Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 514/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

Protokolant:

sekretarka Oksana Bida

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2021 r. w Giżycku

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko P. A.

o zapłatę

1.  Powództwo oddala.

2.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917,00 (dziewięćset siedemnaście 00/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Marek Makowczenko

Sygn. akt I C 514/19

UZASADNIENIE

Powód M. B. wniósł do tutejszego Sądu pozew przeciwko P. A. o zapłatę kwoty 5.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienia. Podał, iż wykonywał na rzecz pozwanego prace budowlano – remontowe. W ich trakcie doszło do konfliktu na tle rozliczeń finansowych. W dniu 9 maja 2018r. między stronami doszło do nieporozumienia. Gdy powód odwrócił się i chciał odejść do samochodu pozwany podbiegł i kilkakrotnie uderzył go w głowę. Powód stracił równowagę i przewrócił się. Na skutek pobicia przebywał w Szpitalu w G., z rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu. Na zwolnieniu lekarskim przebywał do 18 maja 2018r. Prowadzone postępowanie przez Prokuraturę w G. zakończyło się umorzeniem postępowania wobec stwierdzenia czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. Z uwagi na to, ze powód miał dolegliwości bólowe, wymiotował i miał zawroty głowy żądanie zadośćuczynienia jest zasadne.

Pozwany P. A. wnosił o oddalenie powództwa w całości. Nadto domagała się zasądzenia od powoda na swoją rzecz kosztów procesu. Zaprzeczył aby w dniu 9 maja 2018 r. dopuścił się wobec powoda rękoczynów. Natomiast potwierdził, że powód wykonywał na jego rzecz prace budowlane i na ich tle doszło do nieporozumień w związku z rozliczeniami.

Sąd ustalił i zważył , co następuje:

Przede wszystkim należy wskazać, że sprawa cywilna sprowadza się do odpowiedzi czy powód mógł wystąpić z określonym przez siebie powództwem przeciwko wskazanemu przez siebie pozwanemu.

Powód wskazywał, że pozwany ponosi wobec niego odpowiedzialność deliktową albowiem odpowiada za szkody wyrządzone przez pobicie.

Zgodnie z brzmieniem art. 415 kc kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Do powstania zatem odpowiedzialności deliktowej niezbędne jest wystąpienie trzech przesłanek: czynu niedozwolonego, szkody i związku przyczynowego pomiędzy czynem a szkodą. Ciężar udowodnienia występowania tych przesłanek zgodnie z art. 6 kc spoczywał w sprawie na powodzie.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie nie pozwala jednak przyjąć aby pozwany ponosił odpowiedzialność za czyn niedozwolony.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że żona powoda prowadziła działalność gospodarczą z zakresu prac budowlanych. W rzeczywistości natomiast działalnością zajmował się powód. Na przełomie 2017 i (...). powód wykonywał prace budowlane na rzecz pozwanego. Na tym tle pomiędzy stronami dochodziło do nieporozumień w związku z rozliczeniami. W dniu 9 maja 2018r. powód wieczorem po powrocie z pracy poinformował żonę, że udaje się na spotkanie z pozwanym w celu rozliczenia. Po około 30 minutach powrócił i powiadomił, że został pobity przez pozwanego i boli go głowa. Żona widziała siniaki na dłoniach i guz na głowie. W tym czasie powód z racji prowadzonej działalności posiadał zobowiązania wobec innych osób. Miewał też z niektórymi z wierzycieli zatargi.

W dniu 10 maja 2018r. o godzinie 21:25 powód zgłosił się do Szpitala w G.. Na Oddziale (...) Ogólnej przebywał od 10 maja 2018 od godziny 21:25 do 11 maja 2018r. do godziny 10:30. Rozpoznano wówczas wstrząśnienie mózgu. Powód telefonicznie zawiadomił swojego pracownika M. K. o pobiciu przez pozwanego oraz o nieobecności w pracy. Na zwolnieniu lekarskim powód przebywał od dnia 10 do 18 maja 2018r. Następnie jego niezdolność od pracy trwała od 18 do 26 maja 2018r.

W dniu 12 maja 2018r. powód złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 157 § 1 kk. W trakcie postępowanie przygotowawczego ustalono, że w miejscu w którym miało dojść do pobicia brak jest monitoringu. Nie ustalono również jakiegokolwiek świadka zdarzenia. Po ustaleniu, że obrażenia powoda skutkują naruszeniem czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni umorzono dochodzenie. Pozwany nie był przesłuchiwany. Pomimo pouczenia powód nie wystąpił do sądu z prywatnym aktem oskarżenia.

W Sądzie toczyły się sprawy z udziałem stron związane z łączącą ich umową ( o zapłatę, o wydanie).

( dowód : dokumentacja medyczna – k.10 , zwolnienie k. 7, postanowienie o umorzeniu k. 8 - 9 , zaświadczenie lekarskie k. 24, zeznania świadków E. T. A. k. 47 – 47v, A. B. k. 47v, M. K. k. 47v – 48, M. M. k. 112 – 112v, R. P. k. 112v, przesłuchanie powoda k. przesłuchanie pozwanego k. 112v – 113,z akt sprawy 1 Ds. 695.2018 – k. 1, 5, 6, 7, 8, 9,13- 14, 15, 16 – 17)

Materiał dowodowy o ile pozwala przyjąć, że powód doznał szkody o tyle nie pozwala przyjąć, że sprawą czynu niedozwolonego jest pozwany. Przede wszystkim brak jest bezpośrednich świadków zdarzenia. Powód nie wezwał na miejsce zdarzenia policji, pomimo twierdzenia, że pozwany przestał bić na widok człowieka z psem powód nie ustalił jego tożsamości. Powód nie wystąpił również z prywatnym aktem oskarżenia pomimo pouczenia o takiej możliwości. W tych okolicznościach twierdzenie jedynie powoda o pobiciu przez pozwanego przy zaprzeczeniu pozwanego nie może zostać przez Sąd uznane. Strony pozostają w konflikcie związanym z wykonywanymi pracami budowlanymi. Na miejscu wskazywanym przez powoda jako miejsce zdarzenia nie było monitoringu. W czasie postępowania przygotowawczego nie znaleziono także żadnego świadka zdarzenia.

W realiach niniejszej sprawy skoro powód nie wykazał aby wystąpiły wszystkie przesłanki odpowiedzialności z art. 415 kc powództwo należało oddalić.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc