Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 201/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniach 06.07.2018 r., 25.10.2019 r. i 28.02.2020 r.

s p r a w y:

M. O.

syna Z. i D. zd. (...)

urodzonego (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. przy ul. (...) naruszył nietykalność cielesną K. O. w ten sposób, że złapał pokrzywdzoną lewą ręką za włosy a prawą ręką szarpał za ubrania, następnie rzucił w pokrzywdzoną wiadrem pełnym wody, uderzając ją w lewe udo, co spowodowało bolesność owłosionej skóry głowy i powstanie krwiaka na lewym udzie, który utrzymywał się co najmniej 2 tygodnie,

tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.

2.  w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. przy ul. (...) w ten sposób, że użył w stosunku do K. O. słów powszechnie uznany za obelżywe, tj. „kurwo” , „szmato”, „pierdolona Ukrainko” w obecności samej pokrzywdzonej oraz rodziców pokrzywdzonej, tj. D. i Z. O.,

tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego M. O. winnym tego, że w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. woj. (...) znieważył K. O. w jej obecności oraz obecności jej rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszył jej nietykalność cielesną w ten sposób, że załapał ją za włosy, szarpał, zadawał uderzenia w głowę i kark, opluł oraz uderzył wiadrem wypełnionym wodą w lewe udo, czym spowodował siniec uda lewego, bolesność owłosionej skóry głowy, tj. występku z art. 216 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 10 /dziesięciu/ miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 /trzydziestu/ godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k. zasadza od oskarżonego M. O. na rzecz oskarżycielki prywatnej K. O. kwotę 1308 złotych tytułem poniesionych kosztów procesu;

III.  na podstawie z art. 2 ust 1 pkt 3 w zw. z art. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego M. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 201/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1

M. O.

w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. woj. (...) znieważył K. O. w jej obecności oraz obecności jej rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszył jej nietykalność cielesną w ten sposób, że załapał ją za włosy, szarpał, zadawał uderzenia w głowę i kark, opluł oraz uderzył wiadrem wypełnionym wodą w lewe udo, czym spowodował siniec uda lewego, bolesność owłosionej skóry głowy,

- używanie wobec K. O. słów powszechnie uznanych za obelżywe – kurwa, szmata, Ukrainka, żydówka, pierdolona Ukrainka, nieuk, tuman w jej obecności oraz w obecności jej rodziców

- naruszenie nietykalności cielesnej K. O. poprzez załapanie jej za włosy, szarpanie, zadawanie uderzeń w głowę i kark, oplucie oraz uderzenie wiadrem wypełnionym wodą w lewe udo,

- spowodowanie sińca uda lewego, bolesności owłosionej skóry głowy,

- zeznania świadka K. O. k. 53-54,

-zeznania świadka D. O. k. 55-56,

-zeznania świadka R. O. (1) k. 290-291,

-opinia sadowo – lekarska k. 307,1,

- nagranie na płycie CD k. 39,

-transkrypcja nagrania z płyty CD k. 36,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.2.1

M. O.

w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. woj. (...) znieważył K. O. w jej obecności oraz obecności jej rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszył jej nietykalność cielesną w ten sposób, że załapał ją za włosy, szarpał, zadawał uderzenia w głowę i kark, opluł oraz uderzył wiadrem wypełnionym wodą w lewe udo, czym spowodował siniec uda lewego, bolesność owłosionej skóry głowy,

- niezaistnienie zdarzenia wskazywanego przez K. O.,

- scysja słowna pomiędzy oskarżonym a K. O. sprowokowana przez K. O.,

-niewyzywania K. O.,

- niezadawanie jej uderzeń,

- nieszarpanie,

- nieoplucie,

- nieuderzenie uderzenie wiadrem wypełnionym wodą

-wyjaśnienia oskarżonego M. O. k. 289-290,

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1.1.

Wszystkie wymienione

Zeznania oskarżycielki prywatnej K. O. korespondowały w swej treści z zeznaniami D. O., która była obecna podczas zajścia oskarżonego z oskarżycielką prywatną, z zeznaniami świadka R. O. (2), który przebieg tego zajścia zna z relacji oskarżycielki prywatnej. Widział siniak na ciele oskarżycielki prywatnej spowodowany przez oskarżonego. Zeznania K. O. korespondują nadto z nagraniem na płycie CD. Brak było podstaw do kwestionowania wiarygodności wskazanych dowodów.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego M. O.

Sąd odmówił wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego uznając je za przyjętą przez oskarżonego linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności za zarzucane mu czyny. Wyjaśnienia oskarżonego stały w sprzeczności ze wzajemnie ze sobą korespondującymi zeznaniami świadków K. O., D. O. oraz R. O. (1), a także nagrania na płycie CD, którym Sąd przydał walor wiarygodności.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

pkt I

M. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Sąd zakwalifikował zarzucane oskarżonemu czyny z art. 217 § 1 k.k. oraz z art. 216 § 1 k.k. jako jeden czyn z art. 216 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oskarżony bowiem w dniu 17 stycznia 2018 r. w J. woj. (...) znieważył K. O. w jej obecności oraz obecności jej rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszył jej nietykalność cielesną w ten sposób, że załapał ją za włosy, szarpał, zadawał uderzenia w głowę i kark, opluł oraz uderzył wiadrem wypełnionym wodą w lewe udo, czym spowodował siniec uda lewego, bolesność owłosionej skóry głowy. Oskarżony w tym samym czasie znieważał K. O. oraz naruszał jej nietykalność cielesną. Zachodzący w tej sytuacji zbieg przepisów ustawy – art. 216 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k. ma charakter właściwy, którego konsekwencją jest zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. O.

pkt I

Kara ograniczenia wolności i jej wymiar wobec oskarżonego, jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i jego winy, które należało ocenić jako znaczne. Oskarżony nie miał żadnego powodu, aby w tym dniu zaatakować K. O. fizycznie oraz wyzywać ją wulgarnie. K. O. przyszła do domu rodziców, aby pomóc matce w porządkach. Unikała jakiegokolwiek kontaktu z oskarżonym, z którym pozostawała w złych relacjach. Oskarżony wyzywał ją słowami obelżywymi i stosował wobec niej przemoc fizyczną w obecności rodziców.

Wobec oskarżonego nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności, które wpływałyby na umniejszenie jego winy. Z opinii sądowo – psychiatrycznej wynika, iż nie miał on zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozumienia znaczenia zarzucanego mu czynu ani pokierowania swoim postępowaniem.

Oskarżony działał z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim

Przy wymiarze kary oskarżonemu Sąd uwzględnił też uprzednią karalność oskarżonego.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

     

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

Oskarżony obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. Sąd nie zastosował wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do oskarżycielki prywatnej na odległość mniejszą niż 50 metrów. W ocenie Sądu brak byłoby możliwości wykonania takiego środka karnego przez oskarżonego. Ze zgromadzonych dowodów wynika, iż oskarżony zamieszkuje wraz z rodzicami w tym samym budynku, co oskarżycielka prywatna, w odrębnych mieszkaniach. Mieszkańcy budynku korzystają ze wspólnego podwórka. Oskarżycielka prywatna pomaga rodzicom, którzy są ludźmi w podeszłym wieku, przychodzi do ich mieszkania. Nie zostało w procesie wykazane przez oskarżenie, iż podwórko posesji, gdzie mieszka oskarżycielka prywatna i oskarżony ma taką powierzchnię oraz drogi komunikacyjne, iż możliwe byłoby zachowanie odległości co najmniej 50 metrów pomiędzy stronami podczas przechodzenia oskarżonego do miejsca zamieszkania i znajdowania się w tym czasie na terenie posesji oskarżycielki prywatnej, czy odwrotnie. Nadto orzeczenie takiego zakazu wobec oskarżonego ograniczyłoby w znacznym stopniu bądź nawet uniemożliwiłoby oskarżycielce prywatnej przychodzenie do miejsca zamieszkania rodziców, którym pomaga. Oskarżony przychodzenie przez oskarżycielkę prywatną do rodziców mógłby traktować jako prowokowanie go do łamania zakazu.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

M. O.

pkt II

Oskarżycielka prywatna K. O. uiściła kwotę 300 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania prywatnoskargowego. W toku postępowania była reprezentowana przez pełnomocnika z wyboru, który wniósł o zasądzenie od oskarżonego na rzecz oskarżycielki prywatnej poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd, na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k. zasądził od oskarżonego M. O. na rzecz oskarżycielki prywatnej K. O. kwotę 1308 złotych tytułem poniesionych kosztów procesu. Na kwotę tę składa się uiszczona przez oskarżycielkę prywatną kwota 300 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania prywatnoskargowego oraz poniesione przez nią koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.008 zł, które zostały ustalone przy uwzględnieniu ilości terminów rozprawy, w których udział brał pełnomocnik oskarżycielki prywatnej oraz kwoty stawek minimalnych, za udział pełnomocnika w tych terminach rozprawy wynikające z § 11 ust 2 pkt 1 oraz § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

M. O.

pkt III

na podstawie z art. 2 ust 1 pkt 3 w zw. z art. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził od oskarżonego M. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 tytułem opłaty od wymierzonej mu kary.

6.  Podpis

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi oskarżycielki prywatnej z poucz.

3.  Kal 14 dni.

Dnia 17 marca 2020 r.