Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 194/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodnicząca: SSO Urszula Adamik

Ławnicy: Barbara Ziębacz

Wojciech Szydłowski

Protokolant: Emilia Janik

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Ewy Kozłowskiej

po rozpoznaniu w dniu 06.02.2020 r. w Częstochowie

sprawy:

D. W.

syna E. i L. z domu W., ur. (...) w Z.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 13 października 2019 r. w domu jednorodzinnym położonym przy ulicy (...) w G. dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji M. P. podczas pełnienia obowiązków służbowych na skutek zadania ciosu nożem w okolice istotnych dla życia organów ciała czym usiłował spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu funkcjonariusza policji w postaci długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie go przez funkcjonariusza policji,

tj. o czyn z art. 223 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk przy zast. art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 13 października 2019 r. w domu jednorodzinnym położonym przy ulicy (...) w G. po uprzednim demontażu dwóch desek w drzwiach wejściowych do zamkniętego pokoju stołowego i otwarciu zamka typu łucznik dostał się do jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 50 zł na szkodę E. W. i L. W. przy czym zarzuconego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11.02.2014 r., sygn. II K 1408/13 za czyny z art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk, art. 209 § 1 kk oraz z art. 178a § 1 kk na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, którą to odbywał w okresie od 26.08.2016 r. do 25.05.2017 r. z zaliczeniem na jej poczet kary okresu pozbawienia wolności od dnia 10.11.2013 r. do 11.02.2014 r. odbywając orzeczoną karę w całości,

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego D. W. za winnego tego, że w dniu 13 października 2019 r. w miejscowości G. dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji M. P. podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z doniesieniem o możliwości popełnienia kradzieży z włamaniem przez D. W., w szczególności trzymanym w ręku nożem wykonał ruch w kierunku pokrzywdzonego, tj. przestępstwa z art. 223 § 1 kk i za to przestępstwo na mocy art. 223 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności;

2.  uznaje oskarżonego D. W. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II aktu oskarżenia wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 279 § 1 kk, przy czym ustala, że działał w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11.02.2014 r., sygn. II K 1408/13 został skazany m.in. za przestępstwo z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 10.11.2013 r. do 11.02.2014 r. i od 26.08.2016 r. do 25.05.2017 r., tj. przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to przestępstwo na mocy art. 279 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu D. W. karę łączną 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na mocy art. 62 kk orzeka umieszczenie oskarżonego D. W. w zakładzie karnym prowadzącym leczenie uzależnienia od alkoholu;

5.  na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu D. W. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 13.10.2019 r. godz. 16.40 do dnia 6.02.2020 r.;

6.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci noża wymienionego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/223/19/P;

7.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych i obciąża tymi należnościami Skarb Państwa;

8.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. O. T. kwotę 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych zero groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wraz z kwotą podatku VAT.

SSO Urszula Adamik

Barbara Ziębacz Wojciech Szydłowski

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK194/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

zarzut II: kradzież z włamaniem popełniona w dniu 13.10.2019r. na szkodę E. i L. małż. W.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 13.10.2019r. oskarżony wyłamał listewkę w drzwiach pokoju rodziców E. i L. W., a następnie otworzył zamek typu (...), by wejść do pomieszczenia, z którego zabrał w celu przywłaszczenia kwotę 50 zł. Zdarzenie miało miejsce pod nieobecność pokrzywdzonych. Po powrocie do domu małżonkowie W. zauważyli uszkodzone drzwi pokoju i po sprawdzeniu ujawnili kradzież banknotu o nominale 50 zł z torebki L. W.. Pokrzywdzeni nie mieli wątpliwości, że sprawcą kradzieży z włamaniem był ich syn D. i zdecydowali się złożyć na niego doniesienie w Komisariacie Policji.

zeznania E. W.

2-3, 55-56, 200-202

zeznania L. W.

60-61, 198-200

wyjaśnienia oskarżonego

21-22, 34-35, 38-39, 93-95, 195-196

1.1.2.

zarzut I: w dniu 13.10.2019r. czynna napaść na funkcjonariusza Policji M. P. podczas pełnienia obowiązków służbowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W związku ze złożoną skargą, dyżurny Komisariatu Policji w O. zlecił przeprowadzenie interwencji funkcjonariuszom M. P. i A. L.. Po przybyciu do domu małżonków W., pokrzywdzeniu potwierdzili okoliczności zdarzenia. Pokrzywdzeni nie byli w stanie stwierdzić, czy ich syn był w domu, w związku z czym M. P. podszedł pod drzwi jego pokoju i zapukał, by sprawdzić czy przebywa tam D. W.. Po chwili drzwi uchyliły się, jednak widok policjanta wzbudził w oskarżonym negatywne emocje, pod wpływem których wziął ze stolika nóż i uczynił nim nieznaczny ruch, który funkcjonariusz odebrał jako próbę wyrządzenia mu dolegliwości. W reakcji na sytuację, M. P. nakazał oskarżonemu, by rzucił nóż i jednocześnie uderzając w jego rękę wytrącił mu ten przedmiot. W trakcie działań podjętych przez policjanta, D. W. nie podjął już żadnych agresywnych zachowań, w szczególności nie próbował odeprzeć działań funkcjonariusza, nie ponowił ataku, nie wypowiedział żadnej groźby ani obraźliwych słów. Funkcjonariusze obezwładnili oskarżonego przez założenie kajdanek, a następnie odwieźli do Komisariatu w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Zatrzymany mężczyzna zachowywał się spokojnie, starał się wytłumaczyć zaistniałą sytuację i przeprosił policjanta za swoje zachowanie. Pokrzywdzony M. P. nie odniósł żadnych obrażeń, a nawet nie został dotknięty nożem trzymanym przez oskarżonego.

zeznania M. P.

14-15; 44-45; 202-206

zeznania A. L.

18, 206-207

częściowo zeznania A. G.

23-24, 209-210

wyjaśnienia oskarżonego

21-22, 34-35, 38-39, 93-95, 195-196

Badanie na alcosensorze wykazało, że w chwili zatrzymania oskarżony był nietrzeźwy (1,37 mg/l).

protokół użycia urządzenia alcosensor

11

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

zarzut I

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

W ustalonym stanie faktycznym brak jest podstaw do przypisania oskarżonemu działania ukierunkowanego na usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu M. P..

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

świadek E. W.

świadek L. W.

Pokrzywdzeni E. i L. W. złożyli spójne zeznania w przedmiocie okoliczności popełnienia czynu zarzuconego oskarżonemu w pkt II, w szczególności odnośnie osoby sprawcy, sposobu jego działania i wysokości szkody.

W toku przesłuchania na rozprawie matka oskarżonego próbowała dodać treści korzystne dla interesów D. W., w szczególności odnośnie jego rzekomych zasobów finansowych przez nią przechowywanych - w tej części Sąd uznał jej depozycje za nieprawdziwe, albowiem stoją w opozycji nawet do wyjaśnień oskarżonego, który przyznał, że dopuścił się kradzieży by zdobyć pieniądze na zakup alkoholu. W zeznaniach E. W. również znalazły się treści nie zasługujące na wiarę, a dotyczące okoliczności poprzedzających konfrontację M. P. z D. W., albowiem wbrew jego twierdzeniom, żaden z funkcjonariuszy nie zeznał, by pukając w zamknięte drzwi pokoju oskarżonego komunikowali, że są policjantami.

W części dotyczącej okoliczności popełnienia kradzieży z włamaniem, wysokości szkody i osoby sprawcy, zeznania małżonków W. Sąd ocenił jako wiarygodne.

świadek A. G.

Z dużą dozą ostrożności Sąd ocenił twierdzenia A. G., że widział czynności podjęte przez oskarżonego po otwarciu drzwi jego pokoju - zważywszy na fakt, że zdarzenie miało miejsce w drzwiach, a A. G. stał za dwoma funkcjonariuszami, wątpliwie jest czy miał możliwość dostrzec ruch ręki oskarżonego.

świadek M. P.

świadek A. L.

Relacje funkcjonariuszy M. P. i A. L. są rzeczowe i wiarygodne, z tym że zeznania złożone na etapie śledztwa były mało precyzyjne i wymagały uzupełnienia podczas przesłuchania na rozprawie. Z ich zgodnych depozycji wynikało, że czynności podjęte wobec oskarżonego były uzasadnione doniesieniem złożonym przez jego rodziców oraz poczynionymi przez nich ustaleniami m.in. w wyniku oględzin miejsca dokonanego włamania. Według ich twierdzeń, oskarżony wziął do ręki nóż i wykonał nim nieznaczny ruch, przy czym wystarczyła interwencja M. P. by sytuacja została opanowana. Oskarżony nie podjął próby ponownego ruchu dłonią, w której trzymał nóż, jak również w ogóle nie użył drugiej ręki mimo, iż mógł nią swobodnie wykonywać czynności. W trakcie zatrzymania i podczas konwojowania do komisariatu Policji, D. W. zachowywał się spokojnie, nie stosował żadnych form agresji, biernie poddał się sytuacji, a nawet tłumaczył incydent zaistniały w jego pokoju i przeprosił pokrzywdzonego funkcjonariusza.

wyjaśnienia D. W.

Oskarżony przyznał się do kradzieży z włamaniem na szkodę rodziców, zaś w nawiązaniu do zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, zaprzeczył by miał zamiar skrzywdzić pokrzywdzonego. Nie sposób odmówić logiki jego tłumaczeniom, że gdyby chciał ugodzić policjanta nożem, zrobiłby to, a przecież żadnego ciosu pokrzywdzonemu nie zadał.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt 2

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony przyznał się do winy w części dotyczącej zarzutu opisanego w punkcie II aktu oskarżenia, a złożone przez niego wyjaśnienia nawiązują do wersji zdarzenia przedstawionej przez jego rodziców. Pokrzywdzeni odzyskali kwotę 40 zł.

Zachowanie D. W. stanowiło kradzież z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 1 k.k. Oskarżony działał w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k., albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11.02.2014r., sygn. akt II K 1408/13 został skazany m.in. za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 10.11.2013r. do 11.02.2014r. i od 26.08.2016r. do 25.05.2017r.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

pkt 1

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

M. P. wykonywał zlecone mu przez dyżurnego czynności służbowe. Zważywszy na okoliczności zdarzenia zgłoszonego przez małżeństwo W., uzasadnione było rozpytanie domniemanego sprawcy kradzieży z włamaniem. Policjant był w mundurze, a zatem oskarżony zdawał sobie sprawę z oficjalnego i urzędowego charakteru jego wizyty. Jakkolwiek wydaje się mało prawdopodobne, by D. W. wziął do ręki nóż w zamiarze schowania tego przedmiotu do lodówki, to jednak teza prokuratora odnośnie usiłowania ciężkiego uszkodzenia ciała pokrzywdzonego opiera się wyłącznie na domysłach. W realiach niniejszej sprawy nieuprawnione jest spekulowanie co do zamiaru sprawcy. Oskarżony trzymając w ręku nóż miał przewagę nad pokrzywdzonym i miał realne możliwości wyrządzenia mu krzywdy, gdyby faktycznie kierowały nim agresywne motywacje. Oskarżyciel publiczny powinien mieć w polu widzenia właściwe aspekty zaistniałej sytuacji i rzetelną ocenę dowodów. Postępek oskarżonego Sąd zakwalifikował według art. 223 § 1 k.k.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1

Oskarżony dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas pełnienia obowiązków służbowych. Pokrzywdzony nie poniósł żadnej szkody. Zdarzenie miało charakter incydentu, który trwał kilka sekund i nie skutkował wyrządzeniem pokrzywdzonemu krzywdy. Oskarżony kilka razy przeprosił pokrzywdzonego.

2

Przestępstwo zostało popełnione na szkodę osób najbliższych dla oskarżonego. Sprawca ukradł stosunkowo małą kwotę 50 zł. Pokrzywdzeni odzyskali 40 zł. Oskarżony przeprosił rodziców za swój postępek.

Okolicznością obciążającą jest jedynie działanie w warunkach recydywy.

Przy wymiarze kar Sąd miał również na uwadze informacje zebrane przez kuratora (wywiad kuratora k. 64-65) oraz opinię biegłych lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili u oskarżonego pierwotne obniżenie sprawności funkcji psychicznych do poziomu niższego niż przeciętny oraz infantylizm psychiczny (opinia k. 97-100).

3

Przypisane oskarżonemu przestępstwa zostały popełnione w krótkim odstępie czasu i mimo, że są przestępstwami różnego rodzaju, to faktycznie pozostają ze sobą w związku.

4

Z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, której strony nie kwestionowały, a Sąd podzielił w całej rozciągłości wynikało, że oskarżony tempore criminis miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowana swoim postępowaniem, z tym że wykazuje cechy uzależnienia od alkoholu (opinia k. 97-100). W realiach niniejszej sprawy uprawniona jest teza, że zarzucone oskarżonemu przestępstwa pozostają w związku z jego uzależnieniem od alkoholu i z tego względu uzasadnione było skierowanie go na leczenie odwykowe w ramach odbywanej kary pozbawienia wolności.

6

Stosownie do art. 44 § 2 k.k., Sąd orzekł przepadek noża, którym oskarżony posłużył się popełniając przestępstwo na szkodę M. P..

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7

Oskarżony nie posiada majątku i został skazany na karę izolacyjną, w związku z czym uzasadnione było zwolnienie go od kosztów procesu.

8

Ustalając wysokość wynagrodzenia obrońcy z urzędu, Sąd miał na względzie zasady określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, w szczególności § 17 ust. 2 pkt 5, § 4 ust. 3, przy uwzględnieniu stopnia trudności sprawy i nakładu pracy adwokata.

1.1Podpis