Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV U 133/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 1 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania T. K.

przeciwko Komendantowi Powiatowej Policji w K.

o jednorazowe odszkodowanie przysługujące w razie chorób pozostających w związku ze służbą w Policji – w związku z niewydaniem decyzji

ustala prawo powoda T. K. do jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie chorób pozostających w związku ze służbą w Policji w kwocie 19.680 zł i jednocześnie stwierdza, że niewydanie decyzji nastąpiło bez rażącego naruszenia prawa przez Komendanta Powiatowej Policji w K..

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2018r. powód T. K. wniósł odwołanie do Sądu Rejonowego w (...)w związku z niewydaniem w terminie prawem określonym decyzji administracyjnej ustalającej wysokość należnych mu świadczeń publicznoprawnych i braku podjęcia przez Komendanta Powiatowego Policji działań czy czynności zmierzających do załatwienia sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki - art. 38 ust 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Powód wniósł o przyznanie należności finansowych prawem przepisanych, a związanych z kosztami postepowania sądowego oraz ustalenie i przyznanie od Skarbu Państwa słusznego zadośćuczynienia za naruszenie prawa powoda do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki i braku należytej staranności w toku postepowania o odszkodowanie. Uzasadniając odwołanie powód wskazał, iż na jego wniosek z dnia 1 marca 2016 r. przed Komendantem Powiatowym Policji w K. wszczęte zostało postepowanie administracyjne zarejestrowane do liczby dziennika (...) mające na celu ustalenie związku choroby stanowiącej podstawę trwałej niezdolności do służby czynnej w Policji i prawa do policyjnej renty inwalidzkiej ze szczególnymi warunkami, lub właściwościami tej służby, oraz ustalenia prawidłowego, co do norm prawnych, uszczerbku na zdrowiu uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie odszkodowania prawem z przywołanej ustawy należnego. Pomimo upływu ustawowego terminu do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie wynikającego z Kodeksu P. Administracyjnego postepowanie trwało w dalszym ciągu w chwili wniesienia odwołania.

W odpowiedzi na pozew Komendant Powiatowy Policji w K. wskazał, że w dniu 1 marca 2016 r. na wniosek T. K. wszczęte zostało postepowanie administracyjne, mające na celu wydanie decyzji w sprawie przyznania mu świadczenia odszkodowawczego, przysługującego w razie chorób pozostających w związku ze służbą w Policji. Strona pozwana wskazała, że w celu wydania decyzji świadczenia odszkodowawczego – co leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. – niezbędne jest prawomocne orzeczenie resortowej komisji lekarskiej, a zwłoka w zakresie wydawania decyzji kończącej postepowanie nie wynika z czynności, jakie podejmowane są przez organ prowadzący to postepowanie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego (...) Sąd uznając, iż sprawa dotyczy jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze służba w Policji uznał się za niewłaściwy miejscowo i rzeczowo i przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w (...) w Ś..

Pismem z dnia 28 stycznia 2018 r. powód wniósł o wydanie przez Sąd orzeczenia nakazującego Komendantowi Powiatowemu Policji w K. wydanie prawem wymaganej decyzji administracyjnej uwzględniającej prawo do odszkodowania za dwudziestoprocentowy uszczerbek na zdrowiu wraz z rozpoznaniem prawa strony do odsetek ustawowych w tym przedmiocie, bowiem jak twierdzi decyzją nr (...) r. (...) w P. prawomocnie ustalono dwudziestoprocentowy i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wyrokiem wydanym w sprawie dnia 18.09.2018r. sąd oddalił odwołanie powoda. na skutek apelacji powoda wyrok został uchylony a sprawa została przekazana do ponownego, merytorycznego rozpoznania ( (...)

