Pełny tekst orzeczenia

IC 1854/18

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. z siedziba w B. wniosła przeciwko pozwanemu J. K. o 5 301,57zł, wskazując, że poprzez podpisanie weksla z dnia 30 listopada 2016 roku pozwany zobowiązał się do zapłaty z dniem 7 czerwca 2019 roku kwoty wskazanej w wekslu 5301, 57 zł.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku wydany został nakaz zapłaty, a następnie pozwany wniósł sprzeciw od wydanego nakazu. W sprzeciwie pozwany zaskarżył w całości wydany nakaz zapłaty i wniósł o oddalenie powództwa, zgłaszając zarzut nieudowodnienia roszczenia i nieistnienia materialno prawnej podstawy roszczenia..

Uzupełniając braki formalne pozwu, strona pozwana wskazała, że podstawę żądanej kwoty jest podpisany przez pozwanego weksel, dokument załączony do pozwu w oryginale, a dochodzący roszczenia z weksla winien jedynie legitymowac się dokumentem wekslowym.. Ciężar udowodnienia, że weksel In blanco został wypełniony sprzecznie z umowa spoczywa na dłużniku, który podniósł. tego rodzaju zarzut.

Wobec zakwestionowania przez pozwanego stosunku podstawowego, strona powodowa wskazała, ze dołączony do pozwu weksel In blanco z klauzulą na zlecenie wystawiony został i podpisany przez pozwanego jako weksel gwarancyjny zabezpieczający umowę pożyczki gotówkowej nr (...), która pozwany podpisał 29 listopada 2016 rokuz (...). W umowie pożyczkodawca zobowiązała się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy kwoty 11 040 zł , na która składała się całkowita kwota pożyczki 5 000 zł oraz koszty. Pożyczkodawcą mógł wypowiedzieć umowę z terminem 30 dniowym wypowiedzenia, gdy opóźnienie w płatności raty, po uprzednim wezwaniu. przekroczy 30 dni, po wezwaniu.

Wobec bezskuteczności wezwania strona powodowa wypowiedziała pozwanemu umowę pożyczki pismem z dnia 9 kwietnia 2019 roku wysłanym na adres pozwanego. Strona powodowa dochodzi niespłaconej części pożyczki oraz odsetek umownych nie przekraczających kwoty z art. 481par. 2 k.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany J. K. podpisał weksel In blanco z klauzulą na zlecenie, wystawiony przez stronę powodową (...), jako weksel gwarancyjny zabezpieczający umowę pożyczki gotówkowej nr (...), która pozwany podpisał 29 listopada 2016 roku z (...).

W umowie Pożyczkodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy kwoty 11 040 zł , na która składała się całkowita kwota pożyczki 5 000 zł oraz koszty.

Pożyczkodawcą mógł wypowiedzieć umowę z terminem 30 dniowym wypowiedzenia, gdy opóźnienie w płatności raty, po uprzednim wezwaniu. przekroczy 30 dni, po wezwaniu.

(...) wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki pismem z dnia 9 kwietnia 2019 roku, wysłanym na adres pozwanego. Strona powodowa dochodzi niespłaconej części pożyczki oraz odsetek umownych nie przekraczających kwoty z art. 481par. 2 k.c.

Dowód:

- umowa pożyczki K- 42-46,

- weksel K- 3, deklaracja K- 48

- wypowiedzenie K- 4, 56-62

- wezwania K- 49-55

- protokół K- 69

S ąd w tak ustalonym stanie faktycznym zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 38. Prawa wekslowego Posiadacz wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich.

Na podstawie art. 10 wskazanej Ustawy, Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartem porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Weksel jest jednym ze sposobów zabezpieczenia umów, szczególnie w obrocie profesjonalnym. Gwarantuje pełne i terminowe wykonanie zobowiązania przez kontrahenta.

W przedmiotowej sprawie strona powodowa przedstawiła wypełniony weksel do zapłaty, dołączyła deklaracje wekslowa i zawartą umowę pożyczki, wezwała pozwanego do zapłaty, a następnie wypowiedziała umowę i wniosła pozew do Sądu.

Powództwo należało uwzględnić w całości na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego opisanego w ustaleniach stanu faktycznego – weksla z 30 listopada 2016 roku, deklaracji wekslowej, dołączonej umowy pożyczki nr (...), wypowiedzenia tej umowy, wezwań do zapłaty i dowodów nadania przesyłek do pozwanego..

Strona powodowa, wbrew twierdzeniom pozwanego wykazała w pełni zasadność i wysokość dochodzonego roszczenia, wynikającą z umowy i weksla oraz zaleganie przez pozwanego ze spłatą - powodujące wysłanie do pozwanego wezwania do zapłaty i wypowiedzenia umowy zawartej 29 listopada 2016 roku, którą weksel zabezpieczał.

Wskazane i powołane dokumenty, opisane w ustaleniach stanu faktycznego, pozwalają na uzasadnione przyjecie, że weksel nie był jedynym dokumentem na okoliczność powstania roszczenia i jego wysokości.

Mając na względzie dokonane ustalenia powództwo należało uwzględnić w całości.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznając powództwo za uzasadnione i wykazane orzekł jak w sentencji wyroku, o kosztach orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. , a o wysokości odsetek na podstawie art. 481 § 2 1.k.c.