Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 679/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2020 roku sprawy

1). M. Ż.

s. K. i H. z d. T.

ur. (...) w G.

2). M. P. (1)

c. J. i D. z d. H.

ur. (...) w G.

oskarżonych o to, że:

w dniu 20 listopada 2019 r. na J. Ł. gm. W. działając wspólnie i w porozumieniu nie będąc uprawnionym do rybactwa, za pomocą sieci rybackich typu wonton dokonali połowu ryb gatunku sandacz, leszcz , okoń i karaś o łącznej wartości 169,05 zł na szkodę (...) Gospodarstwo (...) w S. Zakład w O.

tj. o czyn z art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

I.  Oskarżonych M. Ż. i M. P. (1) uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i za to na podstawie 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) w zw. a art. 34§ 1, §1 a pkt 1 kk, art. 35§1 kk skazuje każdego z nich na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

I.  Na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa: sieci rybackich typu wonton 4 sztuki, pontonu gumowego, worka i dwóch desek.

II.  Na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) orzeka wobec oskarżonych środek karny w postaci podania treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego jednorazowe ogłoszenie w czasopiśmie lokalnym Gazeta (...) na koszt skazanych.

III.  Na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 1b ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) orzeka od każdego z oskarżonych na rzecz pokrzywdzonego Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo (...) w S. nawiązkę w kwocie po 845,25 złotych.

IV.  Zwalnia oskarżonych od ponoszenia opłaty oraz pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK679/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

1.M. Ż.

2.M. P. (1)

Czyn wobec obojga oskarżonych:

w dniu 20 listopada 2019 r. na J. Ł. gm. W. działając wspólnie i w porozumieniu, nie będąc uprawnionym do rybactwa, za pomocą sieci rybackich typu wonton dokonali połowu ryb gatunku sandacz, leszcz , okoń i karaś o łącznej wartości 169,05 zł na szkodę (...) Gospodarstwo (...) w S. Zakład w O.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn :.

1).płynięcie przez obojga oskarżonych w dniu 20.11.2019r, około godz.17.pontonem na jeziorze Ł.

2.podnoszenie sieci przez jedną z osób na pontonie (M. P.)

3.ujawnienie 4 sztuk zatopionych w jeziorze sieci żyłkowych z rybami o wartości 169.05 zł

4.brak uprawnienia do rybactwa po stronie oskarżonych

z.J. R.,

zezn.J. R. (2)

zezn.M. S.

P..zatrzymania rzeczy

Z. J. R.

z.J. R.

81,17v

81,17v

19

3-5

81, 17v

17v

,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. P. ,M.K. Ż.

----------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.płynięcie przez oboje oskarżonych pontonem po jeziorze w innym celu aniżeli dokonanie nielegalnego połowu ryb

Wyj. M. P.

Wyj.M.K. Ż.

80v,29

80v,26

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1).

.2).

.3).

4).

Wyj.M. Ż.

Wyj M. P.

Z,J. R.

z.M.S.

z.J. R.

z. M. S.

z.J. R. i z. M.S.

P..zatrzymania rzeczy i dokumentacja fotograficzna

z.J. R.

znajdują potwierdzenie w innych dowodach. Podkreślenia wymaga fakt, że wyjaśnienia tym zakresie znalazły potwierdzenie w wyjaśnieniach M. P. (1) ,która przyznała ,że płynęła z oskarżonym pontonem po jeziorze. Potwierdzają to również świadkowie R. i S..

Bezspornym jest ,że płynęła z M .K. Ż. pontonem

Konsekwentne .logiczne ,znajdujące potwierdzenie w innych dowodach

Konsekwentne ,logiczne ,potwierdzone innymi dowodami

Konsekwentne ,składane w sposób pewny ,znajdują potwierdzenie w zeznaniach M. S.

Znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadka R. i razem z innymi dowodami jak sieci zanurzone w wodzie z rybami i worek ujawniony w pontonie tworzą logiczną , spójną całość .Obaj strażnicy zatrzymali oskarżonych w bezpośredniej bliskości zanurzonych sieci, wcześniej widzieli jak były przez nich podnoszone ,by na koniec odciągać strażników od nich .Niewątpliwie worek miał służyć zdaniem sądu do zabrania z sieci ryb.

W zakresie ujawnienia przez świadków sieci i ryb zeznania ich są bezsporne – nie były kwestionowane przez oskarżonych

Bezsporne ,bo nie kwestionowane przez oskarżonych

bezsporne

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1-2

Wyjaśnienia oskarżonego M.K. Ż. i oskarżonej M. P.

w części, w jakiej nie przyznali się w postępowaniu do popełnienia zarzucanego im czynu. P. one nieprzekonywające, gołosłowne, lakoniczne. .Stanowią przyjętą linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Są sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym ,przede wszystkim z zezn. wszystkich przesłuchanych świadków –strażników rybackich.) Za całkowicie nieprzekonywające ,wręcz karkołomne należy uznać twierdzenie obojga oskarżonych ,że płynęli na drugi brzeg jeziora – w listopadzie ,przy temp.. kilku stopni Celsjusza ,w ciemności- po to aby uprawiać tam seks , przy czym pomocny miał być w tym worek znaleziony w ich pontonie.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

x☐

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

M. P. (1), M. Ż.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

działanie wspólnie i w porozumieniu (oskarżony wiosłował , oskarżona podnosiła sieci i była właścicielem pontonu) nie będąc uprawnionymi do rybactwa, za pomocą sieci rybackich typu wonton i dokonanie połowu ryb gatunku sandacz, leszcz , okoń i karaś o łącznej wartości 169,05 zł na szkodę (...) Gospodarstwo (...) w S. Zakład w O. wyczerpało dyspozycję art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P. (1)

M. Ż.

I

I

II

III

IV

-wysoki stopień społecznej szkodliwości zarzucanego jej czynu oraz winy z uwagi na czas ,sposób działania , wspólnie i w porozumieniu z inną osobą , powszechna w społeczeństwie naganność tego typu zachowań ,działanie umyślne z zamiarem bezpośrednim.

-uprzednia karalność oskarżonej za podobne przestępstwo(.k.67)tj.- za przestępstwo przeciwko mieniu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wysoki stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu na co wskazuje czas , miejsce i sposób popełnienia czynu, działanie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą ,zachowanie umyślne z zamiarem bezpośrednim

Brak skruchy .Uprzednia karalność za umyślne przestępstwa.

Zasadność i obligatoryjność orzeczenia przepadku

Obligatoryjność podania wyroku do publicznej wiadomości

Zasadność i konieczność orzeczenia środka kompensacyjnego z uwagi na znaczną dolegliwość ich zachowania wobec pokrzywdzonej spółki

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

------

--------

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Uzasadnione sytuacją osobistą i majątkową oskarżonych

1Podpis