Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 288/19

1 Ds. 494.2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska

Protokolant Karolina Birulo

bez udziału Prokuratora

przy udziale oskarżyciela publicznego – Urzędu Skarbowego we L. reprezentowanego przez starszego eksperta skarbowego – M. C.

po rozpoznaniu w dniach 06.11.2019r., 30.01.2020r., 01.04.2020r., 02.09.2020r. i 21.10.2020r.

R. T.

s. L. i Z. z d. K.

ur. (...) we W.

Oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 22.09.2015 r. do 22.10.2015 r„ działając w warunkach czynu ciągłego, podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 22.09.2015 r. za (...) i 22.10.2015 r. za (...), zawyżając w nich podatek naliczony w m-cu 08/2015 r. o kwotę 4.485,00 zł. oraz w m-cu 09/2018 r. o kwotę 8.050,00 zł, powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc sierpień 2015 r. o kwotę 4.485,00 zł i za miesiąc wrzesień 2015 r. o kwotę 5.271,00 zł, tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres sierpień-wrzesień 2015 roku w kwocie łącznej 9.756,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć), oraz że przy sporządzaniu ww. deklaracji posłużył się następującymi fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 31.08.2015 r. na wartość brutto 23.985,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 4.485,00 zł 

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 04.09.2015 r. na wartość brutto 43.050,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 8.050,00 zł.,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 8 § l k.k.s.

II.  w okresie od 25.11.2015 r. do 18.12.2015 r„ działając w warunkach czynu ciągłego, podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące październik i listopad 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 25.11.2015 r. za (...) i 18.12.2015 r. za (...), zaniżając w nich obrót w m-cu 10/2015 r. o kwotę 63.360,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 14.112,80 zł. a w m-cu (...) obrót o kwotę 27.200,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 6.256,80 zł., powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc październik 2015 r. o kwotę 14.085,00 zł i za miesiąc listopad 2015 r. o kwotę 6.256,00zł„ tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres październik-listopad 2015 roku w kwocie łącznej 20.341,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści jeden), co nastąpiło w skutek niezaewidencjonowania przez R. T. wystawionych przez niego dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 14.112,80 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 6.256,00 zł.,

tj. o przestępstwo skarbowe z w art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

III.  w dniu 08.03.2016 r. podał nieprawdę w złożonym do Urzędu Skarbowego w L. zeznaniu PIT-36L (wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 28.822,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa), co nastąpiło wskutek:

a)  zawyżenia przez ww. za okres sierpień-wrzesień 2015 roku kosztów uzyskania przychodu o kwotę 55.440,00 zł. poprzez zaewidencjonowanie w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok następujących faktur wystawionych w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 31.08.2015 r. na wartość netto
19.500,00 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 04.09.2015 r. na wartość netto
35.000,00 zł.;

b) zaniżenia przez ww. za okres październik-listopad 2015 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 88.560,00 zł. poprzez niezaewidencjonowania w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok wystawionych przez niego dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto;

c) zawyżenia w ww. zeznaniu PIT-36L za 2015 rok kosztów uzyskania przychodu o kwotę 31.930,00 zł wynikającą z braku skorygowania kosztów z uwagi na nieuregulowanie należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej w dniu 04.09.2015 r. przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...) na kwotę netto 31.930,00 zł.;

tj. o przestępstwo skarbowe z w art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

IV.  w dniach 22 września 2015 r. i w dniu 22 października 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: sierpień 2015 roku i wrzesień 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do zlecenia przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. w dniu 31 sierpnia 2015 i w dniu 4 września 2015 r. wykonania robót żelbetonowych o wartości odpowiednio 19 500 złotych (zlecenie z 31 sierpnia 2015 roku) i 35 000 złotych (zlecenie z 4 września 2015 roku) spółce (...) Sp. z o.o. z/s we W. oraz posłużył się dokumentami w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp. z o.o. z/ s we W., ul. (...) poświadczającymi nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o powyższych wartościach w postaci:

- faktury numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawionej na kwotę 23 985 złotych brutto,

- faktury numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawionej na kwotę netto 43.050 złotych brutto,

czym spowodował jednocześnie uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 kk i art. 273 kk w zw. z art.11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

V.  w dniach 25 listopada 2015 r. i w dniu 18 grudnia 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: października 2015 roku i listopad 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do wysokości obrotu osiągniętego w miesiącach październiku i listopadzie 2015 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. zaniżając ten obrót, a tym samym powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług (...), poprzez niezaewidencjonowanie następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, a mianowicie:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 .10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto,

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

VI.  w dniu 8 marca 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w L. przy składaniu zeznania PIT - 36L(wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę co do wysokości osiągniętego dochodu, zaniżając ten dochód i powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 roku w ten sposób, że:

a)  posłużył się następującymi fakturami, w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp.
z o.o. z/ s we W., ul. (...), a które to faktury poświadczały nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o wartości 19 500 złotych i 35 000 złotych, tj.:

- fakturą numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawioną na kwotę 23 985 złotych brutto,

- fakturą numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawioną na kwotę netto 43.050 złotych brutto, a nadto

b) nie zaewidencjonował następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, tj.:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 . 10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto,

c) zawyżył koszty uzyskania przychodu poprzez nieskorygowanie tych kosztów w związku
z nieuregulowaniem należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej
w dniu 04.09.2015 r. przez firmę (...) Sp. z o.o. z/s we W.

tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.

I.  oskarżonego R. T. uznaje za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt I i III części wstępnej wyroku stanowiących przestępstwa skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 8 § l kks oraz z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s. i przyjmując, że oskarżony działał w ciągu przestępstw z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. na podstawie art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. i art. 40 § 1 k.k.s wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 90 (dziewięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny przyjmując, że jedna stawka dzienna stanowi równowartość kwoty 80 (osiemdziesięciu) złotych;

II.  oskarżonego R. T. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 8 § l kks i za to na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. wymierza mu karę 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny przyjmując, że jedna stawka dzienna stanowi równowartość kwoty 80 (osiemdziesięciu) złotych;

III.  oskarżonego R. T. uznaje za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt IV i VI części wstępnej wyroku stanowiących przestępstwa z art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 8 § l k.k.s. i przyjmując, że oskarżony działał w ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego R. T. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku stanowiącego przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 8 § l k.k.s. i za to na podstawie art. 271 § 3 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 39 § 1 k.k.s. łączy oskarżonemu kary grzywny wymierzone za zbiegające się przestępstwa skarbowe z pkt I-II sentencji wyroku i wymierza karę łączną grzywny w ilości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka dzienna stanowi równowartość kwoty 80 (osiemdziesięciu) złotych;

VI.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. łączy oskarżonemu kary pozbawienia wolności wymierzone za zbiegające się przestępstwa z pkt III i IV sentencji wyroku i wymierza karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby oraz na podstawie art. 8 § 2 k.k.s. ustala, że kara ta nie podlega wykonaniu;

VII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 41a § 1 k.k.s. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego w pkt I sentencji wyroku kary 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby;

VIII.  na podstawie art. 41 § 2 w zw. z § 4 k.k.s zobowiązuje oskarżonego do uregulowania w całości należności publicznoprawnej wynikającej z popełnienia przestępstw skarbowych opisanych w pkt I-III części wstępnej wyroku – w okresie próby;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 288/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

T. R.

R. T.

R. T.

R. T.

R. T.

R. T.

W okresie od 22.09.2015 r. do 22.10.2015 r., działając w warunkach czynu ciągłego, podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 22.09.2015 r. za (...) i 22.10.2015 r. za (...), zawyżając w nich podatek naliczony w m-cu 08/2015 r. o kwotę 4.485,00 zł. oraz w m-cu 09/2018 r. o kwotę 8.050,00 zł, powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc sierpień 2015 r. o kwotę 4.485,00 zł i za miesiąc wrzesień 2015 r. o kwotę 5.271,00 zł, tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres sierpień-wrzesień 2015 roku w kwocie łącznej 9.756,00 zł. oraz przy sporządzaniu ww. deklaracji posłużył się następującymi fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 31.08.2015 r. na wartość brutto 23.985,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 4.485,00 zł 

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 04.09.2015 r. na wartość brutto 43.050,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 8.050,00 zł.

W okresie od 25.11.2015 r. do 18.12.2015 r., działając w warunkach czynu ciągłego, podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące październik i listopad 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 25.11.2015 r. za (...) i 18.12.2015 r. za (...), zaniżając w nich obrót w m-cu 10/2015 r. o kwotę 63.360,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 14.112,80 zł. a w m-cu (...) obrót o kwotę 27.200,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 6.256,80 zł., powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc październik 2015 r. o kwotę 14.085,00 zł i za miesiąc listopad 2015 r. o kwotę 6.256,00zł„ tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres październik-listopad 2015 roku w kwocie łącznej 20.341,00 zł., co nastąpiło w skutek niezaewidencjonowania przez R. T. wystawionych przez niego dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 14.112,80 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 6.256,00 zł.

W dniu 08.03.2016 r. podał nieprawdę w złożonym do Urzędu Skarbowego w L. zeznaniu PIT-36L (wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 28.822,00 zł., co nastąpiło wskutek:

a)  zawyżenia przez ww. za okres sierpień-wrzesień 2015 roku kosztów uzyskania przychodu o kwotę 55.440,00 zł. poprzez zaewidencjonowanie w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok następujących faktur wystawionych w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 31.08.2015 r. na wartość netto 19.500,00 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 04.09.2015 r. na wartość netto 35.000,00 zł.;

b) zaniżenia przez ww. za okres październik-listopad 2015 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 88.560,00 zł. poprzez niezaewidencjonowania w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok wystawionych przez niego dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto;

c) zawyżenia w ww. zeznaniu PIT-36L za 2015 rok kosztów uzyskania przychodu o kwotę 31.930,00 zł wynikającą z braku skorygowania kosztów z uwagi na nieuregulowanie należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej w dniu 04.09.2015 r. przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...) na kwotę netto 31.930,00 zł.

W dniach 22 września 2015 r. i w dniu 22 października 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: sierpień 2015 roku i wrzesień 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do zlecenia przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. w dniu 31 sierpnia 2015 i w dniu 4 września 2015 r. wykonania robót żelbetonowych o wartości odpowiednio 19 500 złotych (zlecenie z 31 sierpnia 2015 roku) i 35 000 złotych (zlecenie z 4 września 2015 roku) spółce (...) Sp. z o.o. z/s we W. oraz posłużył się dokumentami w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp. z o.o. z/ s we W., ul. (...) poświadczającymi nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o powyższych wartościach w postaci:

- faktury numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawionej na kwotę 23 985 złotych brutto,

- faktury numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawionej na kwotę netto 43.050 złotych brutto,

czym spowodował jednocześnie uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku.

W dniach 25 listopada 2015 r. i w dniu 18 grudnia 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: październik 2015 roku i listopad 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do wysokości obrotu osiągniętego w miesiącach październiku i listopadzie 2015 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. zaniżając ten obrót, a tym samym powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług (...), poprzez niezaewidencjonowanie następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, a mianowicie:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 .10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto,

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto.

W dniu 8 marca 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w L. przy składaniu zeznania PIT - 36L(wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę co do wysokości osiągniętego dochodu, zaniżając ten dochód i powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 roku w ten sposób, że:

a)  posłużył się następującymi fakturami, w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp. z o.o. z/ s we W., ul. (...), a które to faktury poświadczały nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o wartości 19 500 złotych i 35 000 złotych, tj.:

- fakturą numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawioną na kwotę 23 985 złotych brutto,

- fakturą numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawioną na kwotę netto 43.050 złotych brutto, a nadto

b) nie zaewidencjonował następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, tj.:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 . 10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto,

c) zawyżył koszty uzyskania przychodu poprzez nieskorygowanie tych kosztów w związku z nieuregulowaniem należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej w dniu 04 .09. (...). przez firmę (...) Sp. z o.o. z/s we W..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn I.

R. T. podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące sierpień i wrzesień 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 22.09.2015 r. za (...) i 22.10.2015 r. za (...), zawyżając w nich podatek naliczony w m-cu 08/2015 r. o kwotę 4.485,00 zł. oraz w m-cu 09/2018 r. o kwotę 8.050,00 zł, powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc sierpień 2015 r. o kwotę 4.485,00 zł i za miesiąc wrzesień 2015 r. o kwotę 5.271,00 zł, tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres sierpień-wrzesień 2015 roku w kwocie łącznej 9.756,00 zł.

Przy sporządzaniu ww. deklaracji sprawca posłużył się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 31.08.2015 r. na wartość brutto 23.985,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 4.485,00 zł 

- fakturą numer (...) wystawioną w dniu 04.09.2015 r. na wartość brutto 43.050,00 zł., w tym kwota podatku VAT w wysokości 8.050,00 zł.

Czyn II.

R. T. podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 (wersje elektroniczne) za miesiące październik i listopad 2015 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w L. w dniach 25.11.2015 r. za (...) i 18.12.2015 r. za (...), zaniżając w nich obrót w m-cu 10/2015 r. o kwotę 63.360,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 14.112,80 zł. a w m-cu (...) obrót o kwotę 27.200,00 zł. netto oraz podatek należny o kwotę 6.256,80 zł., powodując tym samym zaniżenie podatku VAT podlegającego wpłacie za miesiąc październik 2015 r. o kwotę 14.085,00 zł i za miesiąc listopad 2015 r. o kwotę 6.256,00zł„ tj. spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług za okres październik-listopad 2015 roku w kwocie łącznej 20.341,00 zł.,

R. T. nie zaewidencjonował wystawionych przez siebie dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 14.112,80 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto, z podatkiem należnym w kwocie 6.256,00 zł.

Czyn III.

W dniu 08.03.2016 r. R. T. podał nieprawdę w złożonym do Urzędu Skarbowego w L. zeznaniu PIT-36L (wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie 28.822,00 zł., co nastąpiło wskutek:

a)zawyżenia przez ww. za okres sierpień-wrzesień 2015 roku kosztów uzyskania przychodu o kwotę 55.440,00 zł. poprzez zaewidencjonowanie w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok następujących faktur wystawionych w sposób nierzetelny przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...), tj.:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 31.08.2015 r. na wartość netto 19.500,00 zł.,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 04.09.2015 r. na wartość netto 35.000,00 zł.;

b) zaniżenia przez ww. za okres październik-listopad 2015 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę 88.560,00 zł. poprzez niezaewidencjonowania w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów za 2015 rok wystawionych przez sprawcę dla kontrahenta (...) Budownictwo S.A. z siedzibą w W. NIP (...) następujących faktur VAT:

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 01.10.2015 r. na kwotę 61.360,00 zł. netto,

- faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 r. na kwotę 27.200,00 zł. netto;

c) zawyżenia w ww. zeznaniu PIT-36L za 2015 rok kosztów uzyskania przychodu o kwotę 31.930,00 zł wynikającą z braku skorygowania kosztów z uwagi na nieuregulowanie należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej w dniu 04.09.2015 r. przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. NIP (...) na kwotę netto 31.930,00 zł.

Czyn IV.

R. T. w dniach 22 września 2015 r. i w dniu 22 października 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: sierpień 2015 roku i wrzesień 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do zlecenia przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. w dniu 31 sierpnia 2015 r. i w dniu 4 września 2015 r. wykonania robót żelbetonowych o wartości odpowiednio 19 500 złotych (zlecenie z 31 sierpnia 2015 roku) i 35 000 złotych (zlecenie z 4 września 2015 roku) spółce (...) Sp. z o.o. z/s we W. oraz posłużył się dokumentami w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp. z o.o. z/ s we W., ul. (...) poświadczającymi nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o powyższych wartościach w postaci:

- faktury numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawionej na kwotę 23 985 złotych brutto,

- faktury numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawionej na kwotę netto 43.050 złotych brutto.

Czyn V.

W dniach 25 listopada 2015 r. i w dniu 18 grudnia 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, składając deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług (wersje elektroniczne) za miesiące: październik 2015 roku i listopad 2015 roku, poświadczył w nich nieprawdę co do wysokości obrotu osiągniętego w miesiącach październiku i listopadzie 2015 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) z/s w L. zaniżając ten obrót, a tym samym powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług (...), poprzez niezaewidencjonowanie następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, a mianowicie:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 .10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto,

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto.

Czyn VI.

W dniu 8 marca 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w L. R. T. przy składaniu zeznania PIT - 36L(wersja elektroniczna) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę co do wysokości osiągniętego dochodu, zaniżając ten dochód i powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 roku w ten sposób, że:

b)  posłużył się następującymi fakturami, w których jako Sprzedawca figuruje (...) Sp. z o.o. z/ s we W., ul. (...), a które to faktury poświadczały nieprawdę co do faktycznego wykonania na jego rzecz przez (...) Sp. z o.o. z/s we W. robót żelbetonowych o wartości 19 500 złotych i 35 000 złotych, tj.:

- fakturą numer (...) z dnia 31.08. 2015 r. wystawioną na kwotę 23 985 złotych brutto,

- fakturą numer (...) z dnia 04.09.2015 r. wystawioną na kwotę netto 43.050 złotych brutto, a nadto

b) nie zaewidencjonował następujących faktur VAT wystawionych przez niego dla (...) Budownictwo S.A. z/s w W. za wykonane przez niego na rzecz (...) Budownictwo S.A. z/s w W. roboty, tj.:

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 01 . 10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto

- faktury numer (...) wystawionej w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto,

c) zawyżył koszty uzyskania przychodu poprzez nieskorygowanie tych kosztów w związku z nieuregulowaniem należności wynikającej z faktury VAT nr (...) wystawionej w dniu 04 .09. (...). przez firmę (...) Sp. z o.o. z/s we W..

R. T. ma obecnie 45 lat. Z zawodu budowlaniec aktualnie utrzymuje się z prac dorywczych na terenie Niemiec uzyskując średni dochód miesięczny w wysokości 450-500 euro. Jest ojcem trojga dzieci, z których dwoje pozostaje na jego utrzymaniu.

R. T. nie był dotąd karany sądownie.

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Deklaracje dla podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2015r.

Decyzja nr (...) - (...). (...).6.2017

Decyzja nr (...) - (...). (...).7.2017

Zeznania świadka K. P.

Zeznania świadka M. R.

Zeznania świadka M. P.

Zeznania świadka A. S.

Zeznania świadka S. O.

Zeznania świadka W. S.

Pisemne zawiadomienie

Faktura VAT nr (...)

Faktura VAT nr (...)

Zlecenie z dnia 4 września 2015r.

Pokwitowanie z dnia 4 września 2015r.

Zlecenie z dnia 31 sierpnia 2015r.

Pokwitowanie

Odpis z KRS

Wydruk z (...)

Umowy o pracę

Umowy o dzieło

Kopie faktur i zleceń

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Deklaracje dla podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2015r.

Decyzja nr (...) - (...). (...).6.2017

Decyzja nr (...) - (...). (...).7.2017

(...) Budownictwo S.A.

Zlecenia na wykonanie robót od E. dla (...)

(...) Budownictwo S.A. z załącznikami

Kopie faktur i zleceń

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Decyzja nr (...) - (...). (...).12.2017

Faktura VAT nr (...)

Faktura VAT nr (...)

Zlecenie z dnia 4 września 2015r.

Pokwitowanie z dnia 4 września 2015r.

Zlecenie z dnia 31 sierpnia 2015r.

Pokwitowanie

Zeznania świadka K. P.

(...) Budownictwo S.A.

Zlecenia na wykonanie robót od E. dla (...)

(...) Budownictwo S.A. z załącznikami

Zeznania świadka K. P.

Zeznania świadka M. P.

Zeznania świadka S. O.

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Zeznania świadka K. P.

Zeznania świadka M. R.

Zeznania świadka M. P.

Zeznania świadka A. S.

Zeznania świadka S. O.

Zeznania świadka W. S.

Pisemne zawiadomienie

Faktura VAT nr (...)

Faktura VAT nr (...)

Zlecenie z dnia 4 września 2015r.

Pokwitowanie z dnia 4 września 2015r.

Zlecenie z dnia 31 sierpnia 2015r.

Pokwitowanie

Odpis z KRS

Wydruk z (...)

Umowy o pracę

Umowy o dzieło

Kopie faktur i zleceń

(...) Budownictwo S.A.

Zlecenia na wykonanie robót od E. dla (...)

(...) Budownictwo S.A. z załącznikami

Kopie faktur i zleceń

Zeznania świadka K. P.

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Faktura VAT nr (...)

Faktura VAT nr (...)

Zlecenie z dnia 4 września 2015r.

Pokwitowanie z dnia 4 września 2015r.

Zlecenie z dnia 31 sierpnia 2015r.

Pokwitowanie

Zeznania świadka K. P.

(...) Budownictwo S.A.

Zlecenia na wykonanie robót od E. dla (...)

(...) Budownictwo S.A. z załącznikami

Zeznania świadka K. P.

Zeznania świadka M. P.

Zeznania świadka S. O.

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Wyjaśnienia oskarżonego R. T.

Karta karna

k. 34-44, 120-149 akt o sygn. II K 154/19

k. 16 sygn. II K 154/19akt o

k. 21,22 akt o sygn. II K 154/19

k. 229-235 akt o sygn. II K 154/19

k. 236-239 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 41-41 verte i k. 220-221 verte akt o sygn. II K 154/19

k. 70 verte-71verte, k. 286 verte-287 z akt o sygn. II K 154/19

k. 362-363 akt o sygn. II K 154/19

k. 261-265 akt o sygn. II K 154/19

k. 368-369 akt o sygn. II K 154/19

k. 1 akt o sygn. II K 154/19

k. 8 akt o sygn. II K 154/19

k. 9 akt o sygn. II K 154/19

k. 10 akt o sygn. akt II K 154/19

k. 11 akt o sygn. II K 154/19

k. 12 akt o sygn. II K 154/19

k. 13 akt o sygn. II K 154/19

k. 23-29 akt o sygn. II K 154/19

k. 30 akt o sygn. II K 154/19

k. 125,127 akt o sygn. II K 154/19

k. 140-147 akt o sygn. II K 154/19

k. 388-396 akt o sygn. II K 154/19

k. 34-44, 120-149 akt o sygn. II K 154/19

k. 16 sygn. akt o II K 154/19

k. 21,22 akt o sygn. II K 154/19

k. 229-235 akt o sygn. II K 154/19

k. 236-239 akt o sygn. II K 154/19

k. 170 akt o sygn. II K 154/19

k.179,180 akt o sygn. II K 154/19

k. 208-213, 300 akt o sygn. II K 154/19

k. 388-396 akt o sygn. II K 154/19

k. 16 sygn. akt o II K 154/19

k. 102-119 akt o sygn. II K 154/19

k. 322-330 akt o sygn. II K 154/19

k. 8 akt o sygn. II K 154/19

k. 9 akt o sygn. II K 154/19

k. 10 akt o sygn. akt II K 154/19

k. 11 akt o sygn. II K 154/19

k. 12 akt o sygn. II K 154/19

k. 13 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 170 akt o sygn. II K 154/19

k.179,180 akt o sygn. II K 154/19

k. 208-213, 300 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 70 verte-71verte, k. 286 verte-287 z akt o sygn. II K 154/19

k. 261-265 akt o sygn. II K 154/19

k. 34-44, 120-149 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 41-41 verte i k. 220-221 verte akt o sygn. II K 154/19

k. 70 verte-71verte, k. 286 verte-287 z akt o sygn. II K 154/19

k. 362-363 akt o sygn. II K 154/19

k. 261-265 akt o sygn. II K 154/19

k. 368-369 akt o sygn. II K 154/19

k. 1 akt o sygn. II K 154/19

k. 8 akt o sygn. II K 154/19

k. 9 akt o sygn. II K 154/19

k. 10 akt o sygn. akt II K 154/19

k. 11 akt o sygn. II K 154/19

k. 12 akt o sygn. II K 154/19

k. 13 akt o sygn. II K 154/19

k. 23-29 akt o sygn. II K 154/19

k. 30 akt o sygn. II K 154/19

k. 125,127 akt o sygn. II K 154/19

k. 140-147 akt o sygn. II K 154/19

k. 388-396 akt o sygn. II K 154/19

k. 170 akt o sygn. II K 154/19

k.179,180 akt o sygn. II K 154/19

k. 208-213, 300 akt o sygn. II K 154/19

k. 388-396 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 34-44, 120-149 akt o sygn. II K 154/19

k. 8 akt o sygn. II K 154/19

k. 9 akt o sygn. II K 154/19

k. 10 akt o sygn. akt II K 154/19

k. 11 akt o sygn. II K 154/19

k. 12 akt o sygn. II K 154/19

k. 13 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 170 akt o sygn. II K 154/19

k.179,180 akt o sygn. II K 154/19

k. 208-213, 300 akt o sygn. II K 154/19

k. 38 verte-39 verte, k. 242-243, 273-275, 379-382 akt o sygn. II K 154/19

k. 70 verte-71verte, k. 286 verte-287 z akt o sygn. II K 154/19

k. 261-265 akt o sygn. II K 154/19

k. 34-44, 120-149 akt o sygn. II K 154/19

k. 15

k. 65

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

T. R.

Czyny od I do VI

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Faktury nr (...) z dnia 31.08.2015r. oraz nr 13/09/2015 z dnia 04.09.2015r. oraz faktura numer (...) wystawiona w dniu 01 . 10. 2015 roku na kwotę 61.360 złotych netto i faktura numer (...) wystawiona w dniu 02.11.2015 roku na kwotę 27.200 złotych netto są prawdziwe, potwierdzają faktyczne wykonanie robót żelbetowych.

K. P. nieprawdziwie wskazał na wystawienie wyżej wskazanych faktur za roboty, które faktycznie wykonane nie zostały, ponieważ nie otrzymał od oskarżonego wszystkich należności z racji wykonanych prac, a poza tym jest osobą nieprawdomówną i niehonorową.

Wyjaśnienia oskarżonego R. T.

Wyjaśnienia oskarżonego R. T.

Zeznania świadka E. O.- P.

253-254, 376 akt o sygn. II K 154/19 oraz z k. 15 verte i 40

253-254, 376 akt o sygn. II K 154/19 oraz z k. 15 verte i 40

k. 40-40 verte oraz k. 192 z akt o sygn. II K 154/19

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyny od I do VI

Zeznania świadka K. P.

Zeznania świadka M. R.

Zeznania świadka M. P.-kiej

Zeznania świadka A. S.

Zeznania świadka S. O.

Zeznania świadka W. S.

Pisemne zawiadomienie

Faktura VAT nr (...)

Faktura VAT nr (...)

Zlecenie z dnia 4 września 2015r.

Pokwitowanie z dnia 4 września 2015r.

Zlecenie z dnia 31 sierpnia 2015r.

Pokwitowanie

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Deklaracje dla podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2015r.

Odpis z KRS

Wydruk z (...)

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Protokół kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT

(...) Budownictwo S.A.

Zlecenia na wykonanie robót od E. dla (...)

Umowy o pracę

Umowy o dzieło

(...) Budownictwo S.A. z załącznikami

Decyzja nr (...) - (...). (...).6.2017

Decyzja nr (...) - (...). (...).7.2017

Decyzja nr (...) - (...). (...).12.2017

Kopie faktur i zleceń

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego R. T.

karta karna

Nie doszukuje się Sąd powodów, dla których świadek ten stwierdziłby bezpodstawnie, że faktury nr (...) dotyczą prac faktycznie niewykonanych, narażając siebie na odpowiedzialność karną.

Świadek ten przedstawiając problemy z uzyskiwaniem od oskarżonego należności z tytułu prac faktycznie wykonanych stwierdził, że uległ namowie oskarżonego, który w ten sposób chciał przedstawić w lepszym świetle kondycję finansową swojej firmy. Z zeznań tego świadka popartych zeznaniami M. R. i M. P. oraz dokumentacją zgromadzoną dla potrzeb prowadzonych kontroli skarbowych wynika również, że w odniesieniu do wyłącznie tych dwóch faktur nie zostały do niej dołączone , a zawsze wymagane, ewidencje czasu pracy pracowników. Taki brak, jak wynika z zeznań M. P. byłby w księgowości dostrzeżony i sygnalizowano by konieczność uzupełnienia dokumentów. Jednocześnie z zeznań świadka P. wynika, że żadna z tych faktur do księgowości nie trafiła, co utwierdza w przekonaniu o ich nierzetelności i nieprawdziwości. Za wystawienie tych dokumentów K. P. został już skazany prawomocnym wyrokiem. Również decyzje organu skarbowego w zakresie określenia uszczuplonych należności publicznoprawnych są prawomocne i ostateczne. Zeznania są w pełni wiarygodne.

Zeznania wiarygodne, lecz o charakterze jedynie porządkującym, ponieważ świadek jako kierownik budowy nie był zorientowany w ustaleniach i okolicznościach wystawienia przedmiotowych faktur.

Świadek w sposób szczery, przekonujący przedstawiła okoliczności współpracy z K. P.. Z relacji tej wynika, że K. P. w 2015r. funkcjonował w branży budowlanej bez dużego doświadczenia zawodowego, wymagał wsparcia, pouczeń i jasnego przedstawienia zasad funkcjonowania księgowości oraz regulacji podatkowych. Z zeznań M. P. nie wynika, aby miała ona wiedzę na temat dwóch przedmiotowych faktur, co jednak rysuje się jako oczywiste w świetle zeznań K. P., który faktur tych w ogóle nie przedstawił świadkowi. Słusznie również M. P. stwierdza, że jeśli doszło do wystawienia faktur nierzetelnych, nie znajdujących osadzenia w rzeczywiście wykonanych pracach, to jest to wyłącznie okoliczność znana osobom widniejących na tychże fakturach. Zeznania świadka są wiarygodne.

Zeznania wiarygodne, jednakże tylko o charakterze porządkującym. Świadek nie znał okoliczności wystawienia przedmiotowych faktur, a przedstawił jedynie okoliczności, w których pracował w firmie oskarżonego.

Zeznania wiarygodne, choć mało przydatne dowodowo. Świadek ten jako osoba zajmująca się księgowością oskarżonego nie był zorientowany w okolicznościach wystawienia przedmiotowych faktur. Wypowiadał się na temat wypełnianych deklaracji podatkowych, jednakże wskazując na upływ czasu ( dzień przesłuchania 26 kwietnia 2018r. ) nie pamiętał szczegółów dotyczących dokumentów gromadzonych dla potrzeb sporządzenia deklaracji.

Zeznania wiarygodne, jednakże tylko o charakterze porządkującym. Świadek nie znał okoliczności wystawienia przedmiotowych faktur, a przedstawił jedynie okolicznościach, w których pracował w firmie oskarżonego.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że faktura ta dotyczy robót, których w rzeczywistości nie wykonano. Dokument dowodzi fałszerstwa dla potrzeb podatkowych.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że faktura ta dotyczy robót, których w rzeczywistości nie wykonano. Dokument dowodzi fałszerstwa dla potrzeb podatkowych.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że zlecenie dotyczy robót, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. Dokument dowodzi fałszerstwa dla potrzeb podatkowych.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że roboty, których dotyczy pokwitowanie nie zostały w rzeczywistości wykonane.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że zlecenie dotyczy robót, których w rzeczywistości nie wykonano.

Treść dokumentu stoi w rażącej sprzeczności z zeznaniami K. P. , który w sposób przekonujący, wiarygodny, korespondujący z zeznaniami M. P., dokumentami w postaci decyzji organów skarbowych wskazał, że roboty, których dotyczy pokwitowanie nie zostały w rzeczywistości wykonane.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony. Okres wykonywania robót nie oznacza, że przedmiotowe faktury dotyczą tych konkretnych skoro w tamtym okresie oskarżony współpracował z firmą świadka P. i niejednokrotnie były również wystawiane niekwestionowane, prawdziwe faktury VAT.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

Dowody nieosobowe, niekwestionowane przez strony. Z dowodów wynika, że ponad roboty o charakterze ciesielskim ze wskazaniem ilości przepracowanych godzin, nastąpiła wypłata z tytułu wykonania robót żelbetowych, choć przy ich rodzaju nie wskazano rozliczenia roboczogodzin.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony. Dotyczy ustalenia należnego podatku VAT za przedmiotowy w sprawie okres.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony. Dotyczy ustalenia należnego podatku VAT za przedmiotowy w sprawie okres.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony. Dotyczy ustalenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za przedmiotowy w sprawie okres.

Dowód nieosobowy, zasadniczo niekwestionowany przez strony. Tyle, że w odniesieniu do faktur wystawionych dla (...) Budownictwo S.A. ich treść nie stanowi odzwierciedlenia rzeczywistości jaka wynika z zeznań przede wszystkim K. P.. Skoro te faktury wystawione zostały w konsekwencji uprzedniego wystawienia nieprawdziwych faktur przez (...) Sp. z o.o., to dotyczą także prac niewykonanych, więc także są przejawem fałszerstwa, jakiego dopuścił się oskarżony.

Dowód przydatny jedynie w zakresie okoliczności dotyczących samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez oskarżonego oraz obecnej sytuacji rodzinno-bytowej i finansowej.

Dowód nieosobowy, niekwestionowany przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn I-VI.

Wyjaśnienia oskarżonego R. T.

Zeznania E. O.- P.

Wyjaśnienia w zasadniczym zakresie stanowią wykrętną linię obrony, która nie przekonuje w szczególności w świetle zeznań K. P., który konsekwentnie wskazywał w toku postępowania, że faktury o nr (...), dotyczą robót żelbetonowych, które w rzeczywistości wykonane nie zostały. Świadek ten nie kwestionował, że w trakcie współpracy z oskarżonym w innym czasie wykonywał roboty, za które oskarżony regulował należności, nie przeczył, że w tym zakresie dochodziło do opóźnień w płatności. Nie dopatruje się Sąd jednak obiektywnych powód, dla których świadek ten miałby bezpodstawnie pogrążać oskarżonego. Znalazł się on w sytuacji, w której oskarżony zaniechał płatności za faktury wystawione z tytułu faktycznie wykonanych prac za wrzesień i październik 2015r. Przy tym jedynie w sytuacji tych dwóch wyżej wymienionych faktur brak dodatkowych dokumentów, które do każdej faktury były podpięte i stanowiły podstawę wypłaty środków finansowych. Chodzi o ewidencję czasu pracy. Brak tych dokumentów zarówno pośród tych zgromadzonych przez organ skarbowy dla potrzeb kontroli, jak i księgowość firm (...) - (...) dodatkowo utwierdzają w przekonaniu, że faktury nie znajdują odzwierciedlenia w ilości i zakresie prac, jakie wykonał K. P. na rzecz oskarżonego. Z zeznań M. P. wynika, że gdyby otrzymała faktury bez podpiętych dodatkowych dokumentów, zwróciłaby się o uzupełnienie tego braku do świadka P., rzecz jednak w tym, że z zeznań świadka P. wynika, że nigdy tych faktur do księgowości nie przedłożył. Powód ich nieujawnienia wynika zdaniem Sądu właśnie z faktu, że faktury nie dotyczyły prac faktycznie wykonanych. Sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego byłoby przy tym przedstawienie organom ścigania i sądowi wersji obciążającej oskarżonego w sytuacji , gdy sam K. P. wiedział o grożącej jemu odpowiedzialności karnej, która poniósł. W chwili obecnej jest on osobą skazaną prawomocnie za czyn polegający na wystawieniu faktur o nr (...) poświadczających nieprawdę co do faktu wykonania przez niego robót żelbetonowych przy budowie ZOL we W. dla (...) i dwóch zleceń wykonania rzekomych robót.

Nieprawdziwa na tle zeznań K. P. jest także wersja oskarżonego odnośnie okoliczności wystawienia faktur dla E. Polska Budownictwo. Skoro bowiem prac faktycznie nie wykonywano, to wystawienie i tych faktur nie było zgodne z prawem.

Zeznania są tendencyjne oraz nieprzydatne do czynienia ustaleń faktycznych istotnych w sprawie. Wersja tego świadka determinowana jest sytuacją konfliktową wynikłą na tle sprawy rozwodowej i pretensjami jakie świadek żywi wciąż do byłego męża obarczając go przyczynami rozpadu związku małżeńskiego. Przy tym świadek ponad okoliczności związane z nawiązaniem współpracy oskarżonego z K. P. nie była zorientowana w rodzaju , czasie i miejscu prac jakie na zlecenie oskarżonego wykonywać miał jej były małżonek.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I,II,III,IV,V i VI

T. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ad I) R. T. podając nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 zawyżając w nich podatek naliczony , a przez to doprowadzając do zaniżenia podatku VAT spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej w kwocie łącznej 9756,00 zł-a więc uszczuplenie małej wartości, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s.

Jednocześnie dla potrzeb sporządzanej deklaracji VAT-7posłużył się dwoma fakturami VAT wstawionymi w sposób nierzetelny przez (...) sp. z o.o. Dokumenty te wystawione zostały za namową oskarżonego i nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, gdyż dotyczyły robót w rzeczywistości nie wykonanych. Z tego względu swoim zachowaniem oskarżony wyczerpał również ustawowe znamiona czynu z art. 62 § 2 k.k.s.

Skoro naruszając dyspozycję art. 56 § 2 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. oskarżony działał w wykonaniu tego samego zamiaru ( narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT ), podjął w tym celu zachowania w krótkich odstępach czasu to odpowiada za przestępstwa skarbowe popełnione w warunkach ciągu z art. 6 § 2 k.k.s.

Kwalifikacja prawna czynu zawiera również art. 7 § 1 k.k.s., ponieważ czyn R. T. wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach k.k.s.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwami powszechnymi, które przypisane zostały oskarżonemu w dalszych punktach rozstrzygnięcia.

Ad II) R. T. poprzez niezaewidencjonowanie wystawionych dla (...) Budownictwo S.A. dwóch faktur VAT i podanie nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7, zaniżył obrót oraz należy podatek powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej na kwotę łącznie 20341,00 zł i wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s.

Skoro naruszając dyspozycję art. 56 § 2 k.k.s. oskarżony działał w wykonaniu tego samego zamiaru ( narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT ), podjął w tym celu zachowania w krótkich odstępach czasu to odpowiada za przestępstwo skarbowe popełnione w warunkach ciągu z art. 6 § 2 k.k.s.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwami powszechnymi, które przypisane zostały oskarżonemu w dalszych punktach rozstrzygnięcia.

Ad III) Wynikające z popełnienia czynu z ad I zawyżenie kosztów uzyskania przychodu poprzez niezaewidencjonowanie w księdze przychodów i rozchodów nierzetelnych faktur wystawionych przez (...) sp. z o.o. , a dalej zawyżenie w zeznaniu podatkowym za rok 2015r. kosztów uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z braku skorygowania kosztów z uwagi na nieuregulowanie należności wynikających z tychże faktur oraz wynikające z czynu z ad II zaniżenie przychodów poprzez niezaewidencjonowanie faktur wystawionych dla (...) Budownictwo S.A. stały się podstawą do podania nieprawdy w zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty ) w roku podatkowym 2015 i uszczuplenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015r. w kwocie 28822,00 zł. Tym zachowaniem oskarżony dopuścił się czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s.

Kwalifikacja prawna czynu zawiera art. 7 § 1 k.k.s. ponieważ czyn R. T. wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach k.k.s.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwami powszechnymi, które przypisane zostały oskarżonemu w dalszych punktach rozstrzygnięcia.

Ad. IV ) R. T. składając deklaracje dla podatku od towarów i usług (...)-7 poświadczył w nich nieprawdę co do zlecenia przez niego wykonania robót żelbetowych i posłużył się fakturami VAT poświadczającymi naprawdę co do faktycznego wykonania robót, spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej, działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Swoim zachowaniem więc wyczerpał również dyspozycję art. 271 § 3 kk i art. 273 kk.

Kwalifikacja obejmuje również art.11 § 2 kk , gdyż czyn wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej.

Oskarżony podjął opisane zachowania w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ukierunkowanego na uszczuplenie należności publicznoprawnych. Zachodziły przez to podstawy do przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego z art. 12 kk oznaczającego, że do czynienia mamy z jednym czynem zabronionym.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwem i wykroczeniem skarbowym, które przypisane zostały oskarżonemu w wyższych punktach rozstrzygnięcia.

Ad V ) R. T. ponadto składając deklaracje VAT-7 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył w nich nieprawdę co do wysokości osiągniętego obrotu zaniżając go, a tym samym spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnej podatku VAT poprzez niezaewidencjonowanie faktur wystawionych dla (...) Budownictwo S.A. za wykonane prace . Popełnił więc przestępstwo art. 271 § 3 kk.

Oskarżony podjął opisane zachowania w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ukierunkowanego na uszczuplenie należności publicznoprawnych. Zachodziły przez to podstawy do przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego z art. 12 kk oznaczającego, że choć złożył dwie deklaracje, do czynienia mamy z jednym czynem zabronionym.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwem i wykroczeniem skarbowym, które przypisane zostały oskarżonemu w wyższych punktach rozstrzygnięcia.

Ad VI ) R. T. składając zeznanie PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu( poniesionej straty ) w roku podatkowym 2015 działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę co do wysokości osiągniętego dochodu zaniżając go i powodując tym samym uszczuplenie należności publicznoprawnej. Poświadczenia dokonał poprzez posłużenie się nierzetelnymi fakturami poświadczającymi nieprawdę co do faktycznego wykonania robót przez (...) sp. z o.o., poprzez nie zaewidencjonowanie faktur VAT wystawionych dla (...) Budownictwo S.A. oraz poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodu przez nieskorygowanie tych kosztów w związku z nieuregulowaniem należności wynikającej z faktury wystawionej przez (...) sp. z o.o. Zachowaniem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art. 271 § 3 kk i art. 273 kk.

Kwalifikacja obejmuje również art.11 § 2 kk , gdyż czyn wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej.

Koniecznym było także powołanie w kwalifikacji art. 8 § 1 kks, a to z uwagi na zachodzący zbieg idealny z przestępstwem i wykroczeniem skarbowym, które przypisane zostały oskarżonemu w wyższych punktach rozstrzygnięcia.

Jednocześnie dostrzegł Sąd, że w odniesieniu do czynów z pkt I i III oraz z pkt IV i VI zachodziły podstawy do przyjęcia, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw. Pierwszy z ciągów znajduje swą podstawę prawną w treści art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. ( gdyż chodzi o czyny karne skarbowe), drugi w treści art. 91 § 1 k.k. ( przestępstwa powszechne ).

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

------------------------

----------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

------------------------

-------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

------------------------

------------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

-----------------------

-----------------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. R.

I

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

I i III

II.

IV, VI

V.

I-III

IV-VI

I i III

I-III

Okoliczności obciążające:

- działanie zaplanowane z wykorzystaniem dużo mniej doświadczonego ukraińskiego kontrahenta działającego na polskim rynku

Okoliczności łagodzące:

- uprzednia niekaralność

Przestępstwo karne skarbowe z art. 62 § 2 k.k.s. stanowiące podstawę wymiaru kary jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności co najmniej roku albo obu tym karom łącznie. Zachowanie cechuje wyrachowanie, działanie ukierunkowane na wytworzenie nieprawdziwych dokumentów, a dalej ich wykorzystanie w sprawach podatkowych w celu polepszenia własnej sytuacji finansowej kosztem należności przysługujących Skarbowi Państwa.

Sąd uznał, że karą adekwatną i słuszną w odczuciu społecznym oraz uwzględniającą znaczny stopień społecznej szkodliwości będzie kara 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 90 stawek dziennych grzywny. Taka sankcja karna spełnia cele w zakresie prewencji indywidulanej i ogólnej. R. T. w okresie popełniania przestępstw skarbowych był przedsiębiorcą doświadczonym. W sposób przemyślany podjął czynności zmierzające finalnie do zaniżenia należnego podatku VAT oraz dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy proceder ujawniony został poprzez oświadczenie złożone podczas konfrontacji przez kontrahenta widniejącego na fakturach, który mimo grożącej mu odpowiedzialności kategorycznie wskazał na nieprawdziwość dokumentów. Kara musi uzmysłowić oskarżonego nieopłacalność dokonywania tego rodzaju działań i nieuchronność konsekwencji prawnych. Równowartość jednej stawki dziennej Sąd określił uwzględniając obowiązujące w tym zakresie uregulowania k.k.s. oraz sytuację majątkową i możliwości zarobkowe oskarżonego.

Okoliczności obciążające: ukierunkowany sposób działania, wykorzystanie zaufania E. do uzyskania bezprawnego zysku. Okoliczność łagodząca- niekaralność sądowa. Przestępstwo oszustwa podatkowego z art. 56 § 2 k.k.s. jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych.

Sąd uznał, że za przedmiotowe przestępstwo skarbowe karą sprawiedliwą będzie kara 40 stawek dziennych grzywny. Równowartość jednej stawki dziennej Sąd określił uwzględniając obowiązujące w tym zakresie uregulowania k.k.s. oraz sytuację majątkową i możliwości zarobkowe oskarżonego.

Okoliczności obciążające: działanie w ramach porozumienia z kontrahentem. Okoliczność łagodząca- uprzednia niekaralność sądowa.

Przestępstwo z art. 271 § 3 k.k., stanowiące podstawę wymiaru kary, jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Sąd orzekł ją w wymiarze minimalnym - 6 miesięcy uznając, że jest to wystarczające dla uzmysłowienia oskarżonemu nieopłacalności w wchodzeniu w konflikt z prawem oraz wystarczająco dolegliwe w odczuciu społecznym.

Czyn ten pozostaje w bliskim związku z przestępstwami karnymi skarbowymi.

W odniesieniu do tego przestępstwa Sąd również zdecydował się orzec karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Okoliczności obciążające: działanie w ramach porozumienia z kontrahentem. Okoliczność łagodząca- uprzednia niekaralność sądowa. Czyn ten pozostaje w bliskim związku z przestępstwami karnymi skarbowymi.

Za zbiegające się przestępstwa karne skarbowe Sąd zobowiązany był orzec karę łączną grzywny stosownie do treści art. 39 § 1 k.k.s. W tym zakresie Sąd zastosował metodę asperacji, ponieważ chodzi o działania w stosunkowo krótkich odstępach czasu, pozostające ze sobą w powiązaniu mającym prowadzić do z góry założonego celu , jakim było zaniżenie należnego podatku VAT i dochodowego od osób fizycznych. Nie można jednak pominąć, że chodziło o dwa różnego rodzaju należności podatkowe. Wobec powyższego Sąd orzekł karę łączną grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przyjmując, że każda z nich stanowi równowartość kwoty 80 zł.

Za zbiegające się przestępstwa powszechne Sąd orzekł karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze minimalnym 6 miesięcy stosując metodę absorpcji. Tożsamość rodzajowa czynów, krótkie odstępy czasu pomiędzy ich popełnieniem oraz motywy i cel działania koncentrujące się zdecydowanie wokół grupy przestępstw skarbowych przypisanych oskarżonemu decydowały o uznaniu przez Sąd, że kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności będzie adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów popełnionych przeciwko wiarygodności dokumentów.

R. T. jest sprawcą dotąd niekaranym sądownie. Jego wiek, doświadczenie życiowe rodzą przekonanie, że zastosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wystarczy dla uzmysłowienia wagi naruszenia porządku prawnego i zapobiegnie popełnieniu przestępstw w przyszłości. Sąd stosując art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. orzekł przedmiotowy środek probacyjny na okres 3 lat próby. Długość stosowanego środka probacyjnego wynika z charakteru popełnionych przestępstw.

Uprzednia niekaralność oskarżonego stanowiła podstawę warunkowego zawieszenia wykonania również kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwa skarbowe. Przyjął Sąd, że sama obawa jej wykonania przy jednoczesnej konieczności uregulowania łącznej kary grzywny odniesienie oczekiwany skutek w zakresie wdrażania oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości i jest wystarczająco surowa. Okres próby określony na 3 lata wynikał z charakteru przestępstw i motywu działania oskarżonego.

Zgodnie z treścią art. 41 § 2 w zw. z § 4 k.k.s. Sąd zobligowany był zobowiązać oskarżonego do uregulowania w całości należności publicznoprawnej, która to, co bezspornie wynika z materiału dowodowego, dotąd nie została uiszczona w żadnej części.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. T.

VI.

IV-VI

Art. 8 § 1 k.k.s. statuuje idealny zbieg czynów karalnych. Odnosi się do zbiegu przepisów Kodeksu karnego skarbowego określającego przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz przepisów określających znamiona przestępstw zawartych w innych ustawach. Podstawą zastosowania instytucji idealnego zbiegu czynów karalnych jest stwierdzenie, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z rzeczywistym zbiegiem przepisów ustawy. Konwencją zastosowania przedmiotowej konstrukcji jest przypisanie sprawcy tego samego czynu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz przestępstwa powszechnego, a następnie wymierzenie kar za każde z przypisanych i idealnie zbiegających się przestępstw.

Wystawienie nierzetelnej faktury jest przestępstwem skarbowym z art. 62 § 2 k.k.s. stanowiącym lex specialis w stosunku do przepisu art. 271 § 1 k.k., jednakże w myśl przepisu art. 8 § 1 k.k.s. wykluczone jest w takim przypadku wyparcie na zasadzie specjalności przepisu Kodeksu karnego przez przepis Kodeksu karnego skarbowego. Tym samym konieczne i prawidłowe staje się orzeczenie o winie i karze zarówno za przestępstwo skarbowe z art. 62 § 2 k.k.s., jak i za występek z art. 271 § 1, czy 3 k.k, a następnie wydanie rozstrzygnięć o wykonaniu kar, stosownie do przepisów art. 8 § 2 i 3 k.k.s.

( por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2014r., II AKa 200/14, ze zbiorów lex.online.wolterskluwer.pl).

Zważywszy, że R. T. za przestępstwa powszechne wymierzona została kara łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, zaś za zbiegające się przestępstwa skarbowe kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby i kara łączna 120 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu jednej stawki za równoważną kwocie 80 zł, to stosownie do treści art. 8 § 2 k.k.s. należało ustalić w wyroku, że kara łączna orzeczona za przestępstwa powszechne, jako łagodniejsza, nie podlega wykonaniu.

7.6. inne zagadnienia 1

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Wbrew stanowisku oskarżyciela publicznego Sąd nie doszukał się podstaw do przyjęcia za podstawę nadzwyczajnego obostrzenia kary art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. Brak bowiem w zebranym materiale dowodów świadczących o uczynieniu sobie przez oskarżonego stałego źródła dochodu z popełnionych przestępstw.

Okoliczności faktyczne koncertują się przede wszystkich na wystawieniu fałszywych faktur oraz ich wykorzystaniu w obrocie gospodarczym i prawnym w związku z powołaniem się na dwukrotne roboty, które faktycznie wykonane nie zostały. Kontrahent oskarżonego, w porozumieniu z którym wystawione zostały dwie z faktur, wskazał Sądowi w toku przesłuchania, że oskarżony namawiając do wystawienia nieprawdziwego dokumentu tłumaczył to chęcią przedstawienia w lepszym światle kondycji finansowej prowadzonej firmy. Brak dowodów na stwierdzenie by na ich podstawie oskarżony uzyskał stałe, regularne źródło dochodu, by chodziło o bezprawne pozyskiwanie w taki sposób środków pieniężnych w sposób długotrwały i powtarzalny.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IX.

Oskarżony obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej pod firmą (...). Utrzymuje się z prac dorywczych podejmowanych poza granicami kraju. Ma na utrzymaniu dzieci oraz ciążą na nim istotne obowiązki finansowe wynikające z zapadłego wyroku. Dlatego na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. ( znajdującego po myśli art. 113 § 1 k.k.s. odpowiednie zastosowanie w postępowaniu o przestępstwa skarbowe), kierując się względami słuszności, Sąd, zwolnił go w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

6.  1Podpis