Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 9/20

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Grzegorz Tyrka

Sędziowie: Małgorzata Andrzejewska

Patrycja Bogacińska-Piątek

po rozpoznaniu sprawy w dniu 18 maja 2020 w G.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. I., B. D.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w R.

o nagrodę jubileuszową

na skutek zażalenia powódek

na postanowieniezawarte w pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 12 kwietnia 2019r sygn. akt IV P 6/19

p o s t a n a w i a:

odrzucić zażalenie.

(-) sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) sędzia Grzegorz Tyrka (-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek

VIII Pz 9/20

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 1 marca 2019 roku wyznaczono termin rozprawy na dzień 12 kwietnia 2019 roku (k.94). Powódki mimo prawidłowego wezwania na termin rozprawy (k.99,100), nie stawiły się i nie wniosły o odroczenie rozprawy (k.104).

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w pkt 1 oddalił powództwo A. I. i B. D. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w R. o nagrodę jubileuszową, a w pkt 2 zasądził solidarnie od powódek na rzecz pozwanej kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok uprawomocnił się z dniem 6 maja 2019 roku.

Dnia 15 stycznia 2020 roku powódka A. I. wniosła o doręczenie odpisu wyroku, bowiem pozwana wezwała ją do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.

Dnia 22 stycznia 2020 roku doręczono powódce A. I. odpis wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku (k.117).

Dnia 26 stycznia 2020 roku powódki wniosły o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku i doręczenia go wraz z odpisem wyroku. Powódki dodały, że nie były świadome o odbyciu rozprawy w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Dodały, że wnosiły o odroczenie rozprawy, dołączając zaświadczenie lekarskie.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy odrzucił wniosek o doręczenie odpisu wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku z uzasadnieniem, albowiem jest on spóźniony.

Dnia 29 stycznia 2020 roku powódki wniosły zażalenie na pkt 2 wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku, domagając się jego zmiany poprzez odstąpienie od obciążenia ich kosztami zastępstwa procesowego. Powódki podały, że o rozstrzygnięciu sporu dowiedziały się, kiedy pozwana wezwała je do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego. Powódki zażalenie uzasadniły trudną sytuacją finansową i zdrowotną.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie powódek podlega odrzuceniu.

Do rozpoznania zażalenia wniesionego przez powódki należy stosować przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zmienione ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1469) – a contrario art. 9 ust. 4 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 357 § 1 k.p.c. postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 394 § 2 zdanie pierwsze termin do wniesienia zażalenia jest tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Warunkiem skutecznego złożenia zażalenia jest terminowe złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Powódki uchybiły terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Z akt sprawy wynika, że powódki zostały prawidłowo zawiadomione o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 12 kwietnia 2019 roku i nie składały wniosku o odroczenie rozprawy. Ostatnim dniem do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia był dzień 19 kwietnia 2019 roku. Natomiast dnia 26 stycznia 2020 roku powódki wniosły o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenia go wraz z odpisem wyroku. Zatem wniosek powódek był spóźniony.

Zgodnie z art. 397 § 3 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Natomiast zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą, lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

Skoro powódki nie złożyły w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenia wraz z odpisem orzeczenia, to na mocy art. 397 § 1 i § 3 k.p.c. w związku z art. 373 § 1 k.p.c. zażalenie należało odrzucić jako niedopuszczalne.

(-) sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) sędzia Grzegorz Tyrka (-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek