Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 505/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Artur Żymełka

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Tomasz Pawlik

po rozpoznaniu 9 lipca 2019 r. w G.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. G. (1) i R. G.

przeciwko (...) w J.

o ustalenie

na skutek zażalenia powoda

na punkt 1. postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z 3 września 2018 r., sygn. akt I C 163/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Tomasz Pawlik SSO Artur Żymełka SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 505/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 3 września 2018 r., wydanym w sprawie z powództwa G. G. (1) i R. G. przeciwko (...) w J. o ustalenie prawa do lokalu, Sąd Rejonowy w (...)w punkcie 1. odrzucił zażalenie powoda G. G. (1) na postanowienie z 5 kwietnia 2018 r.

W uzasadnieniu podał, że 19 kwietnia 2018 r. powód wniósł zażalenie na postanowienie tego Sądu z 5 kwietnia 2018 r. W wyznaczonym terminie uiścił opłatę od tego zażalenia, jednak nie przedłożył jego odpisu, albowiem złożone przez niego pismo nie stanowiło treściowo takiego samego zażalenia, jak złożone 19 kwietnia 2018 r. W konsekwencji tego Sąd doszedł do przekonania, że powód nie usunął braku formalnego zażalenia i odrzucił zażalenie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Powód wywiódł zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając, że zostało ono wydane ze szkodą dla niego i podnosząc, że dowody z dokumentów oraz z zeznań świadków w sposób wystarczający wykazały jego uprawnienie do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sporu. Zarzucił również, że Sąd dokonał jednostronnej oceny sytuacji, opierając się jedynie na zeznaniach kuratorów, a pomijając wnioski wynikające z zeznań świadków.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 394 § 3 k.p.c. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Ogólne warunki, jakim powinno odpowiadać każde pismo procesowe, określone zostały w art. 126 i następnych k.p.c. Zgodnie z art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Odpisem pisma procesowego jest dalszy jego egzemplarz zgodny z oryginałem. Może to być kopia maszynowa tego pisma lub osobno wykonany jego duplikat, w tym wszelkiego rodzaju odbitki kserograficzne lub odbitki wykonane inną techniką. Sama technika oraz forma odpisu jest kwestią wtórną, najistotniejsze jest bowiem, aby dokument ten treściowo odpowiadał oryginałowi pisma procesowego.

Tymczasem powód wnosząc zażalenie z 19 kwietnia 2018 r. na postanowienie Sądu Rejonowego w (...) nie tylko go nie opłacił, ale nie dołączył również do niego odpisu tego zażalenia, dlatego też prawidłowo został wezwany do uzupełnienia ww. jego braków w trybie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji, w wyznaczonym terminie skarżący uiścił należną opłatę od zażalenia, jak również przedłożył pismo datowane na dzień 17 lipca 2018 r. zatytułowane (...). W swojej treści pismo to nie odpowiada jednak zażaleniu wniesionemu w dniu 19 kwietnia 2018 r., a zatem nie sposób uznać, że stanowi ono odpis, w rozumieniu art. 128 § 1 k.p.c., zażalenia do złożenia którego został wezwany.

W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy zaskarżonym postanowieniem trafnie odrzucił zażalenie powoda na postanowienie z 5 kwietnia 2018 r. prawidłowo stwierdzając, że brak formalny zażalenia pomimo prawidłowego zobowiązania nie został uzupełniony. Zarzuty podnoszone w zażaleniu, wniesionym w związku z wydaniem zaskarżonego postanowienia, nie mogły odnieść zamierzonego przez powoda skutku. Zresztą powód w podlegającym rozpoznaniu zażaleniu w istocie nawet nie przeczył, że nie złożył odpisu zażalenia, natomiast skupił się na kwestionowaniu materialnoprawnych podstaw wydanego w niniejszej sprawie wyroku. Tymczasem przedmiotem rozpoznania nie była wniesiona przez powoda apelacja – która mogła podlegać rozpoznaniu wyłącznie w przypadku jej prawidłowego wniesienia - a jedynie kontrola prawidłowości postanowienia Sądu pierwszej instancji, którym odrzucił on zażalenie powoda na postanowienie tego Sądu z 5 kwietnia 2018 r.

Skoro tymczasem z podanych przyczyn Sąd Rejonowy w (...)prawidłowo odrzucił, wobec nieprzedłożenia odpisu, zażalenie na postanowienie z 5 kwietnia 2018 r., to zaskarżone postanowienie odpowiadało prawu.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie powoda jako bezzasadne.

SSO Tomasz Pawlik SSO Artur Żymełka SSO Henryk Brzyżkiewicz