Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 979/18

Ds. 1777/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 06 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie: Przewodniczący: sędzia Daniel Jurkiewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14-05-2019 r., 06.09.2019 r.

sprawy P. M.

s. Z. i A. z domu B.

ur. (...) w m. S.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od l do 25 października 2018 roku w Fabryce (...) z siedzibą w M. przy ul. (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru umyślnie uszkodził 4 rolki folii termokurczliwej 250/3 marki V., pasy zębate jednostronne (...) o długości 4mb, pas zębaty dwustronny, 3 klipsy oraz 2 czujniki w ten sposób, że przy użyciu noża do tapet pociął folię i pasy powodując straty o łącznej wartości 1270 złotych działając na szkodę właściciela firmy (...), a ponadto w wyniku uszkodzenia pasów zębatych spowodował przestój i niemożność dalszej produkcji w Fabryce (...) co spowodowało straty w kwocie co najmniej 10 000 złotych,

tj. o przestępstwo z art. 288 § l k.k. w zw. z art. 12 k.k.

1.  Oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego powyżej, stanowiącego przestępstwo z art. 288 § l k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 kk w zw. z art. 37a k.k. i art. 34 §1, §2 i §1a pkt 1 k.k. i art. 35 §1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym.

2.  Na podstawie art. 46 § 1 kk. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę kwoty 1270,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych) na rzecz S. C..

3.  Na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk na poczet orzeczonej w pkt 1 kary zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności, tj. zatrzymanie dnia 25.10.2018 r. od godz. 13.00 do godz. 16.25, uznając karę za wykonaną w zakresie 2 (dwóch) dni kary ograniczenia wolności.

4.  Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek noża koloru srebrno – czarnego z wysuwanym ostrzem.

5.  Na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. a contrario pozostawia w aktach sprawy dowód rzeczowy w postaci nośnika pendrive mtoreres Tissua z zapisem nagrania z monitoringu.

6.  Na podstawie art. 627 kpk i art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tj. Dz. U. 83 Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 731,41 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 120 zł.

Sędzia Daniel Jurkiewicz