Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 241/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

na skutek apelacji powoda i pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 listopada 2018 roku, sygn. akt I C 51/17

I.  z apelacji powoda zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie 1. podwyższa zasądzoną kwotę 22.268,88zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 45.802,71 (czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

- od kwoty 45.771,32zł ( czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze) od dnia 29 listopada 2016r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 31,39zł (trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) od dnia 5 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

b) uchyla punkt 2.;

c) w punkcie 3. podwyższa zasądzoną kwotę 2.274,27zł (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) do kwoty 8.406 zł (osiem tysięcy czterysta sześć złotych);

d) uchyla punkt 4a):

e) w punkcie 4b) podwyższa kwotę 1.697,91zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) do kwoty 3.465,11 zł ( trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy);

II. oddala apelację pozwanego;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz K. B. kwotę 8.712,79 zł( osiem tysięcy siedemset dwanaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  nakazuje zwrócić K. B. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 64,21 (sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki na biegłego zaksięgowanej pod poz. 500046809797.