Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI U 625/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Korzeń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopada 2020 roku

sprawy z odwołania B. T.

od decyzji z dnia 16 września 2020 roku, znak: (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

Tomasz Korzeń

VI U 625/20 UZASADNIENIE

B. T. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. z dnia 16.09.2020 r., którą odmówiono mu ponownego ustalenia wysokości emerytury. Wniósł o przeliczenie emerytury zgodnie z „wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i ustawą z 19.06.2020 r.”

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił co następuje:

B. T. nabył prawo do emerytury wcześniejszej od 29.12.2013 r. (na wniosek z dnia 4.12.2013 r.). Emeryturę ‘powszechną” przyznano mu od 29.12.2018 r.

Ubezpieczony 7.09.2020 r. wniósł o przeliczenie emerytury na podstawie art. 194 j ustawy emerytalnej.

dowód: decyzje k. 20,22, 38, wniosek k. 42 akt pozwanego

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny w sprawie nie był sporny.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie P 20/16 ( Dz.U.2019.539) stanowi, iż: Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca kobietą nie jest, wiec wyrok ten nie dotyczy jego sytuacji.

Nie mają do wnioskodawcy zastosowania także przywołane we wniosku art. 194 i i j ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2020.53). Przepisy te stanowią, iż:

Art. 194i. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b, jeżeli wniosek o przyznanie tej emerytury zgłosi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1222), pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 194j 1. Kwotę emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy ustalonej z zastosowaniem art. 194i.

2. Przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

3. Do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się kolejne zmiany wysokości świadczenia.

4. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury przyznanej na podstawie art. 24, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone - od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

5. Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas, emerytowi wypłaca się wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie od dnia, o którym mowa w ust. 4, do dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej.

Wnioskodawca wniosek o emeryturę złożył w 2013 r., a nie przed 1 stycznia 2013 r. Tym samym nie mają doń zastosowania przywołane wyżej uregulowania art. 194 i i j.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie 477 14 § 1 w związku z art. 148 1 KPC odwołanie oddalono.

Tomasz Korzeń