Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X K 88/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w X Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Jurkiewicz

Protokolant: Mateusz Patelczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim K. S.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.11.2019r. sprawy T. (...) ( (...)) , syna J. i D., urodzonego (...), PESEL (...),

skazanego:

1.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 18.02.2014r. w sprawie X K 55/13 na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby oraz grzywnę 100 (sto) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda; w dniu 02.12.2014r. wykonano karę grzywny, postanowieniem z dnia 13.08.2018r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

2.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 17.11.2014r. w sprawie X K 747/14 na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 (trzech) lat tytułem próby oraz grzywnę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda; w dniu 25.06.2015r. wykonano karę grzywny;

3.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 08.07.2016r. w sprawie X K 725/13 na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 (jeden) rok ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; w dniu 24.05.2019r. wykonano karę pozbawienia i ograniczenia wolności;

4.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2018r. w sprawie X K 1099/17 na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

5.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 12.06.2018r. w sprawie X K 371/18 na karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

6.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 23.10.2018r. w sprawie X K 696/18 na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

7.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 24.07.2019r. w sprawie X K 1444/18 na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

I.  Na podstawie art. 85§1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86§1 k.k. łączy skazanemu T. K. kary pozbawienia wolności orzeczone:

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku z dnia 18.02.2014r. w sprawie X K 55/13,

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 24.07.2019r. w sprawie X K 1444/18

i w ich miejsce wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 85§1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86§1 i 3 k.k. łączy skazanemu kary ograniczenia wolności orzeczone:

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2018r. w sprawie X K 1099/17,

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 12.06.2018r. w sprawie X K 371/18,

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 23.10.2018r. w sprawie X K 696/18

i w ich miejsce wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie.

III.  Na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie.

IV.  Na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku łącznej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczone skazanemu w sprawach podlegających łączeniu oraz okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu.

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. W. kwotę 177,12 zł. (sto siedemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy) tytułem pomocy prawnej udzielonej skazanemu T. K. z urzędu.

VI.  Na podstawie art. 624§1 k.p.k., 626§1 k.p.k. zwalnia skazanego od obowiązku poniesienia kosztów sądowych przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt: X K 88/19

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

Skazany T. K. był karany:

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 18.02.2014r. w sprawie X K 55/13 na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby oraz grzywnę 100 (sto) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda; w dniu 02.12.2014r. wykonano karę grzywny, postanowieniem z dnia 13.08.2018r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 17.11.2014r. w sprawie X K 747/14 na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 (trzech) lat tytułem próby oraz grzywnę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda; w dniu 25.06.2015r. wykonano karę grzywny;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 08.07.2016r. w sprawie X K 725/13 na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 (jeden) rok ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; w dniu 24.05.2019r. wykonano karę pozbawienia i ograniczenia wolności;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2018r. w sprawie X K 1099/17 na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 12.06.2018r. w sprawie X K 371/18 na karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 23.10.2018r. w sprawie X K 696/18 na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie; postępowanie wykonawcze zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności;

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 24.07.2019r. w sprawie X K 1444/18 na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Dowody: dane o karalności k. 12-14, 26-29, 44-46, 72-74, dane o pobytach i orzeczeniach k. 16-17, 23-24, 41-42, 66-67.

T. K. jest bezdzietnym kawalerem. Posiada wyuczony zawód stolarz. Z nieformalnego związku ma pięcioletnie dziecko, na które zobowiązany jest płacić alimenty. Przed osadzeniem w zakładzie karnym nie uczył się, nadużywał alkoholu i zażywał środki odurzające. W miejscu zamieszkania ma opinię negatywną, wielokrotnie był zatrzymywany przez policję, wchodził w konflikty z prawem. Do odbycia kary został doprowadzony 29.12.2018r. W warunkach izolacji był czterokrotnie nagrodzony oraz trzykrotnie karany dyscyplinarnie. Raz skorzystał z ulgi. Wśród osadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Nie jest objęty systemem przepustkowym. T. K. podjął nieodpłatną pracę na stanowisku pracownik gospodarczy, jest zatrudniony w pełnym systemie konwojowania. W stosunku do popełnionych przestępstw ma krytyczny stosunek.

Dowody: opinia o skazanym k. 15, 22, 40, 65.

Sąd zważył, co następuje:

Od dnia 1 lipca 2015r. ustawodawca gruntownie przebudował model orzekania w przedmiocie wyroku łącznego i kar łącznych, uchwalając również przepisy intertemporalne, które wskazują, jakie przepisy stosować po dacie 1 lipca 2015r. w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015r. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych. Przepis art. 19 ust 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że przepisów rozdziału IX kodeksu karnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W niniejszej sprawie, skoro T. K. został skazany m.in. wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 24.07.2019 r. w sprawie sygn. akt X K 1444/18 stosować należy przepisy znowelizowane.

Zgodnie z art. 85§1 i 2 kk w obecnym brzmieniu, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1. W niniejszej sprawie przesłanki warunkujące możliwość wydania wyroku łącznego zachodzą zatem w stosunku do następujących wyroków, podlegających wykonaniu: Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku z dnia 18.02.2014r. w sprawie X K 55/13 oraz z dnia 24.07.2019r. w sprawie X K 1444/18.

W powyższych przypadkach T. K. wymierzono kary pozbawienia wolności, które nie zostały jeszcze wykonane, a zatem można je połączyć.

Sąd uznał, że w stosunku do skazanego T. K. istnieje również możliwość połączenia kar ograniczenia wolności, które orzeczono względem T. K. następującymi wyrokami: Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2018r. w sprawie X K 1099/17, z dnia 12.06.2018r. w sprawie X K 371/18 oraz z dnia 23.10.2018r. w sprawie X K 696/18. Artykuł 87 k.k. stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. W przypadku T. K. postępowanie wykonawcze w powyższych sprawach, w których orzeczono kary ograniczenia wolności, a które podlegały łączeniu, zwieszono z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności. Dlatego Sąd nie łączył kar ograniczenia wolności z karami pozbawienia wolności.

Natomiast kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokiem w sprawie X K 725/13 oraz grzywny z wyroków w sprawie X K 55/13 i X K 747/14 nie podlegają połączeniu z innymi karami, gdyż kary te zostały już wykonane. Odnośnie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem X K 747/14, nie podlega łączeniu z uwagi na to, że nie zarządzono jej wykonania, a upłynął okres próby, podczas którego zarządzenie jej wykonania było możliwe.

Rozważając kwestię wysokości kary łącznej, jaka winna zostać orzeczona względem T. K. w miejsce skazań objętych wyżej wymienionymi wyrokami, Sąd miał na względzie treść art. 86 k.k., wyznaczającego jej granice. Z przepisu tego wynika, że Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak w odniesieniu do kary pozbawienia wolności 20 lat oraz 2 lat w odniesieniu do kary ograniczenia wolności. Co do zasady zatem kara łączna pozbawienia wolności w tym wypadku powinna mieścić się w granicach od 2 lat (kara orzeczona wyrokiem X K 55/13) do ich sumy, tj. 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast łączna kara ograniczenia wolności od roku i 3 miesięcy ograniczenia wolności (z uwagi na wyrok X K 371/18), do 2 lat ograniczenia wolności (maksymalny wymiar tego rodzaju kary).

Wymierzając karę łączną Sąd nie rozważa ponownie kwestii społecznej szkodliwości czynów, za które zostały orzeczone kary jednostkowe, ani też stopnia zawinienia przy popełnieniu wyżej wymienionych czynów. W doktrynie prawa karnego podkreślano dotąd, że przy wymiarze kary łącznej decydujące znaczenie ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej (M. Szewczyk, Kara łączna w polskim prawie karnym, Kraków 1981, s. 78). Zastosowanie właściwej zasady łączenia kar (absorpcji, kumulacji, asperacji) w głównej mierze zależy od związku podmiotowego i przedmiotowego pomiędzy zbiegającymi się czynami. W aspekcie przedmiotowym związek realnie zbiegających się przestępstw wyrażają kryteria przedmiotowe poszczególnych przestępstw, tj. bliskość czasowa ich popełnienia (największa, gdy przestępstwa popełniane są równocześnie lub bezpośrednio po sobie), tożsamość osób pokrzywdzonych (największa ścisłość związku zachodzi, gdy kilkoma przestępstwami pokrzywdzono tę samą osobę), rodzaj naruszonego dobra prawnego (im bardziej zbliżone dobra prawne, tym większa przedmiotowa bliskości przestępstw), sposób działania sprawcy. W aspekcie podmiotowym chodzi o motywy bądź pobudki kierujące sprawcą, rodzaj i formę jego zawinienia. Im ściślejszy związek podmiotowy i przedmiotowy pomiędzy zbiegającymi się czynami, tym bardziej zasadne jest zastosowanie zasady absorpcji. (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 1981 r. VI KZP 5/81, OSNPG 1981, z. 5, poz. 43 oraz uchwale w składzie 7 sędziów z dnia 25 lutego 2005 roku, I KZP 36/04, OSNKW 2005, Nr 2, poz. 13). Dodany nowelizacją obowiązującą od 1 lipca 2015 roku przepis art. 85a kk wprost wskazuje zaś, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymiar kary łącznej za pozostające w zbiegu przestępstwa w tym wypadku winien zostać ukształtowany na zasadzie asperacji. Czyny, za które T. K. został skazany wyrokami X K 55/13 i X K 1444/18 są odmienne rodzajowo i zostały popełnione w znacznych odstępach czasu (na przestrzeni 5 lat). Natomiast Sąd łącząc kary pozbawienia wolności potraktował jego obecny proces resocjalizacji. W ocenie Sądu, w przypadku T. K., mimo wielokrotnych skazań można obecnie mówić o pozytywnej prognozie kryminologicznej. Dlatego też, zdaniem Sądu, adekwatna do okoliczności sprawy jest kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która niewątpliwie mieści się w wyżej określonych granicach, z jednej strony nie skraca nadmiernie okresu, w którym skazany będzie pozostawał pod kontrolą instytucji wykonujących orzeczone wobec niego kary, z drugiej strony jest oczywiście korzystna dla skazanego.

W miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności orzeczonymi wyrokami, które podlegały łączeniu, Sąd wymierzył karę łączną ograniczenia wolności w możliwym maksymalnym jej wymiarze, tj. 2 lat ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Wymierzenie kary na zasadzie absorbcji (tj. roku i 3 miesięcy ograniczenia wolności) skutkowałoby uznaniem przez skazanego, że opłaca się popełniać kolejne przestępstwa.

Sąd uznał za w pełni wiarygodny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w postaci danych o karalności, informacji o pobytach i orzeczeniach, opinii o skazanym. Dowody te są kompletne, zebrane zgodnie z wymogami procedury, nie były kwestionowane przez strony, a zatem brak jest podstaw do ich podważania.

Co do części nie podlegającej łączeniu Sąd na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył w tym zakresie postępowanie. W punkcie IV orzeczenia, na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku łącznej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczone skazanemu w sprawach podlegających łączeniu oraz okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu.

W toku postępowania skazanemu wyznaczono obrońcę z urzędu w osobie adwokata K. W., który reprezentował go w niniejszej sprawie, należało więc przyznać mu stosowne wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną. Dlatego Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy kwotę 177,12 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Na mocy art. 624§1 k.p.k., art. 626§1 k.p.k. Sąd orzekł o kosztach postępowania w sprawie, zwalniając T. K. od ich ponoszenia w całości, obciążając nimi Skarb Państwa.

(...)