Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 358/19

PR 2 Ds. 247.2019

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska

Protokolant Marek Kisilewicz

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 29.01.2020 r

sprawy P. S.

urodz. (...) w J.

córki A. i D. zd. S.

oskarżonej o to, że:

I.  w dniu 26 lutego 2014 roku, w G., w powiecie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi osobami, z marketu (...) dokonała kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu o łącznej wartości 549,87 PLN na szkodę (...) S.A.

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

II.  w dniu 8 maja 2014 roku w miejscu jak w pkt I, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, dokonała kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu o łącznej wartości 620,24 PLN na szkodę (...) S.A.

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

I.  oskarżoną P. S. uznaje za winną popełnienia czynów opisanych w pkt I i II części wstępnej wyroku stanowiących występki z art. 278 § 1 kk i przyjmując, że oskarżona działała w ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w K. obowiązek zapłaty kwoty 1 170,11‬ zł (jednego tysiąca stu siedemdziesięciu złotych i 11/100) tytułem równowartości wyrządzonej szkody;

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżoną w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

IV.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. M. kwotę 1200 złotych i dalsze 276 złotych podatku VAT tytułem udzielonej z urzędu pomocy prawnej.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 358/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może
ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343,
art. 343a lub art. 387 k.p.k.
albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji
zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

S. P.

1.  w dniu 26 lutego 2014 roku, w G., w powiecie (...) działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi osobami, z marketu (...) dokonała kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu o łącznej wartości 549,87 PLN na szkodę (...) S.A.

2.  w dniu 8 maja 2014 roku, w miejscu jak w pkt I, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi osobami, z marketu (...) dokonała kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu o łącznej wartości 620,24 PLN na szkodę (...) S.A.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn nr 1 -

1.  zeznania świadka W. C.

2.  zeznania świadka M. P.

3.  zeznania świadka G. G.

4.  zeznania świadka M. M. (1)

5.  zawiadomienie o kradzieży

6.  płyta CD z nagraniem Video oraz protokołem oględzin

4-6, 80 verte, 187 verte

31-32, 82 verte, 188

84-85, 188 verte

189

9

34-36

Czyn nr 2

1.  zeznania świadka W. C.

2.  zeznania świadka M. P.

3.  zeznania świadka G. G.

4.  zeznania świadka M. M. (1)

5.  zawiadomienie o kradzieży

6.  płyta CD z nagraniem Video oraz protokołem oględzin

7.  dokumentacja fotograficzna

4-6, 80 verte, 187 verte

31-32, 82 verte, 188

84-85, 188 verte

189

9

34-36

4-6, 80 verte, 187 verte

31-32, 82 verte, 188

84-85, 188 verte

189

8

34-36

10-12

Czyny 1-2

Karalność

1.  Dane o karalności

57,70,108-109,122-124, 170-172

Czyny 1-2

Stan zdrowia oskarżonej poczytalność w czasie popełniania czynów, niemożność samodzielnego realizowana prawa do obrony

1.  Opinia sądowo psychiatryczna

152-155

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie
przypisano)

1.

S. P.

BRAK

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn 1

1.  zeznania świadka W. C.

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami w postaci zeznań świadków oraz dowodami nieosobowymi.

2.  zeznania świadka M. P.

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami w postaci zeznań świadków oraz dowodami nieosobowymi.

3.  zeznania świadka G. G.

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami w postaci zeznań świadków oraz dowodami nieosobowymi.

4.  zeznania świadka M. M. (1)

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami w postaci zeznań świadków oraz dowodami nieosobowymi.

5.  zawiadomienie o kradzieży

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami

6.  płyta CD z nagraniem Video oraz protokołem oględzin

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami

Czyn 2

1.  zeznania świadka W.

C.

2.  zeznania świadka M.

P.

3.  zeznania świadka G.

G.

4.  zeznania świadka M.

M.

5.  zawiadomienie o kradzieży

6.  płyta CD z nagraniem Video

oraz protokołem oględzin

7.  Dokumentacja fotograficzna

Oceniono powyżej

Oceniono powyżej

Oceniono powyżej

Oceniono powyżej

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami

Oceniono powyżej

Dowód nie kwestionowany przez strony i w pełni korespondujący z dalszymi dowodami

Czyny od 1 do 2

1.  opinia sądowo psychiatryczna

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, nie kwestionowana przez strony.

2.  Dane o karalności

Wiarygodność nie budzi wątpliwości Sądu, dowody nie kwestionowane przez strony.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia
dla ustalenia faktów)

Dowód

Lp. faktu z pkt
1.1 albo 1.2

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn 1, 2

Zeznania świadka M. S.

Dowód nieprzydatny do czynienia ustaleń faktycznych wobec braku wiedzy świadka w zakresie okoliczności czynów zarzuconych oskarżonej.

Czyn 1,2

Wyjaśnienia oskarżonej P. S.

Wersja oskarżonej, która zasłaniała się niepamięcią , wobec treści wiarygodnych zeznań świadków i utrwalonego przebiegu zdarzeń, pozostaje odosobniona i jako taka nie była przydatna do czynienia ustaleń faktycznych w sprawie.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

Oskarżony

x

3.1. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
zgodna z zarzutem

Czyn nr 1art. 278 § 1 k.k.

Czyn nr 2art. 278 § 1 k.k.

Pozostające w ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k.

S. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyny 1-2

Dokonując każdorazowo kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu oskarżona wyczerpała ustawowe znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.

Zważywszy na krótkie odstępy czasu, w jakich oskarżona dopuszczała się przedmiotowych przestępstw kradzieży, dokonywanie czynów przy wykorzystaniu takiej samej sposobności przyjąć należało, że w sprawie zachodzi instytucja ciągu przestępstw o jakiej mowa w art. 91 § 1 k.k. Na zasadach określonych we wskazanym przepisie oskarżonej wymierzona została jedna kara.

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

3.2. Podstawa prawna
skazania albo warunkowego
umorzenia postępowania
niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

S. P.

Czyn 1 i 2

Pkt I

Stopień winy i społecznej szkodliwości czynów jest znaczny, gdyż skierowane były one na bezprawne osiągnięcie zysku. Sposób działania był zaplanowany, co wynika z relacji pracowników sklepu i zapisu monitoringu- koszyk z towarem, za który nie dokonano zapłaty i nie udano się prze linię kas, pozostawiony został w miejscu łatwo dostępnym dla osoby wchodzącej na teren sklepu, tak by mogła go sięgnąć sprzed drzwi wejściowych.

Okolicznością obciążającą wymiar kary była uprzednia czterokrotna karalność oskarżonej , w tym za przestępstwa przeciwko mieniu. Wobec oskarżonej była już uprzedni orzekana kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Nadto oskarżona prowadzi nieustabilizowany tryb życia, wskutek nadużywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych występują u niej zaburzenia o charakterze psychotycznym. Stan jej zdrowia nie ma osadzenia w chorobie natury psychicznej.

Szkoda nie została naprawiania w żadnej części.

Okoliczność łagodzącą stanowił młody wiek oskarżonej.

Kara w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu oraz słuszna w odczuciu społecznym.

Czyn 1 i 2

Pkt II

Z uwagi na charakter czynu i nienaprawienie szkody pokrzywdzonemu w żadnej części, zasadnym było nałożenie na oskarżoną w oparciu o art. 46 § 1 k.k. obowiązku naprawienia szkody zliczając jej wartość stosownie do wysokości wskazanych w poszczególnych zarzutach aktu oskarżenia ( tj. w kwocie 1170,11 zł )..

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Oskarżony

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował
określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez
stronę

BRAK

7. KOSZTY PROCESU

Przytoczyć okoliczności

Punkt

rozstrzygnięcia z wyroku

Pkt III i IV

Oskarżona niedawno opuściła zakład karny, nie ma żadnego majątku , przed osadzeniem w innej sprawie nie pracowała zarobkowo , toteż na zasadzie słuszności zwolniona została od kosztów sądowych w całości. Koszty sądowe , w tym koszty udzielonej przez adwokata pomocy prawnej z urzędu zostaną pokryte przez Skarb Państwa.

8. PODPIS