Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 252/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Staszkiewicz

Protokolant: Karolina Pałka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Bożeny Różańskiej

po rozpoznaniu na rozprawie 4 VIII 2020 roku sprawy:

J. C. ,

syna W. i T. z d. W.,

urodzonego (...) w J.,

skazanego:

1.  wyrokiem Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze z 31 V 2004 roku w sprawie II K 865/03, za czyn z art. art. 270 § 3 k.k., popełniony w okresie 18-19 IV 2003 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności – kara odbyta w okresie od 11 XII 2019 roku do 29 V 2020 roku;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 2 III 2020 roku w sprawie II K 1801/19, za czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony 28 IV 2004 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 miesięcy ograniczenia wolności – kara pozbawienia wolności jest odbywana od 29 V 2020 roku;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 5 III 2020 roku w sprawie II K 1753/19, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony 24 III 2004 roku, na karę roku ograniczenia wolności;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 5 VI 2020 roku w sprawie II K 1789/19 za czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony 4 V 2004 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 3 miesięcy ograniczenia wolności.

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 i 3 k.k. oraz art. 87 § 2 k.k. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z 19 VI 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, łączy kary pozbawienia wolności, wymierzone J. C. wyrokami opisanymi w punktach 2 i 4 części wstępnej oraz kary ograniczenia wolności, wymierzone wyrokami opisanymi w punktach 2-4 i wymierza mu łączne kary 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz roku i 3 ( trzech ) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne po 30 ( trzydzieści ) godzin miesięcznie;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k., na poczet orzeczonej wobec oskarżonego łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres od 29 V do 4 VIII 2020 roku;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k., umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w odniesieniu do wyroku, opisanego w punkcie 1 części wstępnej;

IV.  zwalnia skazanego od zapłaty kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 252/20

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

31 maja 2004 roku

II K 865/03

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

2 marca 2020 roku

II K 1801/19

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

5 marca 2020 roku

II K 1753/19

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

5 czerwca 2020 roku

II K 1789/19

0.1.Inne fakty

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

przeciętna opinia o zachowaniu skazanego w zakładzie karnym

opinia

8-11

1.2.1.2.

wcześniejsza karalność skazanego

dane o karalności

14-15

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

opinia

dokumenty uznane za dowody zostały sporządzone przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Strony nie kwestionowały ich rzetelności.

dane o karalności

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - wyrok z 2 marca 2020 roku w sprawie II K 1801/19

kara 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 10 miesięcy ograniczenia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - wyrok z 5 marca 2020 roku w sprawie II K 1753/19

kara roku ograniczenia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - wyrok z 5 czerwca 2020 roku w sprawie II K 1789/19

kara 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 3 miesięcy ograniczenia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

wszystkie kary wymienione powyżej nie zostały dotąd wykonane. Czyny, których dotyczyły skazania popełniono w 2004 roku, a więc przed rozpoczęciem obywania którejkolwiek z tych kar. Kary te są dwóch rodzajów - pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności. W odniesieniu do tych ostatnich kar nie wydano postanowień o zarządzeniu zastępczej kary pozbawienia wolności. Nie zachodzą więc przesłanki do połączenia ich z karami pozbawienia wolności, zgodnie z aktualnym brzmieniem oraz 87 § 1 k.k. Suma kar pozbawienia wolności podlegających połączeniu wynosiła 6 miesięcy. Zachodziły więc warunki do orzeczenia łącznych kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności na podstawie art. 87 § 2 k.k. Łączeniu nie podlegała kara orzeczona w sprawie II K 865/03 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - została już wcześniej w całości wykonana.

Art. 81 ust. 1 ustawy z 19 VI 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 nakazuje, w przypadku, gdy łączeniu podlegają kary orzeczone wyrokami prawomocnymi przed wejściem w życie tej ustawy, stosowanie przepisów kodeksu karnego obowiązujących do tego dnia. Nie mógł znaleźć tu zatem zastosowania art. 4 § 1 k.k., wspomniany przepis jednoznacznie wskazuje, do jakich norm należało się odwołać.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

przy orzekaniu kar łącznych sąd miał na uwadze bliskość czasową czynów skazanego oraz ich bardzo duże podobieństwo, ale też postawę J. C. podczas izolacji w zakładzie karnym - jest on bierny, nie uczestniczy w oferowanych możliwościach przyspieszenia resocjalizacji. Był też wcześniej karany, co wskazuje na jego sporą demoralizację. Dlatego kary wymierzono z zastosowaniem zasady asperacji, bliskiej absorpcji. Ich wysokość ustalono na 4 miesiące pozbawienia wolności oraz rok i 3 miesiące ograniczenia wolności. Stosownie do art. 86 § 3 k.k. określono na nowo wymiar pracy na cele społecznie użyteczne w ramach łącznej kary ograniczenia wolności. Brak było podstaw do ustalenia go inaczej, niż na poziomie przeciętnym. Skazany będzie musiał zdobywać środki na własne utrzymanie, nie musi łożyć jednak na inną osobę. Dlatego zobowiązano go do pracy po 30 godzin miesięcznie.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt III

na poczet łącznej kary pozbawienia wolności zaliczono okres odbywania przez skazanego jednej z kar podlegających łączeniu - od 29 V do 4 VIII 2020 roku.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt IV

skazany nie uzyskuje dochodów, nie posiada majątku. Nie byłby w stanie pokryć kosztów postępowania. Dlatego, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolniono go od ich zapłaty.

1.PODPIS