Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 147/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - P. Gintera

po rozpoznaniu dnia 21 sierpnia 2020 r. na rozprawie

sprawy M. P. , ur. (...) w O., syna S. i M. z domu F.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 739/18 za czyn z art. 209 § 1 kk – na podstawie art. 209 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ilości 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie (na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 22 lipca 2018 roku, godzina 19.45 do dnia 24 lipca 2018 roku, godzina 11.30);

II. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt III K 1044/18 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk – na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności (na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 27 listopada 2018 roku, godzina 12.30 do dnia 28 listopada 2018 roku, godzina 12.30);

przy czym skazany odbywa od dnia 22 czerwca 2020 roku karę pozbawienia wolności wynikającą z wyroku opisanego w punkcie II;

III. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 23 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 1016/19 za czyn z art. 209 § 1 i 1a kk – na podstawie art. 209 § 1a kk na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności (na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie od dnia 28 czerwca 2019 roku, godzina 17.50 do dnia 29 czerwca 2019 roku, godzina 10.00)

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk i art. 569 § 1 kpk wymierza skazanemu M. P. z wyroków opisanych w punktach I, II, III:

a/ łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku, na poczet której w oparciu o art. 63 § 1 kk zalicza skazanemu:

- okres od dnia 22 czerwca 2020 roku, od której to daty odbywa on karę pozbawienia wolności, wynikającą z wyroku opisanego w punkcie II;

- okres jego zatrzymania od dnia 22 lipca 2018 roku, godzina 19.45 do dnia 24 lipca 2018 roku, godzina 11.30, wynikający z wyroku opisanego w punkcie I;

- okres jego zatrzymania od dnia 28 czerwca 2019 roku, godzina 17.50 do dnia 29 czerwca 2019 roku, godzina 10.00, wynikający z wyroku opisanego w punkcie III;

2. stwierdza, iż w pozostałych częściach wyroki opisane w punktach I, II, III podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej r. pr. A. L. w B. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem kosztów nie opłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

4. zwalnia skazanego od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, którymi obciąża Skarb Państwa.