także uwzględnia niepodważone ustalenia stron. W tym stanie rzeczy zażalenie uległo oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Paweł Rygiel SSA Jan Kremer SSO Wojciech Żukowski