Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kop 254/12

POSTANOWIENIE

dnia 31 grudnia 2012r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Wiązek

Protokolant: Joanna Rapior

Prokurator Prokuratury Okręgowej nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo.

po rozpoznaniu w sprawie ściganego R. G.

skazanego za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 91 § 1 k.k.

z wniosku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 28 grudnia 2012r. (data wpływu), sygn. akt V K 482/07

w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania

na podstawie art. 607 a k.p.k.

postanawia

wydać europejski nakaz aresztowania w stosunku do obywatela polskiego R. G. , ur. (...) we W., syna Z. i H. z domu H., ostatnio zamieszkałego: W., ul. (...)

skazanego:

prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 21 sierpnia 2008r., sygn. akt V K 482/07 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 25 października 2010r., sygn. akt V Ko 2621/10

za to, że:

Działając w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k.

1.  w dniu 29 listopada 2006r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną kobietą o umieniu B., zabrał w celu przywłaszczenia aparat fotograficzny marki C. (...) o wartości 989 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

2.  w dniu 2 grudnia 2006r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną kobietą o umieniu B., zabrał w celu przywłaszczenia aparat fotograficzny marki C. (...) o wartości 939 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

3.  w dniu 4 grudnia 2006r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną kobietą o umieniu B., zabrał w celu przywłaszczenia aparat fotograficzny marki C. (...) o wartości 939 zł na szkodę (...) sp. z o.o.,

tj. za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 91 § 1 k.k.

UZASADNIENIE

Prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 21 sierpnia 2008r., sygn. akt V K 482/07 R. G. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3 za opisane powyżej przestępstwa kwalifikowane z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 91 § 1 k.k. Skazany R. G. nie stawił się na termin posiedzenia, na którym wydano powyższy wyrok. O posiedzeniu oraz o tym, że orzeczenie może zostać wydane został zawiadomiony na adres wskazany przez niego w postępowaniu przygotowawczym. W związku z powyższym uprawnione było wydanie wyroku zaocznego. Na adres ten przesłano również odpis wyroku wraz z pouczeniem.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 października 2010r., sygn. akt V Ko 2621/10 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził wykonanie powyższej kary, bowiem w okresie próby R. G. ponownie popełnił umyślne przestępstwo podobne do objętego wyrokiem wydanym w sprawie V K 482/07, za które został prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności.

Wymieniony wzywany do stawienia się w jednostce penitencjarnej celem odbycia kary – nie wykonał polecenia sądu. Podjęte następnie czynności poszukiwawcze nie przyniosły rezultatu. W związku z ukrywaniem się skazanego przed organami wymiaru sprawiedliwości postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2011r., sygn. akt V K 482/07 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zawiesił postępowanie wykonawcze i zarządził poszukiwanie skazanego R. G. listem gończym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności właściwy w postępowaniu wykonawczym Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wystąpił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w kwestii wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (dalej: ENA) wobec skazanego.

Wniosek ten zasługuje na uwzględnienie.

Warunki, jakie dla wydania ENA przewiduje przepis art. 607a k.p.k., zostały w przedmiotowej sprawie spełnione. R. G.jest osobą skazaną za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych, a podejrzenie, że przebywa on obecnie prawdopodobnie na terytorium kraju Unii Europejskiej – wynika wprost ze zgromadzonych dokumentów.

Brak jest przy tym określonych w art. 607b k.p.k. negatywnych przesłanek wydania ENA. R. G.został bowiem skazany na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu w wymiarze przekraczające 4 miesiące.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.