Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2455/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 września 2020r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił W. C. ponownego ustalenia wysokości emerytury. /decyzja - k. 63 akt ZUS/

Od powyższej decyzji odwołanie wniosła W. C. zaskarżając ją w całości wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji wskazując, że organ rentowy bez podstawnie odmówił jej prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury..

/odwołanie - k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie wywodząc jak w uzasadnieniu do decyzji.

/odpowiedź na odwołanie – k. 8/

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. W. C. cofnęła odwołanie od zaskarżonej decyzji. Stanowisko to wnioskodawczyni zajęła po wręczeniu jej szczegółowego wyliczenia obydwu świadczeń emerytalnych i wyjaśnieniu przez Przewodniczącego, że jej emerytura przyznana na podstawie art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w na podstawie prawomocnej decyzji ZUS z dnia 10 maja 2019r. została ustalona bez pomniejszania jej wysokości o kwoty wcześniej pobranych emerytur. Od tej decyzji wnioskodawczyni się nie odwoływała, natomiast emerytura tzw. wcześniejsza może być przeliczona na nowo jedynie w oparciu o art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, natomiast wnioskodawczyni nie przedłożyła żadnych nowych dowodów ani okoliczności mogących stanowić podstawę do przeliczenia tej emerytury.

/stanowisko wnioskodawczyni – e-protokół z 16 lutego 2021 r. – 00:1:05 – 00:01:18 – płyta CD – k. 23, pismo ZUS k.18-19, prawomocna decyzja z 10.05.2019r. k.60 akt ZUS, zaskarżona decyzja k.63 akt ZUS/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Możliwość cofnięcia środka odwoławczego należy do uprawnień ubezpieczonego. Może on więc skutecznie cofnąć odwołanie.

Na mocy art. 203 § 4 k.p.c., sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie odwołania tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, iż byłoby to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa.

Stosownie do treści art. 469 k.p.c., sąd uzna cofnięcie odwołania za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała interes ubezpieczonego.

W sprawie niniejszej wnioskodawczyni w toku postępowania sądowego cofnęła odwołanie od decyzji organu rentowego, gdyż stwierdziła, że zaskarżona decyzja nie dotyczy ustalenia wysokości emerytury bez pomniejszania no kwoty wcześniej pobranych emerytur gdyż w jej sytuacji takie przeliczenie już nastąpiło wcześniej na mocy prawomocnej decyzji ZUS z dnia 10 maja 2019r.

W świetle poczynionych powyżej ustaleń czynność wnioskodawczyni, w ocenie Sądu, nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, ani też nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego.

Stosownie do art. 355 k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 355 k.p.c., orzekł jak sentencji postanowienia i umorzył postępowanie w sprawie.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni.