Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 390 / 20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Lidia Merska

Protokolant – p.o. sekr. sąd. Ewa Brezgieł

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 roku, 03 marca 2021 roku, 14 kwietnia 2021 roku na rozprawie sprawy

K. O.

urodz. (...) w G.

syna W. i D. z d. G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 7 kwietnia 2020 roku w G. na ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,055 mg/l i 1,071 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...)

tj. o czyn z art. 178 § 1 kpk

1.  Oskarżonego K. O. uznaje za winnego tego, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku w G. na ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,055 mg/l i 1,071 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...) przy czym przy czym był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem S. R.w G.sygn. akt VK 459/07 i czyn ten kwalifikuje z art. 178a§4kk i za to za to na podstawie art. 178a§4 kk skazuje go na karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

3.  Na podstawie art. 43§3kk nakłada na oskarżonego obowiązek zwrotu prawa jazdy.

4.  Na podstawie art. 43a§2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.

5.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 100,00 (sto) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 390/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. K. O.

Oskarżonego K. O. uznaje za winnego tego, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku w G. na ul. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,055 mg/l i 1,071 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...) przy czym przy czym był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem S. R.w G.sygn. akt VK 459/07 i czyn ten kwalifikuje z art. 178a§4kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w ruchu lądowym

- uprzednie skazanie za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a§1kk

- zeznania świadków: M. W., M. L., A. K., B. K.

- dane o karalności

k.

117 – 119

k. 137

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- zeznania świadków: M. W., M. L., A. K., B. K.

- dane o karalności

Zeznania świadków: S. B., I. O.

- M. W. był naocznym świadkiem prowadzenia pojazdu przez oskarżonego; w rozmowie z kierowcą wyczuł woń alkoholu, oskarżony poszedł do domu a po chwili wrócił na podwórko mając pretensje do świadka. Oskarżony wcześniej spożywał alkohol z kolegą M. B..

- M. W. wezwał wówczas policję;

- świadek B. K. widział również jak na podwórko wjeżdżał oskarżony, ale z nim nie rozmawiał;

- policjanci – A. K. i M. L. – podjęli interwencje wobec oskarżonego, reagując na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez oskarżonego i przeprowadzili badanie stanu trzeźwości oskarżonego;

- dowody te są wiarygodne, wzajemnie się uzupełniają, złożone przez osoby obce dla oskarżonego

Fakt uprzedniego skazania za czyn z art. 178a§1kk

Potwierdziły, że oskarżony wcześniej spożywał alkohol, wyszedł z domu z kolega M. B.

- później usłyszały awanturę na podwórku, za chwilę przyjechał patrol policji

- Sąd dał wiarę tym zeznaniom ponieważ są one zgodne z pozostałym materiałem dowodowym

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadka M. B.

- linia obrony oskarżonego

- zaprzeczył by tego dnia jeździł samochodem, choć był widziany przez dwóch świadków;

- niewiarygodne wobec zeznań świadka M. W.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z art.178a§4kk podlega ten kto był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, będąc już wcześniej skazanym za czyn z art. 178a§1kk.

Niewątpliwie oskarżony dopuścił się popełnienia tego czynu będąc już wcześniej skazanym za czyn z art. 178a§1kk – co wynika z danych o karalności.

Z treści art. 115§16 pkt 2kk wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,25 mg/l. Ze sprawozdania z przeprowadzonych badań krwi oskarżonego wynika, iż o godzinie 18.54 miał zawartość 1,055 mg/l alkoholu, o godzinie 19.01 – 1,071 mg/l alkoholu.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. O.

1.

2.

3.

4.

1.

czyn popełniony z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim; stopień nietrzeźwości oskarżonego przemawia za tym, że musiał zdawać sobie sprawę z tego, że jest pijany;

- stopień społecznej szkodliwości jest bardzo wysoki – oskarżony prowadził pojazd w mieście, gdzie odbywał się ruch pojazdów;

- jedynie kara bezwzględna pozbawienia wolności jest karą adekwatną do wagi popełnionego przestępstwa;

- kara ta jest istotna z punktu widzenia prewencji szczególnej i ogólnej, ponieważ tak nieodpowiedzialne i naganne zachowanie winno być odpowiednio surowo i kategorycznie potraktowane.

- zdaniem Sądu nie należy stosować wobec oskarżonego zbyt surowej kary, tak aby miał świadomość konsekwencji czynu, ale również tak aby nie eliminować go ze społeczeństwa.

przepis art. 42§3kk w wypadku skazania za czyn kwalifikowany z art. 178a§4kk przewiduje obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio

- zwrot prawa jazdy – nie było zatrzymane podczas postępowania przygotowawczego

- art. 43a§kk stanowi o obowiązku orzeczenia przez Sąd świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej wysokości 10 tys. zł.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Oskarżony osiąga dochód, który pozwala mu na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973r (Dz.U. tj. z 1983r nr 49, poz. 223 ze zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013r poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014r poz. 861, ze zm.)

Podpis