Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 84/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Opolu - II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcelina Mietelska

Protokolant: Stażysta Magdalena Nowicka

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu – nie stawił się nikt, zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu sprawy

A. C. (C.), s. D. i A. z domu K., ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 19 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r. w K., woj. (...) za pośrednictwem Serwisu (...).pl posługując się danymi (...) poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania dopro­wadził K. N. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1350 zł w ten sposób, że oferował do sprzedaży telefon komórkowy m-ki A. (...)GB o wartości 1350 zł, za który K. N. przelał pieniądze w kwocie 1350 zł na numer konta bankowego (...) i nie otrzymał zamówionego towaru

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

1.  Uznaje oskarżonego A. C. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 46 §1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. N. kwoty 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) zł,

3.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych i §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 190 zł, w tym 120 zł tytułem opłaty.