Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 324/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

1.Przewodniczący – SSR Lidia Merska

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)- -----------

oskarżyciela posiłkowego A. G.

po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2020 roku na rozprawie sprawy

H. S.

urodz. (...) w K.

syna B. i L. zd. K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 28 czerwca 2020 roku, w m. P., gm. G. uderzył trzonkiem od siekiery w głowę A. G., w wyniku czego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy okolicy prawego łuku brwiowego, powodując naruszenie prawidłowej czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni

tj. o czyn z art. 157§2 kk

1.  Oskarżonego H. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia z tym, że przyjmuje, iż uderzył oskarżyciela posiłkowego A. G. obuchem od siekiery i za to na podstawie art. 157 § 2 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 30 (trzydzieści) złotych.

2.  Na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci odszkodowania w całości na rzecz oskarżyciela posiłkowego A. G. w wysokości 2 000 (dwa tysiące) zł.

3.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 324/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. H. S.

W dniu 28 czerwca 2020 roku, w m. P., gm. G. uderzył obuchem od siekiery w głowę A. G., w wyniku czego wymieniony doznał obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy okolicy prawego łuku brwiowego, powodując naruszenie prawidłowej czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni

tj. o czyn z art. 157§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- uderzenie oskarżyciela posiłkowego A. G. obuchem od siekiery

- spowodowanie u oskarżyciela posiłkowego obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej prawego łuku brwiowego

- zeznania oskarżyciela posiłkowego A. G.

- zeznania świadka K. Ł.

- zeznania świadka M. G.

- opinia lekarska

k. 71 - 72

k. 72 – 72v

k. 72v – 73

k. 17

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

Zeznania świadków: A. G., K. Ł., M. G.

Opinia lekarska

- świadkowie jednoznacznie i spójnie przedstawili przebieg zdarzeń z dnia 28 czerwca 2020r,

- szczegółowo przedstawili sposób zachowania się oskarżonego, sposób jego działania

- oskarżony nie kwestionował tego, że uderzył pokrzywdzonego, z tym że twierdził iż uderzył go „z główki”, co nie jest prawdą w świetle zeznań wszystkich świadków;

- zdarzenie to było dynamiczne, każdy ze świadków przedstawił swoje spostrzeżenia i to, co zapamiętał;

- Sąd ocenił tę opinię jako rzetelną, opartą na wiedzy i doświadczeniu zawodowym lekarza, wydaną na podstawie dokumentacji medycznej zgromadzonej w tej sprawie.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadka M. S.

- nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i przedstawił wersję zdarzeń sprzeczną z pozostałym materiałem dowodowym odnośnie mechanizmu i sposobu uderzenia pokrzywdzonego, nie kwestionował tego, iż do takiego zdarzenia doszło, ale zrelacjonował je zupełnie odmiennie niż świadkowie

- żona oskarżonego, które zapoznała się z całością materiału dowodowego, którym dysponował oskarżony

- wersja zdarzeń jest zbieżna z relacją oskarżonego,

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 157§2kk odpowiada ten, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego stwierdzić należy, że oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 157§2kk. Oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi i w stosunku do kogo.

Przecież świadkowie już odchodzili z tego miejsca, podłączyli prąd i tylko na tym im zależało. Oskarżony działał umyślnie i w zamiarze bezpośrednim. Jego działanie było celowe, zamierzone i dokonane na trzeźwo, bez żadnych zahamowań.

Przedmiotem ochrony w wypadku tego przestępstwa jest zdrowie człowieka, rozumiane jako prawidłowość procesów fizjologicznych i związana z tym wydolność człowieka do spełniania jego funkcji społecznych. Czynność sprawcza polega na „powodowaniu” opisanych w art. 157§1 bądź 2 skutków, a pojęcie to obejmuje wszystkie zachowania pozostające w związku przyczynowym i normatywnym ze skutkiem. Skutek jest znamieniem czynu określającym jego kwalifikację w zależności od spowodowanych naruszeń czynności narządów ciała bądź rozstroju zdrowia (Kodeks karny, Część szczególna pod red. Andrzeja Zolla, komentarz do art. 117 – 277 Kodeksu karnego, Zakamycze 1999, s. 288 i n.). Spowodowanie jedynie nieznacznych skutków – śladów naruszenia nietykalności cielesnej – stanowi o popełnieniu czynu kwalifikowanego z art. 217§1kk, natomiast skutki spowodowane działaniem oskarżonego kwalifikują jego czyn jako przestępstwo z art. 157§2kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. S.

1.

2.

1.

- oskarżony nie był dotychczas karany;

- nie wyraził skruchy ani żalu na rozprawie

- nie przeprosił oskarżyciela posiłkowego za to zdarzenie;

- działał umyślnie w zamiarze bezpośrednim;

- kara grzywny w wymiarze 50 stawek przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki równa jest kwocie 30 złotych uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu i rodzaj winy

- oskarżony powinien wyciągnąć wnioski na przyszłość ze swojego zachowania.

- kara nie jest zbyt dolegliwa, ale nie można pozostać w oderwaniu od okoliczności i miejsca popełniania czynu.

- oskarżony nie może pozostawać w przekonaniu, iż wolno mu używać siły wobec innych ludzi, a na przyszłość powstrzyma się od popełnienia tego rodzaju czynów.

Zgodnie z wnioskiem oskarżyciela posiłkowego Sąd zasądził na jego rzecz odszkodowanie w kwocie 2000zł, a jest sumą adekwatną do wagi czynu popełnionego przez oskarżonego; uwzględnia rodzaj i rozmiar spowodowanej szkody i zmierza do przywrócenia sytuacji uprzedniej, tak jak gdyby szkoda nie zaistniała

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Oskarżony osiąga dochód, który pozwala mu na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973r (Dz.U. tj. z 1983r nr 49, poz. 223 ze zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013r poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014r poz. 861, ze zm.)

1.Podpis