Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 436/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, II Wydział Karny z dnia 27 stycznia 2020 r., wydany w sprawie o sygn. akt II K 917/19, dotyczący D. Z. w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

3.1

Oskarżyciel publiczny zarzucił rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności w wymiarze 8 miesięcy, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym w sytuacji, gdy stopień winy oraz stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego, przypisanego oskarżonemu, wynikające z faktu wielokrotnego uprzedniego skazania za przestępstwa podobne z art. 286§ 1 kk na kary nieizolacyjnej należy uznać za duże, a zasady prewencji indywidualnej, jak i powszechnej przemawiają za orzeczeniem wobec oskarżonego kary surowszej tj. kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,- gdyż tylko taka kara spełni swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Ustosunkowując się zaś do zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonej kary 8 miesięcy ograniczenia wolności, to w tym przypadku Sąd Okręgowy nie podzielił argumentacji oskarżyciela publicznego.

Zauważyć należy, że za czyn z art. 286 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 37 a k.k. sąd a quo orzekł wobec oskarżonego karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, a więc orzekł karę o charakterze wolnościowym zamiast kary pozbawienia wolności, zwracając szczególną uwagę na cel wychowawczy oddziaływania na oskarżonego.

Sąd Okręgowy pragnie zauważyć należy, iż zastosowanie instytucji uregulowanej w art. 37a k.k. w każdym jednym przypadku uzależnione jest od decyzji sądu. Co więcej norma z art. 37a k.k. stanowi pewnego rodzaju odstępstwo od zasady, zgodnie z którą - za przypisany czyn wymierzana jest kara, która przewidziana została jako sankcja karna za konkretne przestępstwo. Stąd też sięgając po uregulowanie z art. 37a k.k. sąd za każdym razem obowiązany jest do indywidualnego podejścia i całościowego przeanalizowania konkretnego przypadku. W sprawie niniejszej, co wynika z treści uzasadnienia- Sąd I instancji wskazał jakimi przesłankami się kierował, stosując wobec oskarżonego, zakwestionowaną przez Prokuratora, represję karnej za przypisany mu czyn. Ustalając społeczną szkodliwość czynu oraz stopień Sąd I instancji uznał, że kara 8 miesięcy ograniczenia wolności, będzie właściwą reakcją na zachowanie oskarżonego w kontekście przypisanego mu przestępstwa. Zdaniem Sądu Okręgowego, słusznie Sąd I instancji znalazł podstawy do zastosowania wobec oskarżonego instytucji z art. 37a k.k. Oskarżony jest osobą stosunkową młodą, a kara ograniczenia wolności, którą będzie wykonywał, bez wątpienie będzie miała wobec niego charakter wychowawczy. Sąd Okręgowy ma na uwadze okoliczności podniesione przez Prokuratora w apelacji, a więc wielokrotną uprzednią karalność oskarżonego, nie mniej należało zważyć, że oskarżony popełnił czyn zabroniony objęty niniejszym postępowaniem w dniach 1-3 luty 2019, a więc zanim zapadło większość wyroków wobec oskarżonego. Dlatego też nie można mówić w niniejsze sprawie, że oskarżony rażąco lekceważył sobie zapadłe w jego sprawach wyroki, w sytuacji, gdy dopiero po dacie 1-3 luty 2019r., oskarżony popełnił kolejne 6 przestępstw, za które został prawomocnie skazany. Sąd Okręgowy zauważa oczywiście fakt, że oskarżony przed datą popełnienia przestępstwa w niniejszej sprawie, był również karany wyrokami Sądów, wymienionymi przez Prokuratora w apelacji, jednakże z uwagi na jego młody wiek, wymierzona kara o charakterze wolnościowym, w ocenie Sądu spełni zadania prewencji indywidulanej wobec oskarżonego. Także wymierzona oskarżonemu kara 8 miesięcy ograniczenia wolności nie razi surowością. Jak wynika z pisemnych motywów zaskarżonego wyroku Sąd I instancji przy wymiarze kary za zarzucony oskarżonemu aktem oskarżenia czyn miał na uwadze wszelkie okoliczności, które stanowią przesłanki wymiaru kary i są określone w art. 53 § 1 i 2 k.k. Uzasadnienie Sądu Rejonowego w tym zakresie jest wyczerpujące i Sąd Okręgowy w pełni je akceptuje i podziela.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzeniu oskarżonego kary 8 miesięcy pozbawienia wolności.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec nieuwzględnienia zarzutu wniosek uznać należało za niezasadny.

Lp.

3.2

Oskarżyciel publiczny zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść wyroku, polegający na niesłusznym zwolnieniu oskarżonego od kosztów postępowania pomimo faktu, iż wymieniony dopuścił się kolejnego przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jest osobą młodą, 24-letnią, bezrobotną, nie kontynuuje nauki, może więc z pewnością podjąć zatrudnienie i podołać obowiązkowi uiszczenia kosztów postępowania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Ustosunkowując się do powyższego zarzutu należy stwierdzić, że z przepisów kodeksu postępowania karnego wynika, iż regułą winno być obciążenie skazanego kosztami procesu, zaś czymś wyjątkowym zwolnienie od ponoszenia tych kosztów. Zwolnienie takie może nastąpić jedynie przy zaistnieniu przesłanek wskazanych w art. 624 § 1 k.p.k., gdy istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie tych kosztów byłoby zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r., II AKa 98/12, LEX nr 1217813; por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r., II AKa 232/14, Legalis nr 1169115,). Podkreślić należy, iż przesłanką zwolnienia na podstawie art. 624 k.p.k. od zapłaty kosztów sądowych jest stwierdzenie podstaw do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów. W ocenie Sądu Okręgowego w sprawie zaistniały przesłanki, do zwolnienia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów procesu, mając na uwadze brak jakichkolwiek dochodów oraz jego status osoby bezrobotnej. Okoliczność podniesiona przez Prokuratora, że oskarżony nie uczy się i może podjąć zatrudnienia, mając na uwadze realia sytuacji osobistej oskarżonego, nie może być uwzględniona.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od oskarżonego kosztów postępowania w całości.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec nieuwzględnienia zarzutu wniosek uznać należało za niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1

Przedmiot utrzymania w mocy

wyrok wskazany w sekcji 1.1. części wstępnej niniejszego uzasadnienia

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego należało utrzymać w mocy. Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji są prawidłowe, a orzeczona kara nie może zostać uznana za nadmiernie łagodną.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

_____________________________________________________

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

___________________________________________________________________________________

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

________________________________________________________________________________________

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

______________________________________________________________________________________

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

_______________________________________________________________________________________

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

__________________________________________________________________________________________________

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Orzeczenie o kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze oparto na treści art. 624 § 1 k.p.k.

7.  PODPIS

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżyciel publiczny

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok został zaskarżony w części co do orzeczenia o karze.

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana