Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 71/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Marta Legeny-Błaszczyk

ProtokolantMonika Zbrożek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Piotra Grochulskiego

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r.

sprawy M. K. (1) z domu M. córki W. i B. z domu C.

urodzonej (...) w B.

oskarżonej o czyn z art. 286 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonej i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 14 października 2020 r. sygn. akt II K 135/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnia oskarżoną M. K. (2) od przypisanego jej czynu;

2.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonej M. K. (2):

- kwotę 2880 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postepowanie przygotowawcze i za postepowanie przed sądem I instancji,

- kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postepowanie odwoławcze;

4.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego R. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję.