Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 383/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa T. Ż.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

oraz sprawy z powództwa D. Ż.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt I C 1231/16 dotyczące powoda D. Ż.

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 225 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 383/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku wydanym w dniu 29 05 219r. uwzględnił w całości powództwa powodów D. Ż. oraz T. Ż. oraz zasądził od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej

w W. na ich rzecz odpowiednio kwoty: 7.017zł i 10.417zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, między innymi uznając, że każdemu z nich należy się od pozwanej zwrot poniesionych przez nich kosztów zastępstwa procesowego w kwotach po 4.800zł.

Orzeczenie zaskarżył pozwana (...) Spółka Akcyjna w W. w części zasądzającej na rzecz każdego z powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego ponad kwotę 3.600zł.

Wnosiła o zmianę zaskarżonych orzeczeń i zasądzenie od niej na rzecz każdego z powodów zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości po 3.600zł.

Zarzuciła, że przy ferowaniu orzeczeń naruszono prawo procesowe, regulację art. 98 k.p.c. w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r.

w sprawie opłat za czynności radców prawnych przez ich niewłaściwe zastosowanie

i przyjęcie, że powodom należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego w pełnej wysokości dla każdego z nich, podczas, gdy zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 12 1963r. „radcy prawnemu zastępującemu kilka osób przysługuje jedno wynagrodzenie”.

Powód D. Ż. wniósł o oddalenie zażalenie i zasądzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje:

Przy wniesieniu zażalenia umknęło uwadze skarżącej, że zaskarżone orzeczenie o zwrocie poniesionych przez powoda kosztów zastępstwa procesowego zapadło

w wyroku wydanym w dwóch sprawach, formalnie połączonych przez Sąd pierwszej instancji do ich łącznego rozpoznania (zarządzenie z dnia z19 08 2016r. sporządzone

w sprawie o sygn. akt I C 1232/16).

Połączenie kilku spraw – na podstawie art. 219 k.p.c. - do łącznego rozpoznania ma jedynie charakter techniczny, przez co żadna z połączonych spraw

nie traci swej odrębności i w dalszym ciągu stanowi samodzielną odrębna sprawę.

Dlatego zwrot kosztów procesu przysługuje każdemu z powodów odrębnie

w każdej z połączonych spraw, niezależnie od tego czy byli w nich reprezentowani

przez różnych pełnomocników, czy też reprezentował ich jeden pełnomocnik.

Pomimo wadliwego oznaczenia w części wstępnej zaskarżonym wyroku zakresu orzekania (wadliwość ta została sanowana przez Sąd odwoławczy przy zastosowaniu regulacji art. 350 § 1 i 3 k.p.c.), powyższa zasada została prawidłowo zastosowana przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia i jak słusznie uznał Sąd pierwszej instancji - wobec tego, że powód wygrał w całości sprawę – pozwana z mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. jest zobowiązana zwrócić mu poniesione przez niego koszty zastępstwa procesu w pełnej wysokości.

Dlatego zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku

z art. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Resumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397

§ 2 zd. 1 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono stosując regulację

art. 98 § 1 i 3 k.p.c., biorąc pod uwagę, że pozwana uległa w całości w postępowaniu zażaleniowym i dlatego powinna zwrócić powodowi poniesione przez niego

w tym postępowaniu koszty zastępstwa procesowego.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk