Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK529/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. S.

w okresie od 01.10.2019 r. do 02.03.2020 r. w B., woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna N. S., określonego co do wysokości ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 15.10.2019 r., sygnatura akt III RC 211/19, w kwocie po 300 złotych miesięcznie, narażając w/w uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. S. jest ojcem N. S..

odpis skrócony aktu urodzenia

k. 27

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 15 października 2019 r. w sprawie sygn. akt III RC 211/19 określono co do wysokości obowiązek alimentacyjny P. S. na rzecz syna w kwocie po 300 zł miesięcznie.

kserokopia Ugody z dnia 15 października 2019 r.

k. 2

P. S. w okresie od 01 października 2019 r. do dnia 02 marca 2020 r. nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku narażając w ten sposób N. S. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a zaległości z tego tytułu stanowią równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. W tym okresie N. S. był zmuszony do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Oskarżony nie interesował się synem.

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego

k. 1

Decyzja SR.421.1.24.2020 z dnia 07 lutego 2020 r.

k. 3

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

k. 5

Informacja MOPS dot. korzystania ze świadczeń

k. 6

Informacja o stanie zaległości

k. 41-42

wyjaśnienia oskarżonego

k. 139, k. 93-96

zeznania J. K.

k. 139 odwrót

P. S. korzystał ze świadczeń społecznych z (...) w B.. Nie pobierał świadczeń z Miejskiego środka Pomocy Społecznej w B.. W okresie od 14 października 2019 r. do dnia 13 lutego 2020 r. był zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Z dniem 14 lutego 2020 r. został wykreślony z ewidencji osób bezrobotnych z powodu przerwania stażu z własnej winy.

Informacja MOPS dot. korzystania ze świadczeń

k. 6

Informacja z PUP w B.

k. 17

Informacja z (...) B.

k. 19

zeznania J. K.

k. 139 odwrót

P. S. był uprzednio wielokrotnie karany sądownie za popełnienie przestępstw, w tym dwa razy za czyny z art. 209 § 1a kk. W okresie od 03 marca 2020 r. odbywa karę pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1a kk

notatka urzędowa

k. 8, k. 9

odpis wyroku SR w Bełchatowie II K 434/19

k. 16

karta karna

k. 106-107

odpisy wyroków SR w Bełchatowie

k. 128-129

Oskarżony jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowych.

informacja z Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Bełchatów

k. 61-79

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

kserokopia Ugody z dnia 15 października 2019 r.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

Decyzja SR.421.1.24.2020 z dnia 07 lutego 2020 r.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

Informacja MOPS dot. korzystania ze świadczeń

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

notatka urzędowa

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

odpis wyroku SR w Bełchatowie II K 434/19

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

odpis skrócony aktu urodzenia

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

Informacja z PUP w B.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

Informacja z (...) B.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

Informacja o stanie zaległości

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

informacja z Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Bełchatów

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

karta karna

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

odpisy wyroków SR w Bełchatowie

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji, treść nie budząca wątpliwości, niekwestionowana przez strony. Koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym.

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Nie kwestionował, że nie uiszczał alimentów na rzecz syna.

zeznania J. K.

Logiczne, spójne i konsekwentne. Korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

P. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 209 § 1 i 1a kk. W szczególności, oskarżony jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swojego syna, zaś w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w dniu 15 października 2019 r. w sprawie sygn. akt III RC 211/19 określono wysokość alimentów na rzecz N. S.. W przypisanym okresie P. S. nie spełniał swojego obowiązku i powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych. Oskarżony – jako osoba młoda i zdrowa - miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji (mimo posiadania statusu bezrobotnego). Mógł podejmować się chociażby prac dorywczych. W efekcie natomiast zaniechania realizacji ciążących na nim obowiązków, naraził swojego syna na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem J. K. zmuszona została do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej m.in. z zasiłku rodzinnego.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. S.

1.

I.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 209 § 1a kk wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd uznał, że tak wymierzona kara jest współmierna do winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu, która definiowana jest nie tylko przez rodzaj dobra prawnie chronionego, które zostało naruszone, a którym w niniejszym przypadku jest dobro rodziny - małoletniego dziecka. Na społeczną szkodliwość tego zachowania wpływają też rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, jak też waga naruszonych obowiązków, motywacja sprawcy, czy rodzaj i stopień naruszenia przez niego reguł ostrożności. Oskarżony bez wyraźnego powodu zaniechał łożenia na utrzymanie swojego syna. Pomimo pozostawania bez stałej pracy, mógł podejmować się chociaż prac dorywczych i choć w części starać się realizować swój obowiązek. Konsekwencje jego zachowania natomiast poniósł jego syn, któremu matka nie byłaby w stanie zapewnić godnych warunków życia i zaspokoić jego podstawowych potrzeb, gdyby nie korzystała ze świadczeń pomocy społecznej.

Oskarżony ponadto był już karany dwukrotnie za czyny z art. 209 § 1a kk i kary w systemie wolnościowym (probacyjnym) nie przyniosły zamierzonego efektu, a oskarżony wrócił na drogę przestępstwa.

Na korzyść oskarżonego przypisać należy przyznanie się do winy.

Nie zachodziła możliwość warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności z uwagi na fakt, iż oskarżony w czasie popełnienia przestępstwa w niniejszej sprawie był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności. (art. 69 § 1 kk)

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

W oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, bowiem posiada on zaległości alimentacyjne, obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.

7.  Podpis