Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ka 876/20

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Damian Krakowiak

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Lerka

po rozpoznaniu w sprawie W. L. ,

skazanego za czyn z art. 300 § 1 k.k.,

na skutek zażalenia obrońcy

na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w punkcie
2. wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 roku,

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 636 § 1
i § 3 k.p.k.
w zw. z art. 640 § 1 k.p.k.

postanawia

zmienić zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2. wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 roku, w ten sposób, iż kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W punkcie 2. wyroku z dnia 16 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi zawarł rozstrzygnięcie o zasądzeniu od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 600 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Rozstrzygnięcie z punktu 2. zaskarżyła obrońca, zarzucając relewantną obrazę przepisów postępowania poprzez błędne zastosowanie art. 636 § 1 k.p.k. wskutek wadliwego przyjęcia przez Sąd Okręgowy, iż środek odwoławczy został wniesiony przez skazanego co skutkowało obarczeniem W. L. kosztami postępowania odwoławczego, podczas gdy środek odwoławczy został wniesiony wyłącznie przez oskarżyciela publicznego.

W konsekwencji wniesiono o zmianę postanowienia przez obciążenie Skarbu Państwa i nieobciążanie skazanego kosztami postępowania przed sądem odwoławczym.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Zażalenie obrońcy jest zasadne, a podniesiony zarzut zasługiwał na uwzględnienie.

W sprawach z oskarżenia publicznego (w tym tych, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy), w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego, pochodzącego wyłącznie od oskarżyciela publicznego, koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi Skarb Państwa (art. 636 § 1 i § 3 k.p.k. w zw.
z art. 640 § 1 k.p.k.).

Nie ma też znaczenia kierunek nieuwzględnionego środka odwoławczego
( S. Steinborn, w: L. K. Paprzycki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, Warszawa 2013, s. 1556).

Mając na uwadze fakt, iż Sąd Okręgowy nie uwzględnił apelacji pochodzącej wyłącznie od prokuratora (który uprzednio przystąpił do postępowania), brak było podstaw do obciążenia oskarżonego kosztami za postępowanie odwoławcze.