Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 420/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Dariusz Piotrowski

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. sprawy:

J. W.

s. T. i M. z domu P.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 października 2019r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...)
oraz ul. (...) prowadził samochód osobowy marki O. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I - 0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l;
III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o przestępstwo z art.178a§1 k.k.

I.  oskarżonego J. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art.178a§1 kk skazuje go na karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

III.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2019r.;

IV.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. M. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. B. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć i 60/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 420/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. W.

w dniu 15 października 2019 r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) oraz ul. (...) prowadził samochód osobowy marki O. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I - 0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. przestępstwo z art.178a§1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  spożywanie alkoholu przez oskarżonego w dniu 15 października 2019 r. w godzinach 15.00 - 16.00 w postaci piwa

2.  prowadzenie przez J. W. będącego w stanie nietrzeźwości samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym na ul. (...) w K. w dniu 15 października 2019 r.

3.  zatrzymanie wymienionego do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy policji KPP w K. około godz. 17.00

4.  badania stanu trzeźwości oskarżonego i otrzymanie wyniku I–0,79 mg/l; II–0,81 mg/l; III–0,74 mg/l; IV–0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

5.  nie stwierdzenie u oskarżonego okoliczności wyłączjących jego poczytalność w chwili czynu

wyjaśniania oskarżonego

zeznania świadka K. S. (1)

protokoły badania stanu trzeźwości

opinia sądowo-psychiatryczna

129, 11-11v

18v

2-6

25

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. W.

w dniu 15 października 2019 r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) oraz ul. (...) prowadził samochód osobowy marki O. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I - 0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. przestępstwo z art.178a§1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  nieświadomość oskarżonego co do jego stanu nietrzeźwości

wyjaśniania oskarżonego

11

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

wyjaśniania oskarżonego

w części, w której przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, tj. spożywania alkoholu i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, bowiem znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, tj. zeznaniach funkcjonariusza policji zatrzymującego oskarżonego do kontroli drogowej oraz protokołach z badania stanu trzeźwości oskarżonego

1.1.3

zeznania świadka K. S. (1)

- brak podstaw do kwestionowanie zeznań świadka,

- świadek potwierdził, iż oskarżony w chwili zatrzymania znajdywał się pod działaniem alkoholu, wyczuwalna była od niego woń alkoholu,

- świadek podał, że oskarżony poruszał się z nadmierną prędkością, co było główną przyczyną zatrzymania go do kontroli, podał również, iż z uwagi na natężony ruch nie mógł od razu zatrzymać oskarżonego, który poruszał się na odcinku M.-K., a następnie ul. (...) w K., gdzie został zatrzymany

1.1.4

protokoły badania stanu trzeźwości

sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, nie kwestionowane w toku postępowania

1.1.5

opinia sądowo-psychiatryczna

- spełnia wymogi określone w kpk, jest pełna, jasna, a zawarte w niej wnioski należycie uzasadnione,

- została sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie kompetencję- wiedzę, kwalifikacje i doświadczanie

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśniania oskarżonego

w części, w której wskazał, że był nieświadomy swojego stanu, ponieważ myślał, że skoro po spożyciu alkoholu zwymiotował to jest trzeźwy bowiem są sprzeczne z zasadami logiki i doświadczania życiowego.

Jak wynika z opinii oskarżony nie zdradza objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego, a w czasie popełnienia czynu był w stanie zwykłego upicia alkoholowego, miał zatem w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

W świetle powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem oskarżonego, że nie zdawał sobie sprawy ze swojego stanu nietrzeźwości.

Jest dorosłą i w pełni poczytalną osobą. Z pewnością nie po raz pierwszy w życiu spożywał alkohol, znał doskonale reakcje swojego organizmu na alkohol, zatem miał w pełni świadomość swojego stanu.

Na jego stan nietrzeźwości wskazywało nie tylko przeprowadzone badanie stanu trzeźwości, ale również zachowanie, jak bowiem zeznał K. S. po zatrzymaniu od oskarżonego była wyczuwalna woń alkoholu.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Kierowanie pojazdem mechanicznym (samochodem osobowym) w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekraczała u oskarżanego 0,25 mg) w ruchu lądowym (ul. (...) w K.) bez wątpienia wyczerpuje dyspozycję art. 178a§1 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W.

I

II

IV

I

I

I

Kara grzywny w wysokości 250 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych.

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy, aczkolwiek w świetle okoliczności w jakich doszło do ujawnienia przestępstwa, przyznanie się oskarżonego do winy nie może stanowić okoliczności mającej istotny wpływ na wymiar kary,

Okoliczności obciążające:

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu,

- stworzenie istotnego zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego – oskarżony poruszał się w godzinach natężonego ruchu, przejechał bardzo długi odcinek drogi – od miejscowości M. do K., ul. (...) w K., przekraczając przy tym znacznie dozwoloną prędkość,

- uprzednia karalność – dane o karalności (k. 92-93)

- brak skruchy, refleksji nad swoim postępowaniem, roszczeniowa postawa,

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat

- przy określaniu okresu zakazu uwzględniono znaczny stan nietrzeźwości, w jakim znajdował się oskarżony i stopień zagrożenia jaki swoim zachowaniem stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu (poruszanie się w godzinach natężonego ruchu, przejechanie bardzo długiego odcinka drogi, poruszanie się z nadmierną prędkością)

Świadczenie pieniężne w kwocie 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

- obligatoryjny środek karny w najniższej przewidzianej wysokości, z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego,

- ma na celu wzmocnienie wychowawczego charakteru wymierzonej oskarżonemu kary.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W.

III

I

zaliczenie na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2019 r.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

zasądzono na rzecz adw. K. M. wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

VI

zasądzono na rzecz adw. K. B. wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

VII

na podstawie art. 624§1 kpk zwolniono oskarżonego z kosztów sądowych z uwagi na jego sytuację majątkową – oskarżony utrzymuje się z prac dorywczych

6.  1Podpis