Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 522/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach: 21.01. 2020 r. i 03.03.2020r.

sprawy:

S. G.

s. T. i K. z domu P.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

W bliżej nie ustalonym okresie od dnia 01 lipca 2019r. w R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną A. L. (1) oraz małoletnią A. L. (2) , w ten sposób, że bez żadnego powodu, będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których szarpał pokrzywdzone za ubrania , odpychał, bił rękoma po całym ciele oraz wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, ponadto w dniu 01 lipca 2019 roku w R. zadając uderzenia pięścią w twarz i wlecząc po podłodze trzymając za włosy małoletnią A. L. (2) spowodował u wymienionej obrażenia ciała w postaci niewielkiego obrzęku okolicy jarzmowej prawej, otarcie skóry okolicy żuchwy po stronie lewej i szyi po stronie lewej, otarcie skóry okolicy łopatki prawej o wymiarach 2 cm, podbiegnięcie krwawe okolicy lędźwiowej lewej o wymiarach 6 cm oraz rozcięcie naskórka nad lewym okiem powodując obrażenia ciała naruszające czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

I.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne względem oskarżonego S. G. warunkowo umarza określając okres próby na 2 (dwa) lata;

II.  na podstawie art. 67 § 2 k.k oddaje oskarżonego S. G. w okresie próby pod dozór kuratora;

III.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. S. S. kwotę 502 (pięćset dwa) złote tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 96,60 ( dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 522/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

S. G.

w bliżej nie ustalonym okresie od dnia 01 lipca 2019r. w R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną A. L. (1) oraz małoletnią A. L. (2) , w ten sposób, że bez żadnego powodu, będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których szarpał pokrzywdzone za ubrania , odpychał, bił rękoma po całym ciele oraz wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, ponadto w dniu 01 lipca 2019 roku w R. zadając uderzenia pięścią w twarz i wlecząc po podłodze trzymając za włosy małoletnią A. L. (2) spowodował u wymienionej obrażenia ciała w postaci niewielkiego obrzęku okolicy jarzmowej prawej, otarcie skóry okolicy żuchwy po stronie lewej i szyi po stronie lewej, otarcie skóry okolicy łopatki prawej o wymiarach 2 cm, podbiegnięcie krwawe okolicy lędźwiowej lewej o wymiarach 6 cm oraz rozcięcie naskórka nad lewym okiem powodując obrażenia ciała naruszające czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.tj. przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.Znęcanie się psychiczne (bez żadnego powodu wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu podczas których wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe) i fizyczne (szarpanie za ubrania, odpychanie, bicie rękoma po całym ciele) nad konkubiną A. L. (1)

a)zeznania A. L. (2) z postępowania przygotowawczego

8v

b)zeznania T. P.

10v-11, 90-90v

c)zeznania W. L.

21v

d)zeznania D. G.

49

e)zeznania P. R.

92-92v

2.Znęcanie się psychiczne (bez żadnego powodu wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu podczas których wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe) i fizyczne (szarpanie za ubrania, odpychanie, bicie rękoma po całym ciele) nad małoletnią A. L. (2)

a)zeznania świadka A. L. (2) z postępowania przygotowawczego

8v

b)zeznania T. P.

10v-11, 90-90v

c)zeznania W. L.

21v

3. spowodowanie w dniu 1 lipca 2019r. poprzez zadanie uderzenia pięścią w twarz i wleczenie po podłodze trzymając za włosy obrażeń ciała A. L. (2) naruszających czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni

a)zeznania świadka T. P.

3v-4, 90-90v

b)zeznania świadka A. L. (2)

8v, 90

c)dokumentacja medyczna

22

d)opinia sądowo - lekarska

24

e)wyjaśnienia oskarżonego

89

f)zeznania A. L. (1)

89

g)zeznania P. R.

92-92v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

S. G.

w bliżej nie ustalonym okresie od dnia 01 lipca 2019r. w R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną A. L. (1) oraz małoletnią A. L. (2) , w ten sposób, że bez żadnego powodu, będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których szarpał pokrzywdzone za ubrania , odpychał, bił rękoma po całym ciele oraz wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, ponadto w dniu 01 lipca 2019 roku w R. zadając uderzenia pięścią w twarz i wlecząc po podłodze trzymając za włosy małoletnią A. L. (2) spowodował u wymienionej obrażenia ciała w postaci niewielkiego obrzęku okolicy jarzmowej prawej, otarcie skóry okolicy żuchwy po stronie lewej i szyi po stronie lewej, otarcie skóry okolicy łopatki prawej o wymiarach 2 cm, podbiegnięcie krwawe okolicy lędźwiowej lewej o wymiarach 6 cm oraz rozcięcie naskórka nad lewym okiem powodując obrażenia ciała naruszające czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.tj. przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.Brak negatywnych zachowań (znęcania się) wobec A. L. (2) i A. L. (1), poza zdarzeniem z dnia 01 lipca 2019 r.

a)Wyjaśnienia oskarżonego

89-89v

b)Zeznania A. L. (1)

89v-90

c)Zeznania A. L. (2) z postępowania sądowego

90

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1a

1.1.2a

1.1.3b

Zeznania A. L. (2)

Pokrzywdzona złożyła spontaniczne i szczere zeznania podczas postępowania przygotowawczego, które Sąd przyjął za wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Opisała naganne zachowanie oskarżonego pod wpływem alkoholu wobec niej i jej matki. Ponadto podała, iż oskarżony w dniu 01.07.2019 r. uderzył ją pięścią w twarz i wlekł po podłodze trzymając za włosy. Sąd nie znalazł przy tym żadnych okoliczności, które wskazywałyby, iż zarzuty wobec oskarżonego podnoszone przez pokrzywdzoną są kłamliwymi, bezpodstawnie obciążającymi oskarżonego.

1.1.1b

1.1.2b

1.1.3a

Zeznania T. P.

Świadek nie miała żadnych istotnych powodów by pomawiać oskarżonego. O aktach znęcenia się przez oskarżonego nad pokrzywdzonymi dowiadywała się od A. L. (2). Wskazała, iż widziała obrażenia na ciele swojej córki A. L. (1) i wnuczki – A. L. (2). Podkreśliła, iż A. L. (1) jest zastraszona przez oskarżonego.

1.1.1c

1.1.2c

Zeznania W. L.

W ocenie Sądu świadek zeznawał szczerze wskazując, że o tym, iż oskarżony bije pokrzywdzone dowiedział się jedynie od T. P.. Wskazał, iż przebywając w mieszkaniu pokrzywdzonych czuł napiętą atmosferę. Ponadto podkreślił, iż A. L. (1) boi się oskarżonego.

1.1.1d

Zeznania D. G.

W części w której zeznał, iż rodzice się kłócą i padają wulgarne słowa.

1.1.1e

1.1.3e

Zeznania P. R.

Zeznania były szczere i konkretne. Świadek jest osobą dla oskarżonego obcą, nie pozostającą z nim w konflikcie. O negatywnych zrachowaniach oskarżonego dowiedział się od swojej dziewczyny – A. L. (2).

1.1.3c

Dokumentacja medyczna (obdukcja)

Sporządzona dokumentacja przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów

1.1.3d

Opinia sądowo -lekarska

spełnia wymogi określone w kpk Opinia jest pełna, jasna, a zawarte w niej wnioski należycie uzasadnione. Została sporządzona przez osoby posiadające odpowiedni kwalifikacje.

1.1.3e

Wyjaśnienia oskarżonego

w części, w której potwierdził negatywne zachowanie wobec A. L. (2) w dniu 01.07.2019 r. jako zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

1.1.3f

Zeznania A. L. (1)

w części w której opisała zachowanie oskarżonego wobec A. L. (2) w dniu 01.07.2019 r. jako zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1a

Wyjaśnienia oskarżonego

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego w których neguje znęcenie się nad pokrzywdzonymi nie dają się pogodzić z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.W ocenie Sadu wyjaśnienia oskarżonego stanowią linię obrony, mającą go uchronić przed odpowiedzialnością karną.

1.2.1b

Zeznania A. L. (1)

Sąd nie przyznał waloru wiarygodności tym zeznaniom. Z zeznań świadków wynika, iż pokrzywdzona jest zastraszona przez oskarżonego.

1.2.1c

Zeznania A. L. (2) z postępowania sądowego

Sąd nie przyznał waloru wiarygodności tym zeznaniom. Zmiana zeznań, w ocenie Sądu, była spowodowana strachem przed oskarżonym.

1.1.3

A. B.

Zeznania nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn kwalifikowany z art. 207 § 1 kk jest przestępstwem umyślnym i może być dokonany tylko z zamiarem bezpośrednim. Charakteryzuje się szczególnym negatywnym nastawieniem sprawcy do ofiary. Znęcanie oznacza zazwyczaj systematycznie powtarzające się zachowanie złożone z jedno lub wielorodzajowych pojedynczych czynności naruszających różne dobra, na przykład nietykalność ciała, godność osobistą. Pojęcie „znęcanie się” na gruncie art. 207 kk zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu i polega na zadawaniu cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia.

Działanie oskarżonego względem osób najbliższych – konkubiny i jej córki nosiło znamiona znęcania się psychicznego i fizycznego. Było to działanie pod wpływem alkoholu, nacechowane napięciem złej woli, intensywne i dotkliwe zadawanie pokrzywdzonym cierpień moralnych w celu ich udręczenia i poniżenia, jak również stosowanie wobec nich przemocy fizycznej. W ocenie Sądu, zachowanie oskarżonego cechowało się także istnieniem przewagi oskarżonego nad pokrzywdzonymi, które w niewielkim stopniu mogły się temu zachowaniu przeciwstawić.

Ponadto w dniu 01 lipca 2019 roku oskarżony zadając uderzenia pięścią w twarz i wlecząc po podłodze trzymając za włosy małoletnią A. L. (2) spowodował u wymienionej obrażenia ciała naruszające czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Pomimo, że czyn zarzucany oskarżonemu, jest występkiem poważnym, z uwagi na stosunkowo niewysoką intensywność działań sprawcy (poza zachowaniem z dnia 01.07.2019 r.) Sąd uznał, że w tym wypadku wina S. G. i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Jednocześnie, zdaniem Sądu, pomimo niewymierzenia oskarżonemu kary istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż postępowanie oskarżonego wobec konkubiny i jej córki ulegnie poprawie. Pojednanie stron jest w ocenie Sądu kluczową przesłanką do rozważania pozostałych przesłanek warunkowego umorzenia postępowania. Skoro zatem A. L. (2) wybaczyła oskarżonemu, który ją przeprosił nie ma powodu, aby stosować wobec niego przewidziane w ustawie kary. Oskarżony nie był dotychczas karany (karta karna k. 31) i prowadzi ustabilizowany tryb życia. W ocenie Sądu, tak właściwości i warunki osobiste, jak i dotychczasowy sposób życia oskarżonego wskazują na to, że mimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W ocenie Sądu okres 2 lat próby będzie wystarczający dla zweryfikowania słuszności postawionej pozytywnej prognozy kryminologicznej.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. G.

II

I

W celu nadzoru zachowania oskarżonego w okresie próby na podstawie art.67§2 kk oddano oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora.

III

I

Mając na względzie, iż zachowań składających się na przestępstwo znęcania, oskarżony dopuszczał się pod wpływem alkoholu, zobowiązano oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 i ust 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

V

Zwolnienie z kosztów oskarżonego – brak stałych dochodów.

6.  1Podpis