Sąd ustalił

następujący stan faktyczny:

Pismem z dnia 9 lutego 2016 r. (wpływ dnia 12 lutego 2016 r.) powód T. K. wniósł do Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. o wszczęcie postępowania odszkodowawczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, w związku ze stwierdzeniem prawem określonych okresach zaistnienia chorób mieszczących się w katalogu określonym przepisami, za które rzeczone świadczenie przysługuje. Sprawa została przekazana Komendantowi Powiatowemu Policji w K., jako organowi właściwemu, który w dniu 1 marca 2016 r. zawiadomił powoda o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji w sprawie przyznania powodowi świadczenia odszkodowawczego przysługującego w razie chorób pozostających w związku ze służbą w Policji. Komendant niezwłocznie podjął czynności w celu ustalenia zasadności i wysokości świadczenia odszkodowawczego. W dniu 22 marca 2016 r. decyzją Komendanta Powiatowego Policji w (...) powołano nieetatowy zespół jako organ doradczy i opiniotwórczy komendanta. Do zadań zespołu należało dokonanie przeglądu dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie i sformułowanie wniosku dotyczącego wydania decyzji w sprawie przyznania odszkodowania, o które wniósł powód. W dniu 8 kwietnia 2016 r. powołany zespół złożył sprawozdanie w którym stwierdził, że nie może się pozytywnie ustosunkować do roszczeń powoda i przyznać mu świadczenia odszkodowawczego przysługującego w razie chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

DOWÓD: akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. – k. 6

Pismem Komendanta Powiatowego Policji w K. z dnia 13 kwietnia 2016 r. powód został poinformowany o przysługującym mu prawie do czynnego udziału w prowadzonym postepowaniu, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz złożonych żądań. W dniu 22 kwietnia 2016 r. powód został zaznajomiony z aktami sprawy, w wyniku czego wniósł o uzupełnienie akt postępowania o badanie uciążliwości służby na zajmowanych stanowiskach przez właściwą komisję pod kontem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o skierowanie go na komisję lekarską.

DOWÓD: akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

Postanowieniem Komendanta Powiatowego Policji w K. z dnia 30 marca 2016 r, powód na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 – tekst jednolity) został poinformowany, że nie udało się zakończyć postępowania w ciągu miesiąca z przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie wyznaczono termin zakończenia postepowania, który upływał w dniu 30 kwietnia 2016 r. Kolejnymi decyzjami termin wydania decyzji kończącej postepowanie był przedłużany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postepowania administracyjnego. Ostatnia znajdująca się w aktach sprawy decyzja z dnia 29 marca 2018 r. wyznaczyła nowy termin zakończenia postępowania, który upływał w dniu 30 kwietnia 2018 r.

DOWÓD: akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

W dniu 16 maja 2016 r. powód został skierowany do Rejonowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we W. w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

Orzeczeniem (...) nr Wr – 990- (...) Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych we W. ustalono 10% uszczerbek na zdrowiu powodowa w związku z narastającymi zaburzeniami depresyjno-lekowymi powoda. Powód odwołał się od orzeczenia, w wyniku czego orzeczeniem (...)/Po Nr (...)UC/ (...) Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Wpraw Wewnętrznych Składu (...) w P. zaskarżone orzeczenie zostało uchylone, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez (...) Rejonową Komisją MSW we W.

DOWÓD: orzeczenie (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia 13 czerwca 2017 r. – k. 23-26;

orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia 12 lipca 2017 r. – k. 27-28;

akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

Decyzją nr (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia 21 listopada 2017 r. umorzono w całości postępowanie dotyczące ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby emerytowanego funkcjonariusza Policji Pana T. K. w związku z odmową osobistego stawiennictwa powoda na ponowne badanie przed komisją w wyznaczonym terminie. Od tejże decyzji ponownie odwołał się powód, w związku z czym Decyzją nr (...) z dnia 13 grudnia 2017 r. Centralnej Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych Składu (...) w P. zaskarżoną decyzję o umorzeniu postepowania uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia i wydania orzeczenia

DOWÓD: decyzja (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia 21 listopada 2017 r. – k. 29-30.

decyzja Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. – k. 31-32;

akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

W dniu 29 stycznia 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wszczął postepowania w sprawie wniosku Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji składu orzekającego Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia decyzji (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej we W. nr (...) z dnia 21 listopada 2017 r. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. ( (...) (...)- (...)) umorzono postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji. Centralna Komisja Lekarska w dniu 28 marcu 2018 r. wniosła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2018 r. ( (...) (...)- (...)) zaskarżona decyzja z dnia 9 marca 2018 r. została utrzymana w mocy.

DOWÓD: akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 28 marca 2018 r. – k. 54-55;

zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 16 kwietnia 2018 r. – k. 53;

decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2018 r. – k. 56-58.

Centralna Komisja Lekarska wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2018 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia 9 marca 2018 r., znak (...) (...)- (...).

DOWÓD: akta Komendanta Powiatowego Policji w K. – w zał.;

skarga Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. – k. 75-80.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd dodatkowo ustalił:

Powód w okresie pracy w Policji pracował w służbie operacyjnej, zajmował się najcięższymi sprawami a szczególne właściwości tej służby wywołały u niego jeszcze w czasie służby chorobę zawodową- neurastenię z zaburzeniami lękowo- depresyjnymi dającą uszczerbek na zdrowiu powoda – 20%. Z powodu tejże choroby stał się niezdolny do służby w 2013r.

Dowód: opinia biegłego sądowego psychiatry k. 188- 191

Organ rentowy na dzień orzekania nie wydał decyzji w sprawie. /bezsporne/

W tak ustalonym stanie faktycznym

Sąd zważył :

Odwołanie należało uznać za zasadne .

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się na dowodach z dokumentów, w tym z akt Komendanta Powiatowego Policji w K. i dowodach z dokumentów przedłożonych przez strony. Żadna ze stron nie podważała ich prawdziwości i autentyczności. Co do wysokości uszczerbku na zdrowiu sąd usunął wątpliwości co do jego wysokości poprzez opinię biegłego sądowego psychiatry , która nie była kwestionowana.

Roszczenie powoda oparte było o art. 38 ust 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r., poz. 1448 – tekst jednolity) stanowiącego, iż odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje także w razie niewydania decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia odszkodowawczego bądź powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu. Odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

Zgodnie z treścią art. 477 14 § 3 kpc jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji, sąd w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ do wydania decyzji w określonym terminie zawiadamiając o tym organ nadrzędny, albo orzeka co do istoty sprawy; jednocześnie sąd stwierdza, czy niewydanie decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa.

W ocenie Sądu w prowadzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w K. na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie doszło do przewlekłości wynikającej z działania lub zaniechania organu wydającego decyzję, czyli Komendanta Powiatowego Policji w K. i w tym zakresie sąd podziela wnioski poprzedzającego składu orzekającego, co prowadziło do negatywnego stwierdzenia tej kwestii w wyroku, tzn. nie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa.

Co do orzeczonego na podstawie powołanego przepisu odszkodowania sąd zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, świadczenia odszkodowawcze przysługują funkcjonariuszowi Policji, (…) zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku albo choroby. Przepis art. 9 pkt 2 w/w ustawy stanowi, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz albo funkcjonariusz zwolniony ze służby: doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby.

Jak zaś wynika z art. 4 w/w ustawy, za chorobę uznaje się chorobę spowodowaną działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku służby albo chorobę, która została wymieniona w wykazie chorób pozostających w związku z pełnieniem służby, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 1 albo 2. Za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku albo choroby, zwany dalej "uszczerbkiem na zdrowiu", uznaje się:

1) stały uszczerbek na zdrowiu, przez który należy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, albo 2) długotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez który należy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, jednak rokuje poprawę.

Z jasnej, konkretnej i niezakwestionowanej przez żadną ze stron dokumentacji zgromadzonej w aktach w korelacji z opinią biegłego wynika, że za datę uszczerbku na zdrowiu uznać należy rok 2013, a ze służby został zwolniony 16 czerwca 2014r. A zatem przesłanki ustawowe zostały spełnione.

Co do ewentualnego zarzutu przedawnienia wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8.08.2007 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II UK 23/07, po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy) ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu.

Choroba stwierdzona u powoda od 2013r. została wymieniona w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 25.04.2019r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, (...) Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, (...)Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, a także w poprzednim rozporządzeniu z dnia z dnia 26.06.2014r., które z mocy art. 48 ustawy z dnia 4.04.2014r. a contrario znajdują w niniejszej sprawie zastosowanie. Okoliczność ta wynika nie tylko z treści powołanego przepisu, ale pośrednio również z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15.08.2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt III UK 48/17, gdzie potwierdzono, że literalna wykładnia powołanego przepisu (art.48 ) wskazuje, że datą wyznaczającą reżim prawny jest moment wszczęcia postępowania o świadczenie (odszkodowanie).

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie powołanych przepisów, przepisu art. 13 powołanej ustawy z dnia 4.04.2014r., w oparciu o art. 477 14 § 2 k.p.c zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji.