Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 47/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie II K 471/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Rażącej niewspółmierności kary łącznej pozbawienia wolności na skutek niezastosowania zasady pełnej absorbcji przy łączeniu kar jednostkowych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Skazanemu połączono kary wymierzone trzema wyrokami za cztery przestępstwa. Co prawda kwalifikacja tych przestępstw jest zbliżona ( dwukrotnie art. 178 a § 1 kk i dwukrotnie art. 178 a § 4 kk), ale dyrektywy wymiaru kary łącznej ( art. 85 a kk), tj. cele zapobiegawcze i wychowawcze kary oraz konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa nie przemawiają za tym, aby promować sprawcę, który kilkukrotnie dopuszcza się tych samych rodzajowo przestępstw nic nie robiąc sobie z kolejnych skazań. Ponadto oceniając postawę skazanego i kształtując karę tak, aby go wychować i osiągnąć cele zapobiegawcze Sąd bierze pod uwagę nie tylko te kary, które podlegały łączeniu, ale całokształt kryminalnej przeszłości skazanego. Tymczasem był on niezależnie od wyroków opisanych w części wstępnej wyroku łącznego dwukrotnie skazywany przez Sąd w Niemczech za analogiczne przestępstwa, przy czym wyrok łączny nie obejmuje tych kar z uwagi na treść art. 85 § 4 kk ( karta karna k. 6 - 7). Zatem skazany wielokrotnie jeździł w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi, nie można takiemu skazanemu sprowadzać wysokości kary łącznej do wysokości najsurowszej kary jednostkowej ( czyli stosować zasady pełnej absorbcji), bo w ten sposób nie zostanie w ramach kary łącznej oddana wielokrotność i uporczywość łamania przez niego prawa oraz brak krytycyzmu mimo kolejnych wyroków.

Nie jest również prawdą, że istotą wyroku łącznego ma być działanie na korzyść skazanego, nie wynika ro z treści przepisów. Co do argumentu, że wyrok łączny ma prowadzić do redukcji kar, to przecież w tej sprawie do takiej redukcji doszło, a skazany skorzystał na wyroku łącznym "zyskując" 1 rok pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary pozbawienia wolności Sąd poruszał się bowiem w granicach od 1 roku ( najsurowsza z kar jednostkowych ) do 2 lat i 10 miesięcy ( suma kary łącznej z wyroku opisanego w punkcie III części wstępnej zaskarżonego wyroku łącznego i kar jednostkowych z wyroków opisanych w punktach V i VI części wstępnej zaskarżonego wyroku łącznego ). Co prawda Sąd Rejonowy górną granicę w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku określił błędnie na 3 lata, ale ten błąd nie miał wpływu na treść wyroku, bo orzeczona kara łączna jest słuszna. Kara ta jest o rok krótsza od sumy kar i skazany zamiast spędzić w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy ( tak byłoby w wypadku przyjęcia zasady pełnej kumulacji kar albo odbywania ich po kolei ), będzie odbywał jedną karę łączną w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Tym samym doszło do istotnej redukcji kar. Argumenty związane z podjęciem przez skazanego terapii i związkiem przedmiotowym przestępstw zostały już wystarczająco w ten sposób uwzględnione.

Wniosek

O złagodzenie kary łącznej pozbawienia wolności poprzez zastosowanie zasady pełnej absorbcji przy łączeniu kar.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Kara łączna orzeczona w wyroku jest sprawiedliwa, nie zachodziły przesłanki do orzekania jej przy zastosowaniu zasady pełnej absorbcji.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok i wszystkie zawarte w nim rozstrzygnięcia.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok jest słuszny i sprawiedliwy.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Skazany nie ma istotnych dochodów, a będzie odbywał karę pozbawienia wolności.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Rozstrzygniecie o karze łącznej pozbawienia wolności

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana