Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 579/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności prokuratora: bez udziału,

po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2021 r. na posiedzeniu,

sprawy przeciwko P. C.

synowi P. i D. z domu C.

urodzonemu (...) w S.

PESEL: (...)

podejrzanemu o to, że :

w dniu 10 lipca 2018 roku w Ż., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, po uprzednim użyciu przemocy oraz grożąc zamachem na życie, doprowadził G. R. do rozporządzenia mieniem własnym w postaci samochodu marki O. (...) o nr rej (...) o wartości 3000 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt IX K 205/10 za czyny z art. 288 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, którą to karę postanowieniem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 13 grudnia 2011 roku sygn. akt III Ko 836/11 zarządzono do wykonania, wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt III K 315/10 za czyn z art. 178a § 1 k.k. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, którą to karę postanowieniem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 21 lutego 2012 roku sygn. akt III 1 Ko 2752/11 zarządzono do wykonania oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 217/10 za czyn z art. 289 § 2 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności objętych karą łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, którą to karę postanowieniem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 22 lutego 2012 roku sygn. akt III 1 Ko 4002/11 zarządzono do wykonania - objętych następnie wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 4 października 2012 r. o sygn. III K 201/12, gdzie w miejsce orzeczonych wobec skazanego P. C. wyżej wymienionymi wyrokami za popełnione przestępstwa kar pozbawienia wolności orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 30.09.2012 r. do 27.09.2015 r. oraz od 21.05.2009 r. do 23.05.2009 r.,

tj. o czyn z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

orzeka:

1.  uznaje P. C. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku przyjmując, że dopuścił się go w ciągu 5 (pięciu) lat po odbyciu w okresie od 30 września 2012 roku do 27 września 2015 roku z zaliczeniem na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 21 maja 2009 roku do 23 maja 2009 roku, kary 3 (trzech) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 04 października 2012 r. sygn. III K 201/12, którym to wyrokiem objęto karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 288 § 1 k.k. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt IX K 205/10 oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 289 § 2 k.k., orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 217/10, tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 282 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 282 k.k., wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza P. C. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, to jest okres zatrzymania od dnia 09 sierpnia 2018 roku, godz. 08.25 do dnia 10 sierpnia 2020 roku, godz. 08.45;

3.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (DZ.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn.zm.) zwalnia P. C. od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 579/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W zakresie oceny prawnej zachowania się oskarżonego sąd miał na uwadze, że zgodnie z art. 282 k.k. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat ten kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownym zamachem na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej.

Oskarżony w dniu 10 lipca 2018 roku działał wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i stosował wobec G. R. przemoc polegającą na biciu oraz groził zamachem na jego życie, w wyniku czego doprowadził pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem własnym w postaci samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 3.000 zł. Pokrzywdzony w wyniku stosowanej przemocy i groźby zamachu na jego życie podpisał umowę kupna-sprzedaży samochodu O. (...), którego nie miał zamiaru sprzedaż. Oskarżony nie zapłacił ceny. Takie działanie wyczerpało znamiona przestępstwa z art. 282 k.k.

Oskarżony dopuścił się przypisanego mu w punkcie 1 sentencji wyroku czynu w ciągu pięciu lat po odbyciu w okresie od 30 września 2012 roku do 27 września 2015 roku z zaliczeniem na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 21 maja 2009 roku do 23 maja 2009 roku, kary 3 (trzech) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 04 października 2012 roku sygn. akt III K 201/12, którym to wyrokiem objęto karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 288 § 1 k.k. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 07 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygn. akt IX K 205/10 oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 289 § 2 k.k. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 września 2010 roku w sprawie o sygn. akt II K 217/10. Te okoliczności zdecydowały o przypisaniu oskarżonemu działania w warunkach z art. 64 § 1 k.k. i sprawstwo takiego czynu przypisano P. C..

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności-

P. C.

1

1

Mając na uwadze przedmiot ochrony omawianego wyżej przepisu art. 282 k.k., w ocenie Sądu Rejonowego społeczna szkodliwość czynu, którego dopuścił się oskarżony jest wysoka. Zachowaniem swoim wypełnił znamiona przestępstwa przeciwko mieniu. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu, sąd miał na uwadze wagę naruszonych przez oskarżonego obowiązków, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Na podkreślenie zasługuje też sposób i okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzuconego mu czynu. Oskarżony chcąc uzyskać podpis na rzekomej umowie kupna-sprzedaży samochodu stosował wobec pokrzywdzonego przemoc i groźbę zamachu na jego życie i ten sposób doprowadził go do rozporządzenia mieniem. W sposób jaskrawy ujawniono więc zamiar oskarżonego, który działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a więc tytułu prawnego do mienia pokrzywdzonego bez żadnej rekompensaty. Na szczególne potępienie zasługuje więc motywacja sprawcy, którą był jedynie fakt uzyskania mienia bez zamiaru zapłaty ceny.

Czyn, którego dopuścił się oskarżony był również przez niego zawiniony w stopniu znacznym. Nie ujawniły się bowiem w sprawie okoliczności, które umniejszyłyby stopień jego zawinienia. Generalnie zawinienie czynu zabronionego zależy od zdatności podmiotu do bycia winnym, powiązanej z osiągnięciem pewnego wieku oraz poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, przyswojenia sobie reguł moralnych, którymi kieruje się społeczeństwo, a także od stanu i stopnia wiedzy, doświadczenia życiowego, zdolności percepcyjnych, a w związku z tym rozpoznawalnością sytuacji, w jakiej znalazł się podmiot w sferze faktów, jak i prawnego ich wartościowania. Oskarżony jest zdrowym i poczytalnym mężczyzną. Przyjąć więc trzeba, że oskarżony zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że dopuszcza się czynu zabronionego. Jego świadomość była tym większa, gdy zważy się, że oskarżony już wcześniej był karany przez sądy również za przestępstwo przeciwko mieniu.

Wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy i chociaż wyjątkowo starał się, to nie znalazł okoliczności, które przemawiałyby na jego korzyść. Na niekorzyść oskarżonego przemawia omówiony stopień społecznej szkodliwości czynu, a także wykazane lekceważenie dla porządku prawnego i rodzaj naruszonych reguł ostrożności. Oskarżony C. był wielokrotnie karany. Zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, o których mowa w art. 64 § 1 k.k. Jednakże i ta okoliczność nie powstrzymała oskarżonego od ponownego wejścia na drogę przestępstwa. Całkowicie niekorzystnie na wybór i wymiar kary oskarżonego wpłynęła jego motywacja, tj. chęć bezpodstawnego zdobycia mienia. Niekorzystnie o sprawcy świadczą także właściwości i warunki osobiste sprawcy. Sposób życia przed popełnieniem przestępstwa również nie powoduje odmiennej oceny, skoro oskarżonego wielokrotnie karano i odbywał kary pozbawienia wolności w izolacji więziennej. Biorąc pod uwagę przedstawione względy, sąd uznał za zasadne wymierzenie oskarżonemu kary 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta będzie wystarczająca, aby uświadomić sprawcy naganność jego postępowania. Równocześnie kara ta ugruntuje w społeczeństwie przekonanie o konieczności respektowania norm prawnych. Dowiedzione zostało, że tylko poprzez orzeczenie takiej kary cele kary w zakresie prewencji indywidualnej, jak i ogólnej zostaną spełnione. Wreszcie taka kara nie przekroczy stopnia winy oskarżonego i korespondować będzie ze stopniem społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. C.

2

1

Sąd stosowanie do art. 63 § 1 i 5 k.k. zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, to jest okres zatrzymania od dnia 09 sierpnia 2018 roku godz.08.25 do dnia 10 sierpnia 2020 roku godz. 08.45.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa. Orzekając o kosztach procesu sąd wziął pod uwagę sytuację materialną i bytową P. C. wobec którego orzeczono karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Oczywistym stało się, że długotrwała izolacja więzienna nie daje oskarżonemu możliwości na pokrycie powstałych w toku postępowania kosztów procesu.

6.  Podpis

Zarządzenie: Ż., dnia 21 stycznia 2021r.:

1. odnotować uzasadnienie w kontrolce,

2. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji doręczyć:

- oskarżonemu P. C. – za pośrednictwem dyrektora

ZK, w którym przebywa;

3. kal. 14 dni (do prawomocności) lub z wpływem apelacji;

4. kwarantanna referenta sprawy od 15.01.2021 roku do 31.01.2021 roku.