Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 7/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Fal

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Cichanowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. w B.
sprawy z wniosku Syndyka masy upadłości K. J.

z udziałem T. J., J. J. (1), B. J.

o podział majątku wspólnego i dział spadku po W. J. (1)

1.  ustala, że w skład wspólności majątkowej małżeńskiej W. J. (1) i T. J. wchodzą:

a.  prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego
w B. na osiedlu (...) mieszkanie numer (...), dla którego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie urządzona jest księga wieczysta Nr (...) wraz ze związanym z nim udziałem
w nieruchomości wspólnej oraz we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie urządzona jest księga wieczysta numer (...) o wartości 124.000,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych),

b.  prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem położonej
w B. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 797
o powierzchni 0,0020 ha, dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie księga wieczysta (...) o wartości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych);

2.  ustala, że w skład spadku po W. J. (1) wchodzi udział wynoszący 1/2 (jedną drugą) części składników majątkowych opisanych w punkcie 1 postanowienia;

3.  dokonuje podziału majątku wspólnego W. B. i T. małżonków J. i działu spadku po W. J. (1) w ten sposób, że składniki majątkowe wymienione
i szczegółowo opisane w punkcie 1 postanowienia przyznaje na wyłączną własność uczestnika T. J., syna K. i Z.;

4.  tytułem spłaty zasądza od uczestnika T. J. na rzecz wnioskodawcy Syndyka masy upadłości K. J. kwotę 35.500,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) płatną w dwóch ratach w następujący sposób:

a.  kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) płatna w terminie
7 (siedmiu) dni od uprawomocnienia się postanowienia,

b.  kwota 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych) płatna
w terminie 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia,

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

5.  zasądza od uczestnika T. J. na rzecz wnioskodawcy Syndyka masy upadłości K. J. kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania, a w pozostałym zakresie ustala, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 7/20

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2019 roku Syndyk masy upadłości K. J. reprezentowany przez radcę prawnego D. P. wniósł o dział spadku po W. J. (2) i zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego położonego w B. na os. (...) mieszkanie numer (...) dla którego urządzona jest księga wieczysta (...) o wartości 124.000,00 zł oraz nieruchomości położonej w B. na ul. (...), dla której urządzona jest księga wieczysta numer (...) o wartości 18.000,00 zł poprzez przyznanie tych składników na rzecz uczestnika T. J. i przyznanie spłaty na rzecz syndyka masy upadłości upadłej K. J..

Na rozprawie uczestnik T. J. przyłączył się do wniosku, wniósł o przyznanie mu na wyłączną własność obu nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz syndyka upadłej K. J..

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Nieruchomość stanowiąca odrębną własność lokalu położnego w B. na osiedlu (...) mieszkanie numer (...) stanowiła współwłasność majątkową małżeńską T. J. i W. J. (1). Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta (...).

Nieruchomość ta na dzień otwarcia spadku miała wartość 124.000,00 zł.

(okoliczności niesporne; wydruk księgi wieczystej numer (...) – k. 100-103)

Nieruchomość oznaczona numerem 797 położna w B. na ulicy (...) o powierzchni 0,0020 ha zabudowana garażem stanowiła współwłasność majątkową małżeńską T. J. i W. J. (1). Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta (...).

Nieruchomość ta na dzień otwarcia spadku miała wartość 18.000,00 zł.

(okoliczności niesporne; wydruk księgi wieczystej numer (...) – k. 96-99)

W dniu 10 stycznia 2011 r. zmarła W. J. (1). Spadek po niej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie I Ns 412/15 nabyli: mąż T. J. oraz córka K. J. po 1/2 każde z nich.

(dowód: postanowienie k. 77, odpis skrócony aktu zgonu k. 67 – akt sprawy I Ns 412/15 Sądu Rejonowego w Bełchatowie)

W skład spadku po W. J. (1) poza wyżej opisanymi nieruchomościami nie wchodzą żadne inne składniki majątkowe.

(dowód: zeznania uczestnika T. J. – k. 105; zeznania uczestniczki J. J. (1) – k 105; zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego uczestnika B. K. J. – k. 105)

Postanowieniem z dnia 5 września 2018 r. w sprawie V GU 61/18 of Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił upadłość dłużniczki K. J. nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu likwidacji jej majątku. Sąd wyznaczył na syndyka masy upadłości P. B. (numer licencji (...)).

(dowód: kopia postanowienia – k. 9)

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie V GUp 89/18 of Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim wyraził syndykowi upadłej K. J. zgodę na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności w trybie przejęcia całości nieruchomości przez innego współwłaściciela i spłatę masy upadłości w kwocie nie mniejszej niż wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę B. W. albo sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości.

(dowód: kopia postanowienia – k. 89)

Uczestnik T. J. jest emerytem. Miesięczna wysokość jego emerytury wynosi 2.900,00 zł netto. Posiada oszczędności w wysokości 20.000,00 zł, nie posiada innych osób na utrzymaniu. Pomaga finansowo w utrzymaniu córce K. J. i jej rodzinie.

(dowód: zeznania uczestnika T. J. – k. 105; zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniego uczestnika B. K. J. – k. 105)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Przedmiotem podziału w niniejszej sprawie jest spadek po W. J. (1), podział jej majątku wspólnego z T. J. oraz zniesienie współwłasności.

Z treści art. 684 k.p.c., wynika, że sąd spadku w postępowaniu działowym winien ustalić skład i wartość spadku. Strony zgodnie wskazały skład spadku i jego wartość; uczestnik przyznał wartość majątku spadkowego wskazaną przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 687 k.p.c. Sąd powinien dążyć do zgodnego działu spadku.
W przypadku braku takiej możliwości stosownie do art. 623 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. gdy zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, Sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli
z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonał podziału spadku w naturze przyznając zgodnie z wnioskami stron, w szczególności stanowiskiem uczestnika T. J. przyznając mu wszystkie składniki majątku spadkowego i znosząc między współwłaścicielami współwłasność.

Łączna wartość majątku spadkowego wyniosła 142.000,00 zł, przy czym udział upadłej dłużniczki K. J., której masę upadłości reprezentuje wnioskodawca wynosił 1/4. W tej sytuacji wnioskodawcy należała się spłata
w wysokości 35.500,00 zł.

Zgodnie z art. 212 §3 k.c. mającym zastosowanie do działu spadku jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową i osobistą uczestnika T. J. obciążonego spłatą na rzecz wnioskodawcy Sąd rozłożył spłatę na dwie raty; pierwsza w wysokości 20.000,00 zł płata w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia – wobec oświadczenia uczestnika o gotowości natychmiastowej spłaty w tej wysokości; druga w wysokości 15.500,00 zł płatna w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia, by uczestnik miał możliwość zgromadzenia w tym czasie oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki na spłatę należności w instytucji finansowej.

Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach sądowych był art. 520 §1 i §2 k.p.c. Strony w równym stopniu były zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy. Stąd też Sąd zasądził na rzecz wnioskodawcy kwotę 500 zł tytułem części kosztów postępowania (połowy opłaty sądowej od wniosku), a w pozostałym zakresie stwierdził, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie we własnym zakresie.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia wraz z odpisem uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.