Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 195/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. J.

1,2,3

Sąd wymierzył K. J. za czyn przypisany oskarżonemu w pkt. 1 wyroku karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn przypisany w pkt. 2 wyroku karę 11 lat pozbawienia wolności

Wymierzając karę za zbrodnię usiłowania zabójstwa Sąd na niekorzyść oskarżonego poczytał wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, który narusza najwyższe dobra człowieka, a mianowicie życie, okoliczności popełnienia przestępstwa na szkodę osoby najbliższej dla oskarżonego – jego matki, działanie z premedytacją, brak jakichkolwiek racjonalnych powodów do tego typu postępowania, dokonanie go po spożyciu alkoholu i narkotyków, a także spowodowanie obrażeń ciała.

Na korzyść oskarżonego Sąd zaliczył z kolei fakt, iż nie nastąpił nieodwracalny skutek w postaci śmierci pokrzywdzonej, a obrażenia przez nią odniesione spowodowały, co prawda chorobę realnie zagrażającą jej życiu, ale obecnie nie pozostawiły ciężkich skutków. Pokrzywdzona ma w dalszym ciągu dolegliwości bólowe, najbardziej jednak dolegliwym skutkiem zdrowotnym jest cierpienie psychiczne, jakiego niewątpliwie doznała pokrzywdzona.

Przy wymiarze kary za znęcanie nad pokrzywdzoną Sąd uznał, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny, na korzyść oskarżonego Sąd uwzględnił dość krótki okres trwania przestępnego zachowania. Ponadto fakt, że agresja fizyczna przejawiała się w popychaniu i nie przybrała innych form drastyczniejszej przemocy. Choć sam fakt, że odkażony znęcał się nie tylko psychicznie, ale także fizycznie, świadczył na jego niekorzyść. Na jego niekorzyść z kolei przemawia fakt działania

Na niekorzyść oskarżonego świadczy fakt, że dopuścił się obu przedmiotowych czynów umyślnie w zamiarze bezpośrednim. W przypadku usiłowania zabójstwa sąd poczytał na niekorzyść fakt, iż oskarżony nie zaniechał tego zamiaru nawet wówczas, gdy zdał sobie sprawę, że spowodowane u pokrzywdzonej obrażenia skutkowały utratą jej przytomności (pokrzywdzona taki brak przytomności pozorowała), i nie tylko nie udzielili pokrzywdzonej żadnej pomocy, choćby wzywając pogotowie, ale wręcz zadał jej cios dobijający, nożem o długości ostrza ponad dwudziestu centymetrów, który następnie po zadaniu ciosu pozostawił w jej szyi opuszczając mieszkanie.

W przypadku obu czynów sąd na niekorzyść oskarżonego zaliczył negatywne właściwości i warunki osobiste związane z dotychczasowym sposobem życia oskarżonego, który nie kontynuował nauki, a pracował jedynie dorywczo, oczekiwał, że to rodzice będą zaspokajać jego bieżące potrzeby, w tym także te związane z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Sąd zaliczył na korzyść oskarżonego dotychczasową niekaralność i jego młody wiek.

Sąd nie zaliczył na korzyść oskarżonego wypowiedzianych pod adresem matki przeprosin. Zdaniem sądu były one jedynie zabiegiem procesowym, a nie przejawem szczerej skruchy oskarżonego. Świadczy o tym choćby okoliczność, iż oskarżony wypowiadał te przeprosiny w kierunku sądu, a dopiero po zwróceniu mu uwagi przez przewodniczącą składu, zwrócił się do swojej matki.

Nie może być tu mowy o pobłażliwym potraktowaniu sprawcy, w takich okolicznościach, jak w przedmiotowej sprawie, sprawcy, który brutalnie, bez powodu zaatakował własną matkę, która w żaden sposób nie sprowokowała zajścia, została bowiem wówczas przez oskarżonego wyrwana ze snu. Przy takim nagromadzeniu okoliczności obciążających, sam fakt, że ostatecznie trwałe skutki odniesionych przez pokrzywdzoną obrażeń nie są ciężkie, nie stanowi wystarczającej podstawy do łagodnego potraktowania oskarżonego.

Zdaniem Sądu jednak mimo ogromnego nagromadzenia okoliczności obciążających wystarczająca dla osiągnięcia celów kary będzie kara 11 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie wymierzając karę łączną pozbawienia wolności Sąd posłużył się zasadą pełnej absorpcji mając na względzie bliski związek czasowy obu czynów i tożsamość osoby pokrzywdzonej.

Nie można się bowiem zgodzić z prokuratorem, że jedynie słuszna jest kara eliminacyjna, albowiem nie ma szans na skuteczną resocjalizację oskarżonego. W świetle zeznań samej pokrzywdzonej i sióstr oskarżonego, które były zaskoczone zachowaniem oskarżonego w dniu 26 grudnia 2018r., uznać należy, iż członkowie rodziny oskarżonego nie uważali go za osobę, aż tak zdemoralizowaną, że nie rokującą żadnych nadziei na poprawę. Wymierzona przez Sąd oskarżonemu kara realizuje cele właściwego oddziaływania społecznego, gdyż jest to kara sprawiedliwa i adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez oskarżonego. Mocno akcentuje charakter popełnionych przez oskarżonego przestępstw, podkreśla naganność i niedopuszczalność takich zachowań, obrazuje istotę przestępstw oskarżonego. Kara wymierzona K. J. jest dostatecznie surowa, bo wyłączająca go na długi czas z jego społeczności. Cel stawiany przed karą z punktu widzenia prewencji generalnej zostanie osiągnięty. Zobrazują skutki określonych działań i wskażą, że za popełnione przestępstwo ponieść trzeba konsekwencje.

Tak ukształtowana kara, jak wskazał to Sąd wyżej, daje realną szansę dla oskarżonego na powrót do społeczeństwa. Z jednej strony jest to kara pozwalająca na istotne i długie oddziaływanie, ale też na tyle łagodne, iż nie zamyka oskarżonemu drogi do możliwości normalnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Nie należy bowiem zapominać, że oskarżony jest osobą młodocianą, a zgodnie z art. 54 § 1 kk wymierzając karę takiej osobie należy kierować się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. J.

4

Na podstawie art. 63 § 1 kk sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania w sprawie stosowanego od dnia 26 grudnia 2018r. od godz. 7..55.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  1Podpis