Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 285/18

UZASADNIENIE

Działający imieniem małoletniego powoda T. K. oraz imieniem własnym powód R. K. wniósł o:

podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego do kwoty po 200 zł,

zasądzenie na rzecz powoda alimentów kwocie po 400 zł.

Pozwana A. K. wniosła o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego T. K..

W dniu 17 grudnia 2018 roku powód wniósł o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego do kwoty 300 zł.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

W dniu 11 lutego 2019 roku pozwana wniosła o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego do kwoty 20 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie XVIII RC 714/16 małżeństwo R. K. i A. K. zostało rozwiązane bez orzekania o winie.

Sąd ustalił miejsce zamieszkania małoletnich T. i S. przy ojcu, a miejsce zamieszkania małoletnich E. i A. przy matce.

Sąd ustalił alimenty na rzecz małoletnich T. i S. w kwocie po 100 zł od matki i alimenty na rzecz małoletnich E. i A. w kwocie po w kwocie po 300 zł od ojca.

Podczas postępowania rozwodowego małoletni T. miał 14 lat. Powód był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, korzystał z zasiłków. Pozwana pracowała na ¾ etatu.

(akta XVIII RC 714/16)

Małoletni powód ma 16 lat, uczęszcza do klasy trzeciej gimnazjum. Powód za wyprawkę zapłacił 150 zł. Został zwolniony z opłaty za Komitet Rodzicielski, koszt ubezpieczenia wyniósł 60 zł.

(zeznania powoda – k.100)

Małoletni ma zdiagnozowaną cukrzycę. Nie musi przyjmować insuliny, ale wymaga odpowiedniej diety. Pozostaje pod stałą opieka lekarską. Z rodziną zamieszkuje pełnoletni syn stron S., który pracuje.

Powód prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z powyższej działalności uzyskuje dochody w wysokości 1.500 zł.

(zeznanie podatkowe – k.8 – 15, 17 – 20, zeznania powoda – k.100)

W związku z prowadzoną działalnością powód wyjeżdża za granicę. We wrześniu będzie uczęszczał na kurs celem zdobycia uprawnień z zawodzie elektryka.

(wydruki sms – k. 129, oświadczenie powoda – k.130)

Powód złożył wniosek o przyznanie dotacji czynszowej. Opłaca czynsz w kwocie 410 zł z opłatą za wodę. Za energię powód płaci 100 zł co miesiąc.

Mieszkanie jest ogrzewane piecami węglowymi, koszt zakupu węgla wynosi około 200 zł co miesiąc.

(zeznania powoda – k.100)

Pozwana do końca października 2018 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i otrzymywała zasiłek w wysokości około 900 zł. Otrzymała wypowiedzenie z poprzedniego miejsca pracy. Posiada zawód fryzjera. Ma również ukończony licencjat z pedagogiki, ale bez tytułu magistra trudno jest znaleźć pracę. W czasie małżeństwa pozwana nie pracowała, zajmowała się wychowywaniem dzieci, co powód akceptował.

(zaświadczenie o dochodach – k. 36, pismo Urzędu Skarbowego – k.66, przelewy wynagrodzeń – k.79 – 80, zeznania pozwanej – k.100 – 101)

Pozwana w grudniu podjęła pracę w zawodzie fryzjera na ¾ etatu i zarabia 1.200 zł. Ze względu na opiekę nad młodszymi córkami stron nie jest w stanie podjąć pracy na cały etat.

(umowa o pracę – k.116, zeznania pozwanej – k.130)

Pozostaje pod opieką lekarską. Nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

(zaświadczenie lekarskie – k.67, zeznania pozwanej – k.100 – 101, 130)

Zamieszkuje z małoletnimi córkami w domu jednorodzinnym należącym do brata, któremu przekazuje kwotę 300 zł, w okresie zimowym dokłada do opłat za węgiel. Córki stron chorują, co wiąże się z kosztami zakupu lekarstw.

Pozwana ma orzeczoną upadłość konsumencką.

(wezwanie do zapłaty – k. 37, wniosek o ogłoszenie upadłości – k.68 – 78, rachunki – k.81 – 87, 122 – 125, zeznania pozwanej – k.100 – 101, 130)

W dniu 29 stycznia 2019 roku pozwana zawarła umowę najmu lokalu mieszkalnego. Zamierza starać się o przyznanie mieszkania komunalnego.

(umowa najmu – k.126 – 128, zeznania pozwanej – k.130)

Pozwana ostatnio nie płaci alimentów na rzecz synów. Alimenty od powoda na rzecz córek otrzymuje z Funduszu.

Powód ma zasądzone alimenty na rzecz pozwanej, których nie płaci.

(zajęcie wierzytelności – k.35, zeznania pozwanej – k.100 – 101)

Pozwana utrzymuje stałe kontakty z synem. Małoletni przebywa u matki co drugi tydzień od soboty do niedzieli. Powód zabiera córki stron do siebie co 2 tygodnie.

(zeznania stron – k.100 – 101, 130)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o podwyższenie alimentów częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.138 kro – w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Podwyższenie alimentów następuje, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Ostatnie alimenty w kwocie po 100 zł na zostały ustalone w grudniu 2016 roku i w tym czasie zwiększyły się potrzeby małoletniego powoda.

Zgodnie z art. 133§ 1 kro – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i jego ojciec i pozwana.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135§ 1 kro).

Potrzeby powoda należy uznać za wysokie. Małoletni jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum. co jest związane z zakupem przyborów, opłatami, kosztami wyjść np. do kina, wycieczek.

Małoletni jest dzieckiem chorym, korzysta ze specjalnego wyżywienia, co wiąże się z kosztami.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego - przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są zobowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (III CZP 91/86 OSNC 1988/4/42)

Okoliczność, że pozwana znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, nie może zwolnić jej obowiązku uczestniczenia w zwiększonych kosztach utrzymania syna. Pozwana obecnie podjęła pracę i ma możliwości wykonywania dodatkowych usług fryzjerskich.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego (art. 135 § 2kro).Takich starań dokłada również pozwana, która utrzymuje stałe kontakty z małoletnim.

Mając powyższe okoliczności na uwadze należy uznać, że alimenty ustalone w kwocie po 200 zł powinny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małoletniego i są adekwatne do możliwości pozwanej.

Żądanie podwyższenia alimentów do kwoty 300 zł i powództwo o alimenty na rzecz powoda należało oddalić , ponieważ to powód ma zasądzone alimenty na rzecz pozwanej i znajduje się w korzystniejszej sytuacji materialnej i zawodowej.

Pozwana ma ograniczone możliwości podjęcia pracy, ponieważ przez lata nie pracowała (co na co wyrażał zgodę powód). Na ograniczenie możliwości zarobkowych pozwanej ma wpływ okoliczność, że sprawuje opiekę nad małoletnimi córkami stron, wymagającymi osobistej opieki, podczas gdy R. K. zamieszkuje z pełnoletnim synem stron i 16 letnim powodem.

O kosztach orzeczono na mocy art. 102 kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

powodowi – z pouczeniem o apelacji.

pozwanej – z pouczeniem o apelacji.

2.  K.. 14 dni